ID c?a bi: 2822317 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i php

Trc khi bt u, chung ti khuyn ban nn xem phn Thng tin khc tim cac bai vit co th cp n cac s c cai t cu th. N?u s? c? c?a b?n khng ?c li?t k, chng ti khuyn b?n nn ch?y Kh?c ph?c s? c? sau trong bi vi?t ny tr?c tin:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2


QUAN TR?NGH?p tho?i T?p T?i xu?ngxu?t hi?n ? cu?i c?a s? Internet Explorer. Khi b?n t?i xu?ng Kh?c ph?c s? c?, b?m voLu trong h?p tho?iT?p T?i xu?ng. Khi ? hon t?t, b?m vo M? th m?c, t?m t?p (tn ph?i b?t ?u b?ng O15CTRRemove) v b?m p vo t?p ? ch?y gi?i php Kh?c ph?c s? c?. N?u b?n b?m voM?, b?n c th? s? g?p ph?i s? c? khi ch?y gi?i php Kh?c ph?c s? c?.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?nh ch?p nhanh h?p Tho?i T?p T?i xu?ng


Sau khi b?n ch?y Kh?c ph?c s? c?, h?y kh?i ?ng l?i my tnh r?i th? ci ?t l?i Office.

Nu s c cai t Office cua ban vn tip tuc xay ra, lam theo cac bc sau:
Tam thi v hiu hoa phn mm chng vi-rut va tng la cua ban
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Phn mm chng vi-rut hoc chng phn mm c hai co th anh hng tim n n vic cai t Office cua ban. Th v hiu hoa hoc tam thi d cai t phn mm cua ban. ? bi?t thm thng tin, h?y xem bi vi?t ny: V hi?u ha ph?n m?m ch?ng vi-rt.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Th? c?p nh?t ph?n m?m c s? b? ?nh tuy?n
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ph?n m?m c s? b? ?nh tuy?n ? l?i th?i c th? gy ra s? c? khi t?i xu?ng v khi ci ?t Office 2013. ? bi?t thng tin v? cch th?c hi?n, h?y ki?m tra nh s?n xu?t b? ?nh tuy?n c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
S dung Don ia xoa cac tp tam thi va cac tp internet tam thi
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
S dung Don ia xoa cac tp internet tam thi va cac tp tam thi khoi may tinh.

bit thng tin v cach s dung tnh nng Don ia, h?y xem bai vit nay nu ban co Windows 7: Xoa tp bng cach s dung Don ia. Hoc xem bai vit nay nu ban co Windows 8: Xoa tp bng cach s dung Don ia (Windows 8).

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
t lai ci t Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
bit thng tin v cach t lai ci ?t, bm vao phin ban Internet Explorer ban co trong may tinh cua minh:
 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 8
Ban khng bit chc minh co phin ban Internet Explorer nao? Bm nut Cng cu, ri bm Gii thiu Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Dng b m may in
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu thit lp Office treo trong khoang t 80 phn trm n 90 phn trm, lam theo cac bc sau:
 1. Trn may tinh Windows 8, go services.msc t man hinh Bt u va cham hoc bm vao cac dich vu trong danh sach kt qua.
  Trn may tinh Windows 7, bm Bt u > Chay, go services.msc, ri bm OK.

 2. Nhin qua danh sach dich vu, tim B m May in, va m no ra.
 3. Cham hoc bm ong, ri cham hoc bm OK.
 4. Th cai t lai Office.
 5. Khi Office c cai t trong may tinh cua ban, quay lai danh sach dich vu va m B m May in.
 6. Cham hoc bm Khi ng, ri cham hoc bm OK.
bit thm thng tin, h?y xem Microsoft Office 2013 hoc Office 365 treo trong qua trinh thit lp.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Loai bo cac phin ban cu hn cua Office
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Kim tra Chng trinh va Tinh nng trong Pa-nen iu khin bit cac phin ban trc cua Office trong may tinh cua ban. Nu ban tim thy phin ban trc o, bm D cai t.

Chu y Trc khi ban d cai t phin ban trc o cua Office, ban co th mun tim khoa san phm va phng tin cai t i kem trong trng hp ban mun cai t lai no sau nay.

Nu co s c g cai t phin ban trc o cua Office, s dung Fix it phu hp trong bai vit nay loai bo Office khoi may tinh: Lam th nao d cai t goi Office 2003, Office 2007 hoc Office 2010 nu ban khng th d cai t chung t Pa-nen iu khin.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Khi ng Internet Explorer ma khng co trinh b sung
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu thit lp tht bai ngay sau khi bm vao cai t, vn co th lin quan n trinh duyt internet cua ban. Th khi ng Internet Explorer ma khng co trinh b sung:
 1. Trn may tinh ch?y Windows 8, go run t man hinh Bt u va cham hoc bm vo run trong danh sach kt qua (hoc nhn Phim Windows + R).
  Trn may tinh Windows 7, bm Bt u > Chay (hoc nhn Phim Windows + R).
 2. Go iexplore -extoff va go hoc bm OK.
 3. Th cai t lai Office.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Chay b kim tra tp h thng: sfc /scannow
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Lnh sfc /scannow quet tt ca cac tp h thng c bao v va thay th cac phin ban khng ung vi phin ban ung cua Microsoft. Chon h iu hanh ban co bit cac bc chay b kim tra tp h thng:

i vi Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Vut vao t canh phai cua man hinh ri g? nh? vao Tim kim.
  (Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di, ri bm Tim kim.)

 2. Nhp du nhc lnh vao hp tim kim.
 3. Trong danh sach kt qua, trt xung hoc bm chut phai vao Du Nhc Lnh, ri cham hoc bm Chay vi t cach quan tri vin.
 4. Trong ca s Qu?n tr? vin: C?a s? D?u nh?c L?nh, g? l?nh sau r?i nh?n Enter: sfc /scannow.
 5. Khi qua trinh quet h thng hoan tt, th cai t lai Office.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
i vi Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Nhn Bt u > Tt ca cac Chng trinh > Cac tin ich, ri nhn chut phai vao Du Nhc lnh va chon Chay vi t cach quan tri vin.
 2. Tai du nhc lnh, go lnh sau va nhn Enter: sfc /scannow.
 3. Khi qua trinh quet h thng hoan tt, th cai t lai Office.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Tt tng tc phn cng
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
i khi, vic thit lp a hoan tt hay cha co th khng ro rang. Nu ban nhin thy cac li tt cua Office 2013 trn man hinh Bt u trong Windows 8, hoc di Tt ca cac Chng trinh> Microsoft Office 2013 trong Windows 7, nhiu kha nng vic thit lp a hoan tt thanh cng.

Nu s c xay ra khi ban c khi ng mt trong cac ng dung Office, va no bi sp hoc khng co gi xay ra (co le man hinh loe sang giy lat), co th a xay ra s c v tng thich the video. giai quyt s c nay, lam theo cac hng dn tt tng tc phn cng trong bai vit nay: Trong Office 2013, cac tinh nng hinh anh hoc cht lng video co th thay i tuy theo tng may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
t lai B lp lich Tac vu
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Office 2013 s dung b lp lich tac vu trong qua trinh cai t. Nu b lp lich tac vu co vn gi o, no co th ngn chn cai t Office. don cac tac vu a c lp lich con lai, lam theo cac bc sau:

i vi Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
u tin, th khi ng dich vu lp lich:
 1. Vut vao t canh phai cua man hinh, ri g? nh? vao Tim kim.
  (Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di, ri bm Tim kim.)

 2. Nhp du nhc lnh vao hp tim kim.
 3. Trong danh sach kt qua, trt xung hoc bm chut phai vao Du Nhc Lnh, ri cham hoc bm Chay vi t cach quan tri vin.
 4. Trong ca s Qu?n tr? vin: Du Nhc lnh, go lnh sau va nhn Enter: net start schedule.
 5. Th cai t lai Office.
Nu thit lp Office tht bai, th cac bc sau:
 1. Vut vao t canh phai cua man hinh ri g? nh? vao Tim kim.
 2. Nhp Lp lich Tac vu vao hp tim kim ri cham hoc bm Thit t.
 3. Cham hoc bm Lp lich Tac vu trong danh sach kt qua.
 4. M rng Th vin B lp lich Tac vu > Microsoft > Office va cham hoc bm Office.
 5. Trong ca s gia phia trn, kim tra xem co tac vu nao c lit k bt u vi t "Office" di ct Tn.
 6. Cham va gi hoc bm chut phai vao tng tac vu "Office" nay va cham hoc bm Xoa.
 7. Khi ng lai Windows va th cai t lai Office.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
i vi Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
u tin, th khi ng dich vu lp lich:
 1. Nhn Bt u > Tt ca cac Chng trinh > Cac tin ich, ri nhn chut phai vao Du Nhc lnh va chon Chay vi t cach quan tri vin.
 2. Tai du nhc lnh, go lnh sau va nhn Enter: net start schedule.
 3. Th cai t lai Office.
Nu thit lp Office tht bai, th cac bc sau:
 1. Bm Bt u, go b lp lich tac vu trong tim kim va bm Enter.
 2. M rng Th vin B lp lich Tac vu > Microsoft > Office va bm Office.
 3. Trong ca s gia phia trn, kim tra xem co tac vu nao c lit k bt u vi t "Office" di ct Tn.
 4. Bm chut phai vao tng tac vu "Office" nay va bm Xoa.
 5. Khi ng lai Windows va th cai t lai Office.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Th kt ni hu tuyn
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Th kt ni may tinh cua ban bng cach s dung cap mang thay vi s dung kt ni khng dy. iu nay cung co th tng tc qua trinh tai xu?ng va cai t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Tao h s Windows Admin mi (chi Windows 7)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Tao h s Windows mi ri th cai t Office.

u tin, tao tai khoan Windows mi. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc trong bai vit nay: Tao tai khoan ngi dung.

Tip theo, thm tai khoan ngi dung ban va tao vao nhom cua Quan tri vin. thc hin vic nay:
 1. Khi ng Pa-nen iu khin.
 2. Bm Tai khoan Ngi dung.
 3. Bm Cho phep ngi dung khac truy cp may tinh nay.
 4. Chon ngi dung ban a tao va bm Thuc tinh.
 5. Bm tabT cach Thanh vin Nhom.
 6. Chon Quan tri vin va bm OK, ri bm lai OK.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Thng tin thm

Nu ban gp mt trong cac thng bao li hoc s c nay, hin a co cac bai vit giai quyt vn nay:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Nu ban gp li hoc s c nay:Xem bai vit nay:
Windows khng th tim thy integratedoffice.exe.
Cha li cai t integratedoffice.exe trong Office 2013 hoc Office 365
Thit lp Office treo gia chng.Microsoft Office 2013 hoc Office 365 treo trong qua trinh thit lp
Thit lp Office chm.Tai v Office 2013 chm
Co vn gi o va chung ti khng th ng nhp ban ngay c. Vui long th? l?i sau.
Li: "Co vn nao o va chung ti khng th ng nhp ban ngay c" khi ang c cai t Office 2013.
Rt tic, chung ti khng th cai t san phm Office cua ban vi ban khng co h iu hanh Windows hin ai.
Vi sao ti khng th cai t Office 2013 trong Windows XP hoc Windows Vista?
Rt tic, nhng chung ti khng th kim chng ch ky cua cac tp c yu cu cai t san phm Office cua ban.
Li cai t "Khng th kim chng ch ky" vi Microsoft Office
Rt tic, Office (32-bit) khng th cai t c vi ban co cac chng trinh Office 64-bit nay trong may tinh cua ban.
Vi sao ti khng th cai t ca phin ban 32-bit va 64-bit cua Office 2013?
Chung ti khng th cai t Office 32-bit va 64-bit canh nhau
Vi sao ti khng th cai t ca phin ban 32-bit va 64-bit cua Office 2013?

B?n C?n thm Tr? gip?

Nh?n tr? gip t? C?ng ?ng Microsoft, t?m ki?m thm thng tin trn H? tr? c?a Microsoft ho?c h? tr? Office ho?c lin h? b? ph?n h? tr? cho Office 2013 ho?c Office 365 Home.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2822317 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi 2014 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
T? kha:
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 after upgrade KB2822317

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com