Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817300 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft SharePoint Server 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 64-bit c?a SharePoint Server 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n c?u h?nh m?t b? l?c tu? ch?nh cho m?t tiêu đ? c?t trong ch? đ? xem thông s? k? thu?t. Tiêu đ? c?t là trong m?t danh sách trên m?t web site SharePoint Server 2013.
  • B?n chuy?n sang ch? đ? xem chu?n, và sau đó b?n chuy?n tr? l?i xem thông s? k? thu?t.
  • B?n c? đ?t c?u h?nh m?t b? l?c tu? ch?nh.
  Trong trư?ng h?p này, các l?nh v?c th? xu?ng đư?c không hi?n th? b? l?c tu? ch?nh.
 • Khi b?n thi?t l?p các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) thi?t l?p đ? 200 DPI trong Windows, m?t s? bi?u tư?ng băng trong các ?ng d?ng Microsoft Office 2013 xu?t hi?n m?.
 • Khi b?n thi?t l?p các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) thi?t l?p m?t giá tr? l?n hơn 150 DPI trong Windows, ribbon và thanh trạng thái đư?c hi?n th? không chính xác trong các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013.
 • Trong phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Microsoft Excel 2013, b?n thay đ?i b? g? ti?ng Anh. Sau đó, b?n chèn m?t s? kí t? đ?i di?n space ? gi?a m?t s? kí t? đ?i di?n kanji trong m?t t? bào. Trong t?nh hu?ng này, Excel 2013 tai n?n.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Acewdat.dll15.0.4454.10003,051,6486-Tháng tám-133:53
Ewaanth.gifkhông áp d?ng21613 Tháng tám 85:34
Ewaantv.gifkhông áp d?ng21313 Tháng tám 85:34
Ewamoss.bi.jskhông áp d?ng116,7716-Tháng tám-133:53
Ewamoss.cuixas.jskhông áp d?ng181,5596-Tháng tám-133:53
Ewamoss.ee.jskhông áp d?ng32,6316-Tháng tám-133:53
Ewamoss.jskhông áp d?ng793,5516-Tháng tám-133:53
Ewamoss.Nov.jskhông áp d?ng68,8186-Tháng tám-133:53
Ewamoss.pi.jskhông áp d?ng275,2806-Tháng tám-133:53
Ewamoss.TS.jskhông áp d?ng120,3736-Tháng tám-133:53
Ewr023.gifkhông áp d?ng90813 Tháng tám 85:34
Excelribbon.CSSkhông áp d?ng44,2226-Tháng tám-133:53
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascxkhông áp d?ng2,1936-Tháng tám-133:53
Excelwebrenderernovcontrol.ascxkhông áp d?ng1,5356-Tháng tám-133:53
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,8886-Tháng tám-133:53
Exp_xps_server.dll15.0.4499.100077,4806-Tháng tám-133:53
Favicon_excel.icokhông áp d?ng8,95813 Tháng tám 85:34
Htmlutil.dll15.0.4535.10002,613,4406-Tháng tám-133:53
Igxserver.dll15.0.4535.100010,214,5606-Tháng tám-133:53
Mewa.jskhông áp d?ng348,2756-Tháng tám-133:53
Mewastyles.CSSkhông áp d?ng35,2306-Tháng tám-133:53
Mewastylesrtl.CSSkhông áp d?ng35,2326-Tháng tám-133:53
Microsoft.Data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,7525-Tháng tám-1318:48
Microsoft.Data.EDM.dll3.5.30729.50823652,6965-Tháng tám-1318:48
Microsoft.Data.oData.dll3.5.30729.50823788,3845-Tháng tám-1318:48
Microsoft.Excel.adomdclient.dll11.0.2809.59650,8645-Tháng tám-1318:48
Microsoft.Excel.amo.dll11.0.2809.591,482,3525-Tháng tám-1318:48
Microsoft.Excel.streaming.dll11.0.2809.59199,2805-Tháng tám-1318:47
Microsoft.Excel.xmla.dll11.0.2809.59331,3765-Tháng tám-1318:47
Microsoft.Office.Excel.datamodel.dll15.0.4457.1000703,0406-Tháng tám-133:52
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll15.0.4525.1000942,2646-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll15.0.4519.1000454,3286-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll15.0.4521.1000266,4246-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Excel.Server.dll15.0.4525.10001,190,07213 Tháng tám 85:34
Microsoft.Office.Excel.Server.mosshost.dll15.0.4521.1000277,1766-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll15.0.4463.100046,1526-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll15.0.4507.100088,2486-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll15.0.4525.10001,119,94413 Tháng tám 85:34
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll15.0.4460.1000123,5046-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Excel.WebUI.mobilea.dll15.0.4481.100076,3846-Tháng tám-133:53
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4535.1000786,6246-Tháng tám-133:52
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,8966-Tháng tám-133:53
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.0006-Tháng tám-132:36
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.0006-Tháng tám-132:36
Microsoftajax.jskhông áp d?ng101,7366-Tháng tám-133:52
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,9846-Tháng tám-133:53
Mshy3hu.Lexkhông áp d?ng933,5796-Tháng tám-133:53
Mshy7bg.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7ct.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7cz.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7da.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7el.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7en.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7es.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7et.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7eu.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7fi.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7fr.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7ge.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7gl.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7hr.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7it.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7lt.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7lv.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7nb.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7nl.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7no.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7pb.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7pl.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7pt.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7ro.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7ru.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7sk.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7sl.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7srm.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7sro.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7sw.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7tr.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Mshy7uk.dll15.0.4535.1000225,4886-Tháng tám-133:53
Msmdlocal.dll11.0.2809.5957,348,2086-Tháng tám-133:52
Msmdlocal.dll11.0.2809.5974,744,9446-Tháng tám-133:52
Msmdlocal_xl.dll11.0.2809.5974,744,4326-Tháng tám-133:52
Msmgdsrv.dll11.0.2809.5911,474,0326-Tháng tám-133:52
Msmgdsrv.dll11.0.2809.599,654,3846-Tháng tám-133:52
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2809.5911,475,5686-Tháng tám-133:52
Msolap110.dll11.0.2809.597,437,4246-Tháng tám-133:52
Msolap110.dll11.0.2809.598,481,9046-Tháng tám-133:52
Msolap110_xl.dll11.0.2809.598,483,4406-Tháng tám-133:52
Msolui110.dll11.0.2809.27302,5446-Tháng tám-133:52
Msolui110.dll11.0.2809.27322,0006-Tháng tám-133:52
Msores.dll15.0.4535.100062,282,9446-Tháng tám-133:52
Msoserver.dll15.0.4535.100024,869,5686-Tháng tám-133:53
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,2886-Tháng tám-133:52
Oartodfserver.dll15.0.4535.10003,830,9606-Tháng tám-133:53
Oartserver.dll15.0.4535.100021,434,5526-Tháng tám-133:53
Office.ODF15.0.4535.10004,993,7046-Tháng tám-133:52
Osfruntimeexcelwac.jskhông áp d?ng117,6606-Tháng tám-133:53
Riched20.dll15.0.4535.10002,225,3206-Tháng tám-133:52
Saext.dll15.0.4454.1000303,2166-Tháng tám-133:52
Slicerrenderercontrol.ascxkhông áp d?ng2,4856-Tháng tám-133:53
SP.userprofiles.Debug.jskhông áp d?ng140,5656-Tháng tám-133:53
SP.userprofiles.jskhông áp d?ng140,5596-Tháng tám-133:53
Spiral.gifkhông áp d?ng24°13 Tháng tám 85:29
Sqldumper.exe2011.110.2809.27109,5206-Tháng tám-133:52
Sqldumper.exe2011.110.2809.2795,1846-Tháng tám-133:52
System.Spatial.dll3.5.30729.50823115,0885-Tháng tám-1318:48
Timeslicerrenderercontrol.ascxkhông áp d?ng5.8656-Tháng tám-133:53
Xlitem.aspxkhông áp d?ng1,7486-Tháng tám-133:53
Xlprintview.aspxkhông áp d?ng4.3746-Tháng tám-133:53
Xlsrv.dll15.0.4535.100025,912,5046-Tháng tám-133:53
Xlviewerinternal.aspxkhông áp d?ng9,5766-Tháng tám-133:53
Xmlrw.dll2011.110.2809.27202,7046-Tháng tám-133:52
Xmlrw.dll2011.110.2809.27277,4566-Tháng tám-133:52
Xmlrw_xl.dll2011.110.2809.59278,1286-Tháng tám-133:52
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27147,4086-Tháng tám-133:52
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27196,0486-Tháng tám-133:52
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2809.59196,7206-Tháng tám-133:52
Xmsrv.dll11.0.2809.5921,070,4486-Tháng tám-133:52
Xmsrv.dll11.0.2809.5924,508,5286-Tháng tám-133:52
Xmsrv_xl.dll11.0.2809.5921,069,9366-Tháng tám-133:52

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817300 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2817300 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817300

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com