Làm th? nào đ? kh?c ph?c b?ng cách s? d?ng Msconfig ti?n ích v?i Windows 98

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281965
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng Microsoft (Msconfig) đ? kh?c ph?c s? c? c?u h?nh l?i trong Windows 98 và Windows 98 Second Edition.

THÔNG TIN THÊM

Các ti?n ích Msconfig t? đ?ng hóa các bư?c g? r?i thư?ng l? mà k? sư h? tr? k? thu?t c?a Microsoft s? d?ng khi h? ch?n đoán các v?n đ? v?i các c?u h?nh Windows 98 và Windows 98 Second Edition. Khi b?n s? d?ng công c? này đ? s?a đ?i c?u h?nh h? th?ng, b?n đư?c nh?c ch?n h?p ki?m đ? lo?i b? các v?n đ? không liên quan đ?n c?u h?nh c?a b?n. Quá tr?nh này làm gi?m nguy cơ b? đánh máy l?i có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng Microsoft Notepad và biên t?p viên c?u h?nh h? th?ng c?a Microsoft.

Khi b?n s? d?ng Msconfig.exe, b?n có th? d? dàng đ?t l?i ho?c thay đ?i cài đ?t c?u h?nh trong Windows đ? bao g?m các tu? ch?n cho các t?p tin sau đây và cài đ?t:
 • Taäp tin System.ini
 • T?p Win.ini
 • T?p Config.sys
 • T?p tin Autoexec.bat
 • Các t?p tin Winstart.bat
 • Các chương tr?nh đư?c thi?t l?p đ? t?i trong khi kh?i đ?ng (các chương tr?nh này đư?c quy đ?nh trong thư m?c kh?i đ?ng và trong registry)
Đ? ngăn ch?n b?t k? nh?ng m?c này t? n?p khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m Kh?i đ?ng ch?n đoán. Khi b?n s? d?ng tùy ch?n này, tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và ph?n m?m đư?c n?p tương tác khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

  - hay -
 • B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m Kh?i đ?ng ch?n l?c. Khi b?n s? d?ng tùy ch?n này, b?n có th? ch?n các t?p tin c?u h?nh mà b?n không mu?n n?p khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Khi b?n nh?p vào Kh?i đ?ng ch?n l?c, các tùy ch?n đư?c c?u h?nh trong m?t trong các cách sau:

  • N?u h?p ki?m tra đư?c ch?n, t?p tin c?u h?nh đư?c li?t kê x? l? khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
  • N?u h?p không đư?c ch?n, t?p tin c?u h?nh đư?c li?t kê không x? l? khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
  • N?u h?p ki?m đ? ch?n nhưng không có s?n, m?t s? m?t hàng đang v?n t?i t?p tin c?u h?nh khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
  • N?u các h?p không có s?n, t?p tin c?u h?nh không ph?i là hi?n nay trên máy tính.
Đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các t?p tin c?u h?nh và t?t c? các m?t hàng đư?c li?t kê trong các t?p tin đư?c n?p, b?m các T?ng quát tab, và sau đó b?m Kh?i đ?ng b?nh thư?ng.

LƯU ?: B?n có th? s? d?ng ti?n ích Msconfig đ? t?o b?n sao lưu các t?p tin máy tính c?a b?n trư?c khi b?n b?t đ?u m?t phiên x? l? s? c?. Đ? làm đi?u này, b?m vào các T?ng quát tab, b?m vào các T?o sao lưu nút, và sau đó b?m Ok. B?n nên t?o b?n sao lưu t?p c?a b?n máy tính đ? đ?m b?o r?ng các s?a đ?i đ? đư?c th?c hi?n trong phiên làm vi?c x? l? s? c? có th? đ?o ngư?c.

Đ? khôi ph?c t?p tin sao lưu c?a b?n, b?m các T?ng quát tab, và sau đó b?m vào các Khôi ph?c sao lưu nút.

Đ? ngăn ch?n m?c riêng l? ho?c d?ng c?a các t?p tin c?u h?nh c? th? n?p khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?p vào tab cho r?ng t?p tin c?u h?nh c? th?, và sau đó b?m vào đ? ch?n h?p ki?m cho đư?ng dây cá nhân ho?c m?c mà b?n không mu?n đư?c n?p khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u b?n b?m đ? ch?n m?t h?p ki?m cho m?t thư m?c trong b?t k? t?p tin c?u h?nh có ch?a thư m?c, t?t c? các m?c trong thư m?c đó đư?c xóa. N?u t?p tin ho?c thư m?c ch?a các h?p ki?m tra mà không có s?n, ch? là m?t s? m?c đang đư?c ch?n ho?c không đư?c ch?n trong đó t?p ho?c c?p.

Đ? thay đ?i các đư?ng dây hi?n đang ho?t đ?ng ho?c m?c, dùng chu?t ho?c thi?t b? tr? c?a b?n b?m vào đư?ng dây cá nhân, ho?c s? d?ng các Di chuy?n ho?c Di chuy?n nút.

Đ? t?o m?t m?c m?i trong b?t k? t?p tin c?u h?nh, b?m vào các M?i nút.

Đ? ch?nh s?a m?t d?ng đư?c ch?n hi?n th?i, b?m các Ch?nh s?a nút.

Trong t?p tin c?u h?nh, n?u m?t d?ng có m?t bi?u tư?ng là h?nh như m?t lá c? Windows bên c?nh đ? nó, t?p là m?t t?p tin h? th?ng Windows đư?c c?u h?nh đ? cài đ?t m?c đ?nh Windows.

Trong m?t t?p tin c?u h?nh, n?u m?t d?ng đ? bi?u m?t bút ch? h?nh tư?ng bên c?nh nó, d?ng đ? đư?c ch?nh b?ng tay s?a trong ti?n ích Msconfig.

LƯU ?: Khi b?n nh?p vào xoá m?t h?p ki?m cho kho?n m?c ho?c m?t d?ng, máy tính s? t? đ?ng chuy?n sang Kh?i đ?ng ch?n l?c ch? đ?. Nhà nư?c này đư?c báo cáo trên các T?ng quát tab c?a ti?n ích.

Sau khi b?n th?c hi?n t?t c? các l?a ch?n trong ti?n ích Msconfig, và sau đó nh?p vào Ok, b?n s? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i.

Đ? truy c?p vào các ti?n ích máy tính sau, b?m các Xem tr?nh đơn. Các ti?n ích và thư m?c đư?c hi?n th?:
 • B?ng đi?u khi?n
 • Qu?n l? thi?t b?
 • C?p máy in
 • Thi?t đ?t hi?n th?
 • Cài đ?t đa phương ti?n
 • C?p phông
Cho thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? thi?t đ?t chuyên sâu, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
181966 Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng x? l? s? c? cài đ?t nâng cao

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98

Thu?c tính

ID c?a bài: 281965 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB281965 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281965

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com