Kh?c ph?c: "ch?c năng MDX không thành công v? t?a đ? cho các thu?c tính 'AttributeName' có m?t t?p h?p." thư khi b?n ch?y m?t truy v?n MDX trong SQL Server 2012 ho?c trong SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2823086 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2012 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) cho Microsoft SQL Server 2012 trên m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012, ho?c b?n có Microsoft SQL Server 2008 R2 trên máy tính c?a b?n. Khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t truy v?n đa chi?u bi?u th?c (MDX), các truy v?n không thành công và b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

Ch?c năng MDX không thành công v? t?a đ? cho các 'AttributeName' thu?c tính ch?a m?t b?.

Gi?i pháp

V?n đ? đ? đư?c c? đ?nh đ?u tiên trong cumulative update sau c?a SQL Server.

C?p Nh?t tích l?y 11 cho SQL Server 2012

C?p Nh?t tích l?y 9 cho SQL Server 2008 R2 SP2

V? tích l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tích l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c cumulative update. Ki?m tra các b?n C?p Nh?t tích l?y đ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tích l?y Update 3 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2812412 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? t?o l?i v?n đ? này, h?y ch?y truy v?n sau đây:
with member measures.test as 1
 
SELECT 
 {
  measures.test,
  [Measures].[Internet Sales Amount]
 }
  ON COLUMNS
                            
,NON EMPTY 
 [Product].[Model Name].[Model Name].members*
 [Product].[size].[size].members
 
  ON ROWS
FROM 
(
 SELECT 
  {[Product].[Product Line].&[M]} ON COLUMNS
 FROM [Adventure Works]
)
WHERE  
 (    
  [Product].[Product Line].[All Products]
 )
D?a trên các truy v?n đ? đ? c?p, v?n đ? là nhi?u kh? năng x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Truy v?n ch?y trong b? nh? cache l?nh, ho?c ch?y sau khi b? nh? cache d? li?u là r? ràng sau khi m?t ClearCache XMLA l?nh.
 • MDX truy v?n ch?n nhi?u hơn m?t bi?n pháp, và ít nh?t m?t trong các bi?n pháp là m?t thư?c đo cơ s? t? m?t nhóm bi?n pháp. Trong các truy v?n đ? đ? c?p, [các bi?n pháp].[S? lư?ng bán hàng Internet] đ?n t? m?t nhóm bi?n pháp.
 • Các truy v?n có m?t subselect c?a m?t thành viên duy nh?t.
 • Các T?T C? lát là trên granularity c?a m?t thu?c tính trong các tr?c. Ví d?, các T?t c? lát đư?c ch?n cho [s?n ph?m].[S?n ph?m d?ng] thu?c tính khi có m?t [s?n ph?m].[Mô h?nh Tên] các thu?c tính trong các tr?c.
 • Nhu c?u tr?c đ? vư?t qua tham gia m?t s? thu?c tính khác t? kích thư?c. Trong các truy v?n đ? đ? c?p, không có nhi?u hơn m?t thu?c tính trong tr?c hàng.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2823086 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2823086 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2823086

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com