Straipsnio ID: 281679 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Jei spustel?jote el. pa?to prane?ime ar tinklapyje esant? hipersait? arba spustel?jote tinklapyje esant? hipersait? de?iniuoju pel?s mygtuku, tada spustel?jote Atidaryti naujame lange, gali b?ti, kad:
 • Nieko ne?vyko.
 • Naujas langas gali b?ti tu??ias.
 • Gali b?ti parodytas toks scenarijaus klaidos prane?imas:
  Tokia s?saja nepalaikoma.
 • Gali b?ti, kad spustel?jus elementus Spausdinti arba Spaudinio per?i?ra, esan?ius meniu Failas, ?Internet Explorer ? nereaguoja.
Jungdamiesi prie voratinklio aplank? galite pamatyti tok? klaidos prane?im?:
Dabartinio veiksmo negalima atlikti d?l netik?tos klaidos.

PRIE?ASTIS

Problema gal?jo kilti d?l vienos ar daugiau ?i? prie?as?i?:
 • (Numatytasis) reik?m?s parametras yra vieno ar keli? toliau pateikiam? registro rakt? Urlmon.dll failo neteising? viet? ta?kai:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  Tok? elges? gali lemti ?diegta pritinkinta ?Internet Explorer? versija, sukurta naudojant ?Internet Explorer Administration Kit (IEAK) 5.01? versijos 1 pakeitim? paket? (SP1), 5.5 SP1 arba 6.0.
 • ?io registro rakto n?ra arba jis pa?eistas:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
 • Vieno ar daugiau i? ?i? fail? tr?ksta, jie yra pa?eisti ar netinkamai priregistruoti:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? ?Internet Explorer? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?junkite visas veikian?ias programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 3. ?ra?ykite regsvr32 urlmon.dll, tada spustel?kite Gerai.
 4. Gav? prane?im? DllRegisterServer urlmon.dll pavyko, spustel?kite Gerai.
Jei nepavyko i?spr?sti problemos, kiekvienam pateikiamam failui pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4 (atlikdami 3 veiksm?, Urlmon.dll pakeiskite kiekvieno toliau pateikiamo failo vardu):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll
 • Oleaut32.dll
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll

Tik ?Windows XP? ir ?Windows 2000?

Jei norite, kad b?t? atlikti pakeitimai, paleiskite kompiuter? i? naujo.

Jei vis tiek nei?sprend?te problemos, patikrinkite, ar yra ?ios registro reik?m?s ir ar jos teisingos:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Pavard?: (Numatytasis)
Reik?m?: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Pavard?: (Numatytasis)
Reik?m?: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Pavard?: (Numatytasis)
Reik?m?: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}


Jei nepavyko i?spr?sti problemos, ?diekite ?Internet Explorer? i? naujo. Jei naudojate ? operacin? sistem? ?traukiam? ?Internet Explorer? versij?, ?diekite i? naujo arba pataisykite operacin? sistem?.

?Internet Explorer Administration Kit? vartotojai

Jei ?i problema kilo ?diegus pritinkint? ?Internet Explorer? versij?, sukurt? naudojant ?Internet Explorer Administration Kit (IEAK) 5.01? versijos 1 pakeitim? paket? (SP1), 5.5 SP1 arba 6.0 ir buvo i?spr?sta perregistravus fail? Urlmon.dll, kreipkit?s ? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnyb?, kad gautum?te toliau pateikiam? patais?.

IEAK skirtas ?Internet Explorer 6?

Dabar i? ?Microsoft? galima gauti palaikom? naujausi? patais?, bet ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?om? problem?. Taikykite j? tik su sistemomis, kuriose kyla ?i konkreti problema.

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnyb? ir gaukite naujausi? patais?. Vis? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnybos telefon? s?ra?? ir informacijos apie technin?s pagalbos kainas ie?kokite ?Microsoft? tinklapyje:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Konkre?iais atvejais ?prastai u? technin?s pagalbos skambu?ius taikomi mokes?iai gali b?ti at?aukti, jei ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujin?. ?prastos kainos u? technin? pagalb? taikomos papildomiems technin?s pagalbos klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?t? naujin?.

?io naujausio taisymo versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas
  ------------------------------------------------------
  2001?10?11 19:45 6.0.2710.1100 189,440 Ie6wzd.exe
				
Pastaba ?is naujausias taisymas platinamas ne naudojant naujausi? taisymo diegimo paket?, o yra rankiniu b?du kei?iamas dvejetainis taisymas. Jei norite tai padaryti, pervardykite sen?j? Ie6wzd.exe fail?, esant? IEAK diegimo aplankas\Iebin\Optional\EN aplanke, rankomis nukopijuokite naujausi? taisym? ? ?? aplank? ir perkurkite IEAK paket?, kad naujausias taisymas b?t? ?trauktas ? paket?.

Svarbu Jei panaudojus ?? taisym?, IEAK ?dieg?iai taikomas automatinis versijos sinchronizavimas (Automatic Version Synchronization ? AVS), turite dar kart? pritaikyti ?? naujausi? taisym? rankiniu b?du.

IEAK skirtas ?Internet Explorer 5.5?

Dabar i? ?Microsoft? galima gauti palaikom? naujausi? patais?, bet ji skirta tik ?iame straipsnyje apra?omai problemai spr?sti. Taikykite j? tik su sistemomis, kuriose kyla ?i konkreti problema.

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnyb? ir gaukite naujausi? patais?. Vis? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnybos telefon? s?ra?? ir informacijos apie technin?s pagalbos kainas ie?kokite ?Microsoft? tinklapyje:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Konkre?iais atvejais ?prastai u? technin?s pagalbos skambu?ius taikomi mokes?iai gali b?ti at?aukti, jei ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujin?. ?prastos kainos u? technin? pagalb? taikomos papildomiems technin?s pagalbos klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?t? naujin?.

?io naujausio taisymo versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas
  --------------------------------------------------------
  2000?12?18 17:22  5.50.4612.1800 183,056 Ie5wzd.exe
Pastaba ?is naujausias taisymas platinamas ne naudojant naujausi? taisymo diegimo paket?, o yra rankiniu b?du kei?iamas dvejetainis taisymas. Jei norite tai padaryti, pervardykite sen?j? Ie5wzd.exe fail?, esant? IEAK diegimo aplanke\Iebin\Optional\EN aplankas, rankomis nukopijuokite naujausi? taisym? ? ?? aplank? ir perkurkite IEAK paket?, kad naujausias taisymas b?t? ?trauktas ? paket?.

Svarbu Jei panaudojus ?? taisym? IEAK ?dieg?iai taikomas automatinis versijos sinchronizavimas (AVS), turite dar kart? pritaikyti ?? naujausi? taisym? rankiniu b?du.

IEAK, skirtas ?Internet Explorer 5,01?

Dabar i? ?Microsoft? galima gauti palaikom? naujausi? patais?, bet ji skirta tik ?iame straipsnyje apra?omai problemai spr?sti. Taikykite j? tik su sistemomis, kuriose kyla ?i konkreti problema.

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnyb? ir gaukite naujausi? patais?. Vis? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnybos telefon? s?ra?? ir informacijos apie technin?s pagalbos kainas ie?kokite ?Microsoft? tinklapyje:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Konkre?iais atvejais ?prastai u? technin?s pagalbos skambu?ius taikomi mokes?iai gali b?ti at?aukti, jei ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujin?. ?prastos kainos u? technin? pagalb? taikomos papildomiems technin?s pagalbos klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?t? naujin?.

?io naujausio taisymo versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas
  ---------------------------------------------------------
  2000?11?01 11:01a  5.0.3210.3100 177,424  Ie5wzd.exe 

				
Pastaba ?is naujausias taisymas platinamas ne naudojant naujausi? taisymo diegimo paket?, o yra rankiniu b?du kei?iamas dvejetainis taisymas. Jei norite tai padaryti, pervardykite sen?j? Ie5wzd.exe fail?, esant? IEAK diegimo aplanke\Iebin\Optional\EN aplankas, rankomis nukopijuokite naujausi? taisym? ? ?? aplank? ir perkurkite IEAK paket?, kad naujausias taisymas b?t? ?trauktas ? paket?.

Svarbu Jei panaudojus ?? taisym? IEAK ?dieg?iai taikomas automatinis versijos sinchronizavimas (AVS), turite dar kart? pritaikyti ?? naujausi? taisym? rankiniu b?du.

Savyb?s

Straipsnio ID: 281679 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. kovo 6 d. - Per?i?ra: 7.10
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbie550presp2fix kbie600presp1fix kbie600sp1fix KB281679

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com