Làm th? nào đ? t?m thông tin v? Microsoft Jet 4,0 Service Pack 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 282010 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này đư?c vi?t cho Microsoft Jet 4,0 Service Pack 7 (SP7). Máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 7 không ph?i là b?n c?p nh?t m?i nh?t cho máy bay ph?n l?c 4,0 Cơ s? d? li?u. Các t?i cho máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 7 không c?n có s?n.

Quan tr?ng B?n ph?i cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c như là m?t bư?c quan tr?ng hư?ng t?i vi?c gi? cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c c?a b?n trong đi?u ki?n làm vi?c hàng đ?u. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các m?i nh?t d?ch v? gói cho các cơ s? d? li?u ph?n l?c cho h? đi?u hành khác và Đ?i v?i các th?c hành t?t nh?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239114Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u Microsoft Jet 4,0
303528 Làm th? nào đ? gi? cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4,0 trong đi?u ki?n làm vi?c hàng đ?u

THÔNG TIN THÊM

Tác ph?m trong gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0 7

Máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 7 ch?a các t?p tin sau đây:
  File Name      Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.6508.2  561,424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380,957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319,760
  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1,507,600
  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348,432
  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,824
  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53,520
  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258,320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672
  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348,432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30,749
				
Chú ý Kích thư?c có th? khác nhau m?t chút. Kích thư?c t?p s? ph? thu?c vào các Phiên b?n c?a Windows mà b?n đang ch?y. Phiên b?n t?p không thay đ?i.

THAM KH?O

Máy bay ph?n l?c 4,0 sao nhân b?n t?p sau c?ng đư?c C?p Nh?t khi máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 7 đ? đư?c C?p Nh?t:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
N?u b?n có k? ho?ch s? d?ng Microsoft ph?n l?c nhân r?ng Manager, b?n ph?i c?ng t?i v? và sau đó cài đ?t Jet4Repl.exe. Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Jet4Repl.exe, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321076Phiên b?n C?p Nh?t c?a Microsoft ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 sao nhân b?n t?p có s?n trong các trung tâm t?i v?
Đ? thêm thông tin v? v?n đ? hi?n t?i mà có th? đư?c gi?i quy?t b?i phiên b?n C?p Nh?t c?a Microsoft Jet, b?m vào đây các con s? bài vi?t đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239471Máy bay ph?n l?c 4,0 văn b?n IISAM cho phép ngư?i dùng đ? n?i thêm d?ng vào t?p tin h? th?ng
245676 H? sơ m?i đư?c chèn vào truy c?p cơ s? d? li?u này không có s?n ngay l?p t?c khi reselecting
247140 B? nh? s? d?ng trèo lên v?i nhi?u recordsets dư?i m?t phiên máy bay ph?n l?c duy nh?t/n?i
248907 G?n ti?p truy v?n trên b?ng bi?u đư?c liên k?t cho bi?t thêm các giá tr? GUID không chính xác
250637 Kh?c ph?c: Máy bay ph?n l?c 4,0 t?o không chính xác t?o b?ng báo cáo
251289 D?ng m?i trong liên k?t v?i SQL Server b?ng đ? bi?n m?t ho?c xu?t hi?n như m?t b?n sao c?a k? l?c cu?i
254822 T?m h?p tho?i ho?c t?m phương pháp bư?c t?i k? l?c không chính xác trong liên k?t v?i ODBC b?ng
259287 Kh?c ph?c: ODBC l?i khi b?n s? d?ng ch?c năng vô hư?ng đ? chèn d?u th?i gian v?i giá tr? phân đo?n
263561 Non-BDE Paradox và dBase ISAM tr?nh đi?u khi?n
264766 Kh?c ph?c: #DELETED l?i khi chèn b?n ghi nh?n CHAR khóa chính
268264 Th?i gian ch?y l?i 3433 khi b?n chuy?n nh?p ho?c xu?t chuy?n m?t t?p tin văn b?n
270704 R?ng l?i khi b?n truy v?n liên k?t b?ng
277711 Kh?c ph?c: C?p Nh?t c?a n?i k?t ODBC bàn nguyên nhân truy c?p ph?m trong Msjet40.dll
282604 Microsoft ph?n l?c không vư?t qua WHERE kho?n ODBC d? li?u ngu?n
291162 AutoNumber l?nh v?c b?n sao các giá tr? trư?c đây sau khi b?n nh? g?n và s?a ch?a cơ s? d? li?u
291529 K?t qu? c?a Mid, bên trái, ho?c ch?c năng đúng trong truy v?n đ? c?p đ?n b?n ghi nh? c?t là không chính xác trong truy c?p 2002
291541 B?n ghi nh? l?nh v?c k? t? xu?t hi?n dư?i d?ng d?u h?i trong truy c?p 2002
291546 Truy c?p s? hi?n th? #DELETED khi b?n chèn d? li?u v?i cùng m?t giá tr? vào m?t c?t ch? ch?t không duy nh?t c?a m?t bàn t? xa
293199 Hi?u su?t ch?m khi b?n m? các đ?i tư?ng trong thi?t k? giao di?n trong Access ch?y trên Microsoft Windows NT 4.0
293657 # Xóa trong m?t b?ng đư?c liên k?t có m?t trư?ng lo?i UniqueIdentifier
239482 Làm th? nào đ? c?u h?nh máy bay ph?n l?c 4,0 đ? ngăn ch?n ch?c năng không an toàn ch?y trong Access 2000 và truy c?p 2002
294907 Gi?ng như "String *" tiêu chu?n là không chính xác trên các l?nh v?c đư?c đánh ch? m?c (b?n sao OK) đ? k? t? DBCS
297355 Thông báo l?i "không chính xác cú pháp g?n ',' (# 170)" v?i m?t d?u ph?y như m?t th?p phân tách
304084 Truy c?p quits khi b?n thêm d? li?u thông qua m?t truy v?n sau khi b?n nâng c?p lên máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 5
304431 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Không th? đưa b?n ghi nh?, OLE ho?c đ?i tư?ng siêu liên k?t khi b?n ch?n các giá tr? duy nh?t"
304536 Kh?c ph?c: "Object không h?p l? ho?c không c?n đ?t" l?i v?i Microsoft Jet
311159 Kh?c ph?c: Ch? s? d?ng gi?ng như kho?n v?i nhà cung c?p máy bay ph?n l?c OLEDB
319547 Hàng không liên quan trong m?t subreport ho?c m?t subform đư?c tr? v? khi b?t đ?ng s?n Linkmaster ho?c tài s?n Linkchild s? d?ng các l?nh v?c th?p phân
321850 B?n không th? m? m?t t?p tin m?t ph?n b?n sao đư?c t?o ra trong đ?nh d?ng truy c?p 2002
322063 D? li?u bi?n đ?i d?ch v? (DTS) báo cáo m?t th?c hi?n thành công c?a m?t gói m?c dù d? li?u không đư?c chuy?n giao
813696 Kh?c ph?c: Tham s? truy v?n trên b?ng bi?u đư?c liên k?t tr? v? không có h? sơ
814811 L?I: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "đ?a ho?c m?ng l?i" khi b?n m? t?p tin cơ s? d? li?u Access 2.0 trong Access 2000 ho?c truy c?p 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 282010 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix kbmt KB282010 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:282010

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com