Mô t? Microsoft Office cho Mac 2011 14.3.2 C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817452 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-026. B?n tin b?o m?t này ch?a t?t c? các thông tin có liên quan v? security update for Microsoft Office cho Mac 2011. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS13-026
Bên c?nh nh?ng c?i ti?n ?ng d?ng đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, Office cho Mac 2011 bây gi? có s?n như là m?t cung c?p ki?m nh?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m nh?p, xem các câu h?i thư?ng g?p.

B?n C?p Nh?t b?o m?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Office cho Mac 2011. Chúng bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Đ?a ch? liên l?c đ? đư?c t?o trong x 500 đ?nh d?ng không làm vi?c trong Outlook dành cho Mac
  S?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó tin thư thoại đư?c g?i đ?n s? liên l?c đư?c thành l?p năm x 500 đ?nh d?ng và g?i trong Mac Outlook không deliverable.
 • BCC ngư?i nh?n đ? b? m?t trên Gmail IMAP d? th?o thư trong Outlook dành cho Mac
  Kh?c ph?c s? c? trong đó ngư?i nh?n BCC không đư?c lưu khi b?n lưu tin thư thoại b?n th?o trên máy ch? IMAP.
 • M?t đ?m ch? đư?c đánh d?u ki?m là l?i chính t? trong Outlook dành cho Mac
  S?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó các ch? cái trư?c khi đánh d?u ki?m ngo?c kép duy nh?t trong cơn co th?t đư?c đánh d?u ki?m là sai chính t?.
 • c?p dùng chung không th? m? h?p thư khác có s? d?ng giao th?c Kerberos trong Outlook dành cho Mac
  Kh?c ph?c s? c? trong đó c?p dùng chung có th? không đư?c m? ra cho các tài kho?n s? d?ng xác th?c Kerberos.
 • Gi? Qu?c t? Ph?i h?p không đư?c bao g?m khi b?n t?o ra m?t s? ki?n l?ch trong Outlook dành cho Mac
  Thêm Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC + 0 mà không có m?t đ?i tư?ng d?i h?nh DST) vào danh sách c?a khu v?c th?i gian có s?n khi b?n t?o ra m?t s? ki?n l?ch.
 • Cu?n sách đ?a ch? gián tuy?n (OAB) không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác
  S?a ch?a m?t v?n đ? trong OAB mà đ? không c?p nh?t m?t cách chính xác đ?i v?i m?t s? ngư?i dùng Office 365.
 • Khi hộp thoại "Save As" đư?c hi?n th?, VBA m? đư?c ch?y không ch? đ?i cho hành đ?ng c?a ngư?i dùng (lưu/h?y b?) trư?c khi m? ti?n đ?n d?ng k? ti?p c?a VBA code.
  Kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n ch?y m?t v? mô có ch?a "Applications.Dialogs(xlDialogSaveAs).Hi?n th?." Bây gi?, các v? mô g?n v?i Windows VBA hành vi trong trư?ng h?p c? th? này.
 • Di chuy?n khi thay đ?i đư?c theo d?i cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh đư?c kích ho?t trong các tài li?u l?n rơi t? cho Mac
  S? ?n đ?nh đư?c c?i thi?n khi di chuy?n qua các tài li?u mà có bong bóng thay đ?i đư?c theo d?i.
 • tiến trình chuyển đổi có v?n đ? v? đ? h?a trong slide show trong PowerPoint cho Mac
  Kh?c ph?c s? c? trong đó hi?n v?t có th? đ? xu?t hi?n trong tiến trình chuyển đổi slide show (v?n đ? này ?nh hư?ng đ?n nh?ng ngư?i s? d?ng có NVIDIA th? video đang ch?y Mac OS X sư t? núi).

Thông tin thêm

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Office 2011 14.3.2, đ?m b?o r?ng máy tính đang ch?y Mac OS X v10.5.8 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a hệ điều hành Mac OS X.

Đ? xác minh r?ng máy tính đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, h?y nh?p vào V? Mac này trên các Apple Menu.

Ngoài ra, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.0 C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Office cho Mac 2011 C?p Nh?t 14.3.2. Đ? xác đ?nh các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào ?ng d?ng.
 2. M? m?c tin thư thoại Microsoft Office 2011, và sau đó m? b?t k? văn ph?ng ?ng d?ng (ví d?, t?).
 3. Trên các T? tr?nh đơn, nh?p vào V? t?.
 4. Trong các V? t? hộp thoại, so sánh s? phiên b?n ti?p theo đ?n cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t C?p Nh?t.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Office cho Mac 14.3.2 C?p Nh?t gói bây gi?.

Ngày phát hành: Ngày 12 tháng 8 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin r?ng b?n c?p nh?t này b? sung thêm ho?c thay đ?i, nh?p đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, và sau đó vào các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n th? t?p tin.

Ghi chú

 • C?p Nh?t Office 2011 14.3.2 c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? ph?n m?m c?a Microsoft Update.

  Đ? s? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, trên các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho Office cho Mac 2011, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Mac

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817452 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbbug kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2817452 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817452

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com