Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281770 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Nhi?u v?n đ? có kinh nghi?m trong khi ch?y h? đi?u hành Windows x?y ra do vi?c s? d?ng không tương thích ho?c tham nh?ng chương tr?nh mà b?n đang ch?y cùng m?t lúc. Đ? giúp xác đ?nh n?u đây là trư?ng h?p, b?n c?n ph?i th?c hi?n m?t "kh?i đ?ng s?ch", ho?c kh?i đ?ng l?i Windows mà không có các chương tr?nh này b?t đ?u.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i đ? xác đ?nh v?n đ? trong câu h?i là v?i h? đi?u hành l?i ho?c v?i m?t chương tr?nh t?i trong môi trư?ng Windows.

THÔNG TIN THÊM

Đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i, nó là c?n thi?t đ? th?c hi?n thay đ?i và kh?i đ?ng l?i máy tính nhi?u l?n đ? xác đ?nh n?u v?n đ? là v?i m?t cái g? đó trong môi trư?ng h? đi?u hành, và n?u như v?y, nh?ng g? thành ph?n c? th?.

Cơ c?u t?ng th? c?a kh?i đ?ng s?ch g? r?i đư?c tr?nh bày trong bài vi?t này đư?c phân lo?i theo cách sau:
 1. Ch? đ? an toàn ho?c ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? m?ng
 2. Lo?i b? m?c đăng k?
 3. Ki?m tra h? sơ ngư?i dùng
 4. Vô hi?u hoá d?ch v? bên th? ba
 5. G? cài đ?t chương tr?nh

Ch? đ? an toàn ho?c ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? m?ng

Bư?c đ?u tiên đ? g? r?i các v?n đ? môi trư?ng ti?m năng là đ? b?t đ?u trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr?. N?u v?n đ? là v?i m?t chương tr?nh mà không ph? thu?c vào k?t n?i m?ng, ch? đ? an toàn là thích h?p. N?u v?n đ? là v?i m?t chương tr?nh m?ng b?n đang s? d?ng m?t adapter m?ng đ? k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i, ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr? có th? cho b?n ki?m tra chương tr?nh m?ng, bao g?m c? các v?n đ? tr?nh duy?t.

Chú ý B?n không th? s? d?ng ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr? khi b?n s? d?ng m?t modem ho?c k?t n?i máy PC th? m?ng, b?i v? tr?nh đi?u khi?n modem và PC th? đi?u khi?n không t?i trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? m?ng.

Đ? b?t đ?u trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào D?ng l?i.
 2. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?m F8.
 4. Ch?n Ch? đ? an toàn ho?c Ch? đ? an toàn v?i m?ng, và sau đó nh?n ENTER.
N?u b?n b?t đ?u trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? m?ng, và b?n có th? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng b?nh thư?ng, m?t trong nh?ng mà b?n đ? t?ng g?p các v?n đ?, v?n đ? là r?t có th? do m?t v?n đ? v?i môi trư?ng. Xem ñoaïn "Lo?i b? m?c đăng k?" trong bài vi?t này cho thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh nh?ng g? các thành ph?n chương tr?nh có th? gây ra v?n đ?.

Chú ý: B?n không th? ki?m tra m?t s? ho?t đ?ng trong ch? đ? an toàn, b?i v? không ph?i t?t c? các d?ch v? và các thi?t b? t?i trong ch? đ? an toàn ho?c ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr?. Ví d?, b?n không th? ki?m tra các v?n đ? đa phương ti?n mà liên quan đ?n âm thanh, ho?c đ?nh ch? ho?c ng? đông các v?n đ? trong ch? đ? an toàn. Ngoài ra, các chương tr?nh m?ng d?a trên các t? xa th? t?c g?i Subsystem (RpcSS) không làm vi?c v? d?ch v? RpcSS không t?i trong ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr?.

N?u b?n kh?i đ?ng vào ch? đ? an toàn ho?c ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr? và các v?n đ? v?n c?n x?y ra, có th? v?n c?n có m?t v?n đ? môi trư?ng; nhi?u ngư?i ho?t đ?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n l?c đư?c cài đ?t b?ng ph?n m?m c?a bên th? ba có th? v?n c?n t?i trong ch? đ? an toàn.

Do đó, nó có th? c?n thi?t đ? có m?t bư?c b? sung đ? ki?m tra và lo?i b? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba trong ch? đ? an toàn.

Lo?i b? m?c đăng k?

N?u b?n không c?n g?p ph?i v?n đ? ch?y chương tr?nh trong ch? đ? an toàn, v?n đ? là ch? y?u th? do chương tr?nh t?i trong khi máy tính Windows 2000 kh?i đ?ng.

Các chương tr?nh mà là m?t ph?n c?a quá tr?nh kh?i đ?ng cho Windows 2000 thư?ng đư?c thêm vào m?t trong nh?ng đ?a đi?m sau:
 • Thư m?c Startup dư?i các Chương tr?nh tr?nh đơn.
 • Đư?ng dây dài cho t?t c? ngư?i dùng trong s? đăng k?.
 • Đư?ng ch?y cho ngư?i s? d?ng c? th? trong s? đăng k?.
 • Các m?c nh?p "t?i" cho t?t c? ngư?i dùng trong s? đăng k?.
Chú ý: B?i v? cơ quan đăng k? v? trí cho t?t c? các máy tính và cài đ?t chương tr?nh cho Windows 2000, nó là c?n thi?t đ? th?c hi?n m?t sao lưu registry và m?c đăng k? đ?c bi?t trong trư?ng h?p b?n không c?n có th? kh?i đ?ng sau khi ch?nh s?a registry.

Sao lưu registry Windows 2000:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Sao lưu.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Đ?a s?a ch?a kh?n c?p và làm theo các hư?ng d?n đư?c cung c?p.
Các bi?u tư?ng thư m?c kh?i đ?ng đư?c n?p t? hai đ?a đi?m. Đ? lo?i b? các m?c:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Taskbar và Start Menu Properties.
 2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Nâng cao.
 3. M? thư m?c kh?i đ?ng cho trương m?c ngư?i dùng mà b?n đăng nh?p vào, và sau đó nh?p vào C?t trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 4. T?o m?t thư m?c SysDriversBak, t?o ra m?t UserStartup thư m?c dư?i thư m?c, m? thư m?c UserStartup, và sau đó nh?p vào Dán.
 5. L?p l?i bư?c 1 đ?n 2 và đi?u hư?ng đ?n thư m?c t?t c? các Users\Start Menu\Programs\Startup.
 6. Nh?p vào C?t trên các Ch?nh s?a Menu, t?m đ?n thư m?c SysDriversBak, t?o m?t thư m?c AllUsersStartup, và sau đó nh?p vào Dán.
Đ? lo?i b? các giá tr? cho đư?ng ch?y trong s? đăng k? cho t?t c? ngư?i dùng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u hư?ng đ?n khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. M? khoá ch?y và lưu ? các m?c trên c?a s? bên ph?i.
 4. Đ?i v?i m?i giá tr? ngo?i tr? cho giá tr? m?c đ?nh, b?m vào giá tr?, b?m Xu?t kh?u Registry File trên các Đăng k? tr?nh đơn, t?m đ?n thư m?c SysDriversBak, và sau đó lưu các t?p tin b?ng cách s? d?ng quy ư?c đ?t tên sau đây
  HKLMRun_)valuename)
  nơi ()valuename) là tên g?i c?a giá tr? mà b?n đang xu?t kh?u.
 5. Nh?p vào Xóa trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 6. L?p l?i các bư?c này cho m?i giá tr? dư?i ch?a khóa Run.
 7. Ki?m tra các liên quan RunOnce RunOnceEx phím và xem n?u m?t chương tr?nh không đư?c cài hoàn toàn đ?t và l?p l?i bư?c 3 thông qua 5, ngo?i tr? r?ng b?n c?n ph?i thay đ?i quy ư?c đ?t tên đ? ph?n ánh RunOnce ho?c RunOnceEx.
Đ? lo?i b? các giá tr? cho đư?ng ch?y trong s? đăng k? cho trương m?c ngư?i dùng mà b?n đang đăng nh?p như:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u hư?ng đ?n khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. M? khoá ch?y.
 4. Làm n?i b?t giá tr? đ?u tiên dư?i đây M?c đ?nh (giá tr? không thi?t l?p), b?m vào giá tr?, h?y nh?p vào Xu?t kh?u Registry File trên các Đăng k? tr?nh đơn, t?m đ?n thư m?c SysDriversBak, và sau đó lưu các t?p tin b?ng cách s? d?ng quy ư?c đ?t tên sau đây:
  HKCURun_)valuename)
  nơi ()valuename) là tên g?i c?a giá tr? mà b?n đang xu?t kh?u.
 5. Nh?p vào Xóa trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 6. L?p l?i các bư?c này cho m?i giá tr? dư?i ch?a khóa Run.
 7. Ki?m tra phím RunOnce có liên quan đ? xem n?u m?t chương tr?nh không đư?c cài hoàn toàn đ?t và l?p l?i bư?c 3 thông qua 5, ngo?i tr? r?ng b?n c?n ph?i thay đ?i quy ư?c đ?t tên đ? ph?n ánh RunOnce.
Đ? xoá d? li?u giá tr? nh? hơn "t?i":
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u hư?ng đ?n khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. N?u giá tr? "n?p" (không có d?u ngo?c kép) có b?t k? d? li?u giá tr?, h?y nh?p vào Xu?t kh?u Registry File trên các Đăng k? tr?nh đơn, t?m đ?n thư m?c SysDriversBak và lưu các t?p tin như HKCUload.
 4. B?m đúp vào giá tr? "n?p" và xóa d? li?u giá tr?.
 5. Khi b?n đ? hoàn t?t các bư?c sau, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và th? nghi?m.
N?u v?n đ? không c?n x?y ra, sau đó b?n nên k?t h?p các giá tr? đ? đ? ngh? sau đây:
 1. Bi?u tư?ng kh?i đ?ng t? c? hai nhóm t?t c? ngư?i dùng và trương m?c ngư?i dùng mà b?n đăng nh?p
 2. Các giá tr? HKCURun_
 3. Các giá tr? HKLMRun_
 4. HKCUload
Đ? thêm các bi?u tư?ng cho các Kh?i đ?ng tr?nh đơn:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Windows Explorer.
 2. Đi?u hư?ng đ?n thư m?c SysDriversBak mà b?n t?o ra trư?c đó, m? thư m?c AllUsersStartup, nh?p vào Ch?n t?t c?, và sau đó nh?p vào Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 3. Đi?u hư?ng đ?n thư m?c sau đây, và sau đó nh?p vào Dán:
  \Documents và Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 4. Đi?u hư?ng đ?n thư m?c SysDriversBak\UserStartup, và sau đó nh?p vào Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 5. Đi?u hư?ng đ?n thư m?c sau đây, và sau đó nh?p vào Dán:
  \Documents và Settings\tên ngư?i dùng\Start Menu\Programs\Startup
  nơi tên ngư?i dùng tên ngư?i dùng mà b?n đ? đăng nh?p như là.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và th? nghi?m.

Ki?m tra h? sơ ngư?i dùng

Đôi khi, m?t ngư?i dùng thông tin c? th? có th? b? h?ng, nhưng ngư?i dùng khác trên cùng m?t máy tính có th? không có v?n đ?. Đ? xác đ?nh n?u đây là trư?ng h?p, đăng nh?p như ngư?i dùng m?i ho?c t?o m?t trương m?c ngư?i dùng m?i, và sau đó ki?m tra nó.

Chú ý: Đôi khi, m?t chương tr?nh có th? làm vi?c m?t cách chính xác khi b?n đăng nh?p v?i tài kho?n qu?n tr? m?c đ?nh ch?. Các chương tr?nh c? hơn có th? có v?n đ? này.

N?u c?u h?nh qu?n tr? m?c đ?nh s? tr? thành b? h?ng, b?n c?n ph?i cài đ?t l?i Windows 2000 đ? s?a v?n đ? này.

T?t c? các thông tin ngư?i s? d?ng c? th? c?u h?nh (mà s? đư?c hi?n th? trong Registry Editor như HKEY_CURRENT_USER) đư?c lưu tr? trong t?p tin Ntuser.dat trong \Documents và Settings\tên ngư?i dùng thư m?c.

Vô hi?u hoá d?ch v? bên th? ba

Đó là đôi khi c?n thi?t đ? vô hi?u hoá d?ch v? c?a bên th? ba đ? đư?c cài đ?t đ? lo?i b? các v?n đ?. Ch? đ? an toàn và ch? đ? an toàn v?i m?ng không t?i bên th? ba d?ch v?, do đó, n?u ch? đ? an toàn ho?t đ?ng, v?n đ? có th? do m?t d?ch v? c?a bên th? ba t?i.

B?ng dư?i đây là danh sách m?t ph?n c?a d?ch v? đi?u hành h? th?ng l?i t?i; Tuy nhiên, đi?u này thay đ?i theo t?i các d?ch v? đư?c cài đ?t và phiên b?n Windows 2000 s? d?ng:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
D?ch v?Mô tảB?t đ?u ch? đ?
C?nh báoC?nh báoT? đ?ng
AppMgmt?ng d?ng qu?n l?Hư?ng d?n s? d?ng
ClipSrvClipbookHư?ng d?n s? d?ng
EventSystemCOM + s? ki?n h? th?ngHư?ng d?n s? d?ng
Tr?nh duy?tTr?nh duy?t máy tínhT? đ?ng
DHCPDHCP ClientT? đ?ng
DFSH? th?ng t?p phân tánT? đ?ng
TrkWksPhân ph?i liên k?t theo d?i khách hàngT? đ?ng
TrkSrvPhân ph?i liên k?t theo d?i máy ch?Hư?ng d?n s? d?ng
MSDTCĐiều phối Giao dịch Phân tánT? đ?ng
DNSCacheDNS ClientT? đ?ng
EventLogS? k? s?T? đ?ng
FaxFax d?ch v?Khuy?t t?t
NtFrsSao nhân b?n t?pHư?ng d?n s? d?ng
IISADMINIIS Admin d?ch v?T? đ?ng
cisvcD?ch v? ch? m?cHư?ng d?n s? d?ng
SharedAccessK?t n?i Internet chia s? (Firewall)Hư?ng d?n s? d?ng
PolicyAgentĐ?i l? chính sách IPSEC (IPSEC Service)T? đ?ng
LicenseServiceGi?y phép đăng nh?p d?ch v?T? đ?ng
dmserverLogical Disk ManagerT? đ?ng
dmadminH?p l? đ?a qu?n l? d?ch v? hành chínhHư?ng d?n s? d?ng
MessengerMessengerT? đ?ng
mspadminQu?n l? máy ch? Microsoft ProxyT? đ?ng
wspsrvD?ch v? Microsoft Winsock ProxyT? đ?ng
NETLOGONĐăng nh?p m?ngT? đ?ng
mnmsrvcNetMeeting Remote Desktop SharingHư?ng d?n s? d?ng
NetmanK?t n?i m?ngHư?ng d?n s? d?ng
NetDDEM?ng DDEHư?ng d?n s? d?ng
NetDDEdsdmM?ng DDE DSDMHư?ng d?n s? d?ng
NtLmSspNT LM Security h? tr? nhà cung c?pT? đ?ng
OnlBroadOn-Line thuy?t tr?nh phát sóngHư?ng d?n s? d?ng
SysmonLogNh?t k? hi?u su?t và thông báoHư?ng d?n s? d?ng
PlugPLayC?m và ch?yT? đ?ng
B? đ?m inBộ đệm Máy inT? đ?ng
ProtectedStorageLưu tr? đư?c b?o v?T? đ?ng
mailalrtD?ch v? thông báo c?nh báo ?y quy?nT? đ?ng
RSVPQoS RSVPHư?ng d?n s? d?ng
RasAutoQu?n l? k?t n?i t? xa truy c?p t? đ?ngHư?ng d?n s? d?ng
RasManQu?n l? k?t n?i truy nh?p t? xaT? đ?ng
RpcSsCu?c g?i th? t?c t? xa (RPC)T? đ?ng
RPCLOCATORĐ?i l? cu?c g?i (RPC) th? t?c t? xaHư?ng d?n s? d?ng
RemoteRegistryD?ch v? đăng k? t? xaT? đ?ng
NtmsSvcB? lưu tr?T? đ?ng
seclogonRunAs d?ch v?T? đ?ng
SamSsB?o m?t tài kho?n qu?n l?T? đ?ng
lanmanserverMáy chủT? đ?ng
ScardSvrTh? khônHư?ng d?n s? d?ng
ScardDrvTh? khôn HelperHư?ng d?n s? d?ng
SNMPD?ch v? SNMPT? đ?ng
SNMPTRAPD?ch v? cái b?y SNMPHư?ng d?n s? d?ng
SENSH? th?ng t? ch?c s? ki?n thông báoT? đ?ng
L?ch tr?nhL?p l?ch tác v?T? đ?ng
LmHostsTCP/IP NetBIOS Helper d?ch v?T? đ?ng
TapiSrvH? th?ng đi?n tho?iHư?ng d?n s? d?ng
W3svcWorld Wide Web xu?t b?n d?ch v?T? đ?ng
LanmanWorkstationTr?m làm vi?cT? đ?ng


D?ch v? b? sung mà có th? đư?c cài đ?t:
 • ASC
 • AsynMac
 • Bíp
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • GPC
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • L?ch tr?nh
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
N?u không có nh?ng bư?c gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, b?n c?n đ? b?t đ?u g? cài đ?t chương tr?nh t? các công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và sau đó th? nghi?m.

N?u các bư?c này v?n không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, b?n c?n liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a Microsoft ho?c cài đ?t l?i h? đi?u hành và các chương tr?nh c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 281770 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbhowto kbsetup kbmt KB281770 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281770

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com