Mô t? v? C?p Nh?t Lync 2013 15.0.4551.1001: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817678 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2817678 cho Microsoft Lync 2013 đư?c phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Phiên b?n c?p nh?t này là 15.0.4551.1001.

Lưu ? Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Lync 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Lync 2013, click vào nút ch?n m?t Options .
 2. Trên menu Tr? giúp , h?y nh?p vào V? Microsoft Lync.

V?n đ? c?p nh?t s?a ch?a

B?n c?p nh?t này s?a v?n đ? sau đây:
 • Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t 15.0.4551.1000 Phiên b?n c?a Lync 2013 ho?c m?t phiên b?n trư?c đó c?a Lync 2013 (nh?p đ? ch?y ho?c MSI Phiên b?n). B?n kí nh?p vào Lync 2013 b?ng cách s? d?ng m?t tài khoản trực tuyến Lync trong m?t môi trư?ng tr?c tuy?n Lync t?i Trung Qu?c. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? m? các Lync tr? giúp c?a s? vào năm 2013 Lync.

  Lưu ?
  • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n m? các Lync tr? giúp c?a s? trong v? MSI Lync 2013:
   Tr? giúp không ph?i là làm vi?c, nhưng b?n có th? v?n c?n t?i Office.com đ? nh?n bài vi?t m?i nh?t và l?n nh?t, video và các khóa đào t?o.
  • B?n có th? nh?n đư?c thông báo sau khi b?n m? các Lync tr? giúp c?a s? trong m?t phiên b?n Click-to-kh?i c?a Lync 2013:
   Xin l?i, liên k?t đó g?y

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

32-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t Lynchelploc 32-bit bây gi?.

64-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t Lynchelploc 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau.

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
x 86
Lynchelp-en-us.msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Lync.hxs_103315.0.4407.1141,08813-Sep-20134:55không áp d?ng
Lync_basic.hxs_103315.0.4407.1139,19213-Sep-20134:55không áp d?ng
Lync_online.hxs_103315.0.4407.1140,96613-Sep-20134:55không áp d?ng
Lync_onlineg.hxs_103315.0.4514.1138,60013-Sep-20134:55không áp d?ng
Lync_onlineg_col.hxc_1033không áp d?ng65613-Sep-20134:55không áp d?ng
Lync_onlineg_col.hxt_1033không áp d?ng21213-Sep-20134:55không áp d?ng
Lync_onlineg_f_col.hxk_1033không áp d?ng11413-Sep-20134:55không áp d?ng
Lync_onlineg_k_col.hxk_1033không áp d?ng11313-Sep-20134:55không áp d?ng
x 64
Lynchelp-en-us.msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Lync.hxs_103315.0.4407.1141,08813-Sep-20134:58không áp d?ng
Lync_basic.hxs_103315.0.4407.1139,19213-Sep-20134:58không áp d?ng
Lync_online.hxs_103315.0.4407.1140,96613-Sep-20134:58không áp d?ng
Lync_onlineg.hxs_103315.0.4514.1138,60013-Sep-20134:58không áp d?ng
Lync_onlineg_col.hxc_1033không áp d?ng65613-Sep-20134:58không áp d?ng
Lync_onlineg_col.hxt_1033không áp d?ng21213-Sep-20134:58Không áp d?ng
Lync_onlineg_f_col.hxk_1033Không áp d?ng11413-Sep-20134:58Không áp d?ng
Lync_onlineg_k_col.hxk_1033Không áp d?ng11313-Sep-20134:58Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817678 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2013
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2817678 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817678

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com