Thng bao li "Tp nay khng co chng trinh nao lin kt thc hin tac vu nay" khi ban m tp Binder

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 281931 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng ? m? m?t t?p tin Microsoft Office Binder, b?n c th? nh?n ?c m?t thng bo l?i tng t? nh d?i y:
i?u ny t?p khng c m?t chng tr?nh lin k?t v?i n ? th?c hi?n hnh ?ng ny. T?o m?t hi?p h?i trong b?ng i?u khi?n ty ch?n c?p.
Tap tin khng m?.

NGUYN NHN

Hnh vi ny c th? x?y ra b?i v? Microsoft Binder l khng bao g?m nh l m?t ph?n c?a Microsoft Office XP.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, Office XP bao g?m m?t chng tr?nh tn l Microsoft Unbind. ? ci ?t Unbind, lm theo cc b?c trong cc "More Information" ph?n c?a bi vi?t ny. B?n c th? s? d?ng Unbind ? gi?i nn ph?n t? ch?t k?t dnh t?p m b?n mu?n s? d?ng v?i m?t chng tr?nh Office XP.

? unbind m?t ch?t k?t dnh t?p tin, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Thc hin mt trong nhng vic sau:
  • B?m p vo t?p tin ch?t k?t dnh.

   - hay -
  • Nh?p chu?t ph?i vo t?p tin ch?t k?t dnh. Trn tr?nh n phm t?t, Nh?p vo Unbind.
 2. Trong cc Unbind h?p tho?i, ch?n th m?c b?n mu?n lu cc unbound tc ph?m trong.
 3. Nh?p vo Ok.

THNG TIN THM

Microsoft Unbind khng ?c ci ?t nh l m?t ph?n c?a m?t i?n h?nh Ci ?t XP vn ph?ng.

? ci ?t Microsoft Unbind, lm theo cc b?c sau:
 1. Chn ci ?t Office XP ?a CD-ROM.
 2. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?n Thit t, v sau nh?p vo b?ng i?u khi?n.
 3. B?m p Thm/lo?i b? chng tr?nh.
 4. Trong cc Thm/lo?i b? chng tr?nh thu?c tnh h?p tho?i, ch?n ci ?t Office XP c?a b?n, v sau nh?p vo Thm/lo?i b?.
 5. Trong cc Ty ch?n ch? ? b?o tr? h?p tho?i h?p, b?m vo Thm ho?c lo?i b? tnh nng, v sau b?m Ti?p theo.
 6. Trong cc Tnh nng ci ?t h?p, b?m vo cc d?u c?ng bn c?nh Cng cu Office.
 7. Nh?p vo m?i tn bn c?nh Microsoft Office Binder H tr.

  LU ?: N?u bi?u t?ng bn c?nh Microsoft Office Binder h? tr? l mu xm, Unbind khng ?c ci ?t. N?u bi?u t?ng l mu tr?ng, Unbind l ? ?c ci ?t, v b?n c th? nh?p vo H?y b? ? thot kh?i chng tr?nh ci ?t.
 8. Nh?p vo Ch?y t? my tnh c?a ti, v sau nh?p voCp nht.
 9. Lm theo h?ng d?n c?a tr?nh wizard ci ?t ? hon t?t ci ?t Microsoft Unbind.
? s? d?ng Microsoft Unbind, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. S? d?ng Windows Explorer, tr?nh duy?t ? t?m ch?t k?t dnh t?p tin b?n mu?n m?.
 2. B?m p vo t?p tin.

  Unbind t? ?ng b?t ?u.
 3. Trong cc Unbind h?p tho?i, ch?n m?t v? tr ? lu cc n?i dung c?a ch?t k?t dnh t?p tin vo, v sau nh?p vo Ok.

  N?i dung Binder s? ?c lu vo v? tr trong ?nh d?ng b?n x? c?a h?.
N?u b?n c? g?ng ch?y Unbind b?ng cch b?m p vo Unbind.exe, khng c g? s? x?y ra.

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t v? cch s? d?ng Microsoft Unbind, nh?p vo Tr? gip Microsoft trn cc Tr giup tr?nh n, lo?i M? t?p tin vn ph?ng Binder trong tr? l? vn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, v sau b?m Tim kim ? xem cc ch? ?.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 281931 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
T? kha:
kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB281931 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:281931

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com