Ne mo?ete da otvorite novi prozor u programu Internet Explorer ili se ni?ta ne de?ava kada kliknete na vezu

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 281679 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada kliknete na hipervezu u e-poruci ili na Web stranici ili desnim tasterom mi?a kliknete na hipervezu na Web stranici, a zatim izaberete stavku Otvori u novom prozoru, mo?da ?ete iskusiti neki od slede?ih simptoma:
 • Ni?ta se ne de?ava.
 • Novi prozor je mo?da prazan.
 • Mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci u skriptovanju koja je sli?na slede?oj:
  Nije podr?an takav intefejs.
 • Internet Explorer mo?da ne reaguje kada izaberete stavku ?tampaj ili Pregled pre ?tampanja u meniju Datoteka.
Kada poku?ate da se pove?ete sa Web fasciklama, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e dovr?iti trenutnu operaciju jer je do?lo do neo?ekivane gre?ke.

UZROK

Takvo pona?anje mo?e da se pojavi iz nekog od slede?ih razloga:
 • Postavka vrednosti (Podrazumevano) u nekom od klju?eva registratora ukazuje na pogre?nu lokaciju datoteke Urlmon.dll:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  Takvo pona?anje mo?e da se pojavi ako instalirate prilago?enu verziju programa Internet Explorer koja je kreirana pomo?u aplikacije Internet Explorer Administration Kit (IEAK) verzija 5.01 Service Pack 1 (SP1), 5.5 SP1 ili 6.0.
 • Slede?i klju? registratora nedostaje ili je o?te?en:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
 • Neke od slede?ih datoteka su o?te?ene, nepravilno registrovane ili nedostaju:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem u programu Internet Explorer, sledite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe koji su pokrenuti.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 3. Unesite regsvr32 urlmon.dll i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kada dobijete poruku ?Funkcija DllRegisterServer uspe?no obavljena u datoteci urlmon.dll?, kliknite na dugme U redu.
Ukoliko to ne re?i problem, ponovite korake od 2. do 4. za svaku od slede?ih datoteka (tokom 3. koraka, zamenite Urlmon.dll svakim od dole navedenih imena datoteka):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll
 • Oleaut32.dll
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll

Samo za Windows XP i Windows 2000

Ponovo pokrenite ra?unar da biste omogu?ili stupanje promena na snagu.

Ako problem i dalje nije re?en, proverite da li slede?e vrednosti registratora postoje i da li su ispravne:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Ime: (Podrazumevano)
Vrednost: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Ime: (Podrazumevano)
Vrednost: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Ime: (Podrazumevano)
Vrednost: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}


Ukoliko je problem i dalje prisutan, ponovo instalirajte program Internet Explorer. Ako koristite verziju programa Internet Explorer koju ste dobili sa operativnim sistemom, ponovo instalirajte ili popravite operativni sistem.

Korisnici aplikacije Internet Explorer Administration Kit

Ako do ovog problema do?e nakon instalacije prilago?ene verzije programa Internet Explorer kreirane pomo?u aplikacije Internet Explorer Administration Kit (IEAK), verzija 5.01 Service Pack 1 (SP1), 5.5 SP1 ili 6.0, a problem bude re?en ponovnom registracijom datoteke Urlmon.dll, obratite se servisima za podr?ku Microsoft proizvoda da biste dobili odgovaraju?u zakrpu ispod.

IEAK za Internet Explorer 6

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, prosledite zahtev Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Engleska verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  ------------------------------------------------------
  11-Oktobar-2001 19:45 6.0.2710.1100 189,440 Ie6wzd.exe
				
Napomena Ova vru?a zakrpa ne distribuira se kori??enjem paketa za instalaciju vru?ih zakrpa, ve? je ona binarna vru?a zakrpa koju morate zameniti ru?no. Da biste to uradili, preimenujte staru datoteku Ie6wzd.exe u IEAK instalacionoj fascikli\Iebin\Optional\EN fascikli, ru?no iskopirajte vru?u zakrpu u tu fasciklu i zatim ponovo sa?inite IEAK paket kako biste u njega uklju?ili vru?u zakrpu.

Va?no Ako je automatska sinhronizacije verzije (AVS) primenjena na IEAK instalaciju nakon kori??enja ove zakrpe, morate ponovo ru?no da primenite ovu vru?u zakrpu.

IEAK za Internet Explorer 5,5

Podr?ana vru?a zakrpa je na raspolaganju od strane korporacije Microsoft, ali je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme sa ovim odre?enim problemom.

Da biste re?ili ovaj problem, obratite se servisima za podr?ku Microsoft proizvoda da biste dobili vru?u zakrpu. Da biste dobili potpunu listu telefonskih brojeva servisa za podr?ku Microsoft proizvoda i informacije o cenama njihovih usluga, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U posebnim slu?ajevima, tro?kovi koji se napla?uju za telefonsku podr?ku mogu biti otkazani ako stru?no lice Microsoft podr?ke utvrdi da ?e odre?ena dopuna re?iti problem. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke ?e va?iti za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom koja nisu direktno povezana sa datom dopunom.

Engleska verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  --------------------------------------------------------
  18-Decembar-2000 17:22  5.50.4612.1800 183,056 Ie5wzd.exe
Napomena Ova vru?a zakrpa ne distribuira se kori??enjem paketa za instalaciju vru?ih zakrpa, ve? je ona binarna vru?a zakrpa koju morate zameniti ru?no. Da biste to uradili, preimenujte staru datoteku Ie5wzd.exe u IEAK instalacionoj fascikli\Iebin\Optional\EN fascikli, ru?no iskopirajte vru?u zakrpu u tu fasciklu i zatim ponovo sa?inite IEAK paket kako biste u njega uklju?ili vru?u zakrpu.

Va?no Ako je automatska sinhronizacije verzije (AVS) primenjena na IEAK instalaciju nakon kori??enja ove zakrpe, morate ponovo ru?no da primenite ovu vru?u zakrpu.

IEAK za Internet Explorer 5.01

Podr?ana vru?a zakrpa je na raspolaganju od strane korporacije Microsoft, ali je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme sa ovim odre?enim problemom.

Da biste re?ili ovaj problem, obratite se servisima za podr?ku Microsoft proizvoda da biste dobili vru?u zakrpu. Da biste dobili potpunu listu telefonskih brojeva servisa za podr?ku Microsoft proizvoda i informacije o cenama njihovih usluga, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U posebnim slu?ajevima, tro?kovi koji se napla?uju za telefonsku podr?ku mogu biti otkazani ako stru?no lice Microsoft podr?ke utvrdi da ?e odre?ena dopuna re?iti problem. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke ?e va?iti za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom koja nisu direktno povezana sa datom dopunom.

Engleska verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  ---------------------------------------------------------
  01-Novembar-2000 11:01a  5.0.3210.3100 177,424  Ie5wzd.exe

				
Napomena Ova vru?a zakrpa ne distribuira se kori??enjem paketa za instalaciju vru?ih zakrpa, ve? je ona binarna vru?a zakrpa koju morate zameniti ru?no. Da biste to uradili, preimenujte staru datoteku Ie5wzd.exe u IEAK instalacionoj fascikli\Iebin\Optional\EN fascikli, ru?no iskopirajte vru?u zakrpu u tu fasciklu i zatim ponovo sa?inite IEAK paket kako biste u njega uklju?ili vru?u zakrpu.

Va?no Ako je automatska sinhronizacije verzije (AVS) primenjena na IEAK instalaciju nakon kori??enja ove zakrpe, morate ponovo ru?no da primenite ovu vru?u zakrpu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 281679 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 7.14
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbie550presp2fix kbie600presp1fix kbie600sp1fix KB281679

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com