Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i đ?ng: Tháng năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2819325 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i đi?n tho?i ngày tháng năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin có b?n C?p Nh?t tích l?y.

Lưu ? Tên c?a Lync 2010 đi?n tho?i Edition đ? đư?c thay đ?i đ? Lync đi?n tho?i Edition. Ph?n m?m làm vi?c v?i Lync 2010 và Lync 2013.

Gi?i thi?u

V?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i v?n đ? sau đây:
 • 2828830 Đ?i Ngo?i t? UM b? vô hi?u hoá ngư?i dùng không th? ki?m tra Nh?t k? cu?c g?i trên m?t đi?n tho?i Aries ho?c Tanjay đang ch?y Lync đi?n tho?i Edition
Ngoài ra, b?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2737912 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i đ?ng: Tháng mư?i hai 2012
 • 2724545 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i đ?ng: tháng 6 năm 2012
 • 2636066 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i: tháng 11 năm 2011
 • 2577593 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i: tháng 7 năm 2011
 • 2529974 Mô t? c?a cumulative update for Microsoft Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i: tháng 4 năm 2011
 • 2493722 Mô t? c?a cumulative update for Microsoft Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2737912 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX700 và phiên b?n 8540 c?a LG-Nortel dùng IP đi?n tho?i đ?ng: Tháng mư?i hai 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói c?p nh?t này ch?a m?t h?nh ?nh có th? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t đi?n tho?i sau đây:
 • Polycom CX700
 • Đi?n tho?i 8540 c?a LG-Nortel dùng IP
H?nh ?nh này là phiên b?n 7577.4387.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2819325 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX700 and LG-Nortel IP Phone 8540
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2819325 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2819325

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com