Kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 5 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2820331 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng Windows là m?t c?p nh?t ph?n m?m đ? c?i thi?n kinh nghi?m kh? năng tương h?p v? sau trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Microsoft thư?ng xuyên phát hành b?n C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau Windows đ? c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng chung.

Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o các "?ng d?ng ho?c các thi?t b? kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này"ph?n và"?ng d?ng và các thi?t b? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này"ph?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các lo?i c?a các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y m?t s? tr? chơi ho?c ?ng d?ng trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác.
 • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n gây ra s? m?t ?n đ?nh h? th?ng.
 • Các ch?c năng chính c?a tr? chơi, ?ng d?ng, hay c?a ph?n v?ng không làm vi?c m?t cách chính xác.

?ng d?ng ho?c các thi?t b? kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và thi?t b? đư?c bao g?m trong gói này cumulative update. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t gây ra m?t s? thay đ?i trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Sau đây là ph? bi?n nh?t:

Kh?i c?ng

C?p Nh?t đ?t m?t kh?i c?ng trên các ?ng d?ng. M?t kh?i c?ng ngăn ch?n ?ng d?ng không tương h?p v? sau v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 ch?y trên h? th?ng.

Lưu ?Microsoft cho phép c?a s? đ? đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng Microsoft ch? n?u các nhà s?n xu?t đư?c thông báo.

Kh?i m?m

B?n c?p nh?t này đ?t m?t kh?i m?m vào ?ng d?ng. M?t kh?i m?m thông báo cho b?n khi các ch?c năng chính c?a ?ng d?ng đư?c chia trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, ho?c gây ra s? b?t ?n c?a kinh nghi?m ?ng d?ng.

Tr?nh đi?u khi?n kh?i

Hành đ?ng này có th? ngăn ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n s?n có trên máy tính c?a b?n. Khi tr?nh đi?u khi?n đư?c di chuy?n trong quá tr?nh nâng c?p, m?t đi?u khi?n h?p thư đ?n s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

?ng d?ng và các thi?t b? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ng Phiên b?n Hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
In h?i th?onăm 2003Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Nalpeiron b?n ghi d?ch v?NACho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Visual Studio 2012 ExpressNAC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng, và sau đó cung c?p các gi?i pháp thông qua URL.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này thay th? các b?n C?p Nh?t sau đây:
 • 2492386 Kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?n C?p Nh?t cho Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 4 năm 2011
 • 2762895 Kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 9 năm 2011
 • 2791765 Kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng ba năm 2013

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Pcamain.sdbkhông áp d?ng44,93012 Tháng tư năm 201323:27không áp d?ng
Pcamain.sdbkhông áp d?ng44,93012 Tháng tư năm 201323:29không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,080,53012 Tháng tư năm 201323:33không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,080,53012 Tháng tư năm 201323:34không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng1,826,58212 Tháng tư năm 201323:33không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng1,826,58212 Tháng tư năm 201323:35không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213 Tháng tư năm 201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213 Tháng tư năm 201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413 Tháng tư năm 201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413 Tháng tư năm 201304:55x 86
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416 Tháng 10 năm 201207:39x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63012 Tháng tư năm 201323:33không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413 Tháng tư năm 201304:55x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013 Tháng tư năm 201304:55x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63012 Tháng tư năm 201323:35không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng125,34612 Tháng tư năm 201323:31không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng125,34612 Tháng tư năm 201323:32không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7601.18128308,73613 Tháng tư năm 201305:49x 64
Acgenral.dll6.1.7601.22298308,73613 Tháng tư năm 201305:18x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128111,10413 Tháng tư năm 201305:49x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298111,10413 Tháng tư năm 201305:18x 64
Aclayers.dll6.1.7601.18128350,20813 Tháng tư năm 201305:49x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.18128135,16813 Tháng tư năm 201305:49x 64
Aclayers.dll6.1.7601.22298350,20813 Tháng tư năm 201305:18x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298135,16813 Tháng tư năm 201305:18x 64
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,080,53012 Tháng tư năm 201323:33không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,080,53012 Tháng tư năm 201323:34không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416 Tháng 10 năm 201207:39x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63012 Tháng tư năm 201323:33không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413 Tháng tư năm 201304:55x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013 Tháng tư năm 201304:55x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63012 Tháng tư năm 201323:35không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213 Tháng tư năm 201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213 Tháng tư năm 201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413 Tháng tư năm 201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413 Tháng tư năm 201304:55x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng122,32412 Tháng tư năm 201323:27không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng122,32412 Tháng tư năm 201323:27không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7601.18128565,24813 Tháng tư năm 201304:34IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.22298565,76013 Tháng tư năm 201304:33IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128241,66413 Tháng tư năm 201304:34IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298241,66413 Tháng tư năm 201304:33IA-64
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,080,53012 Tháng tư năm 201323:33không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,080,53012 Tháng tư năm 201323:34không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213 Tháng tư năm 201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213 Tháng tư năm 201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413 Tháng tư năm 201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413 Tháng tư năm 201304:55x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2820331 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2820331 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2820331

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com