l?i d?ng "0x000000C4" sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính d?a trên Windows 7, Windows 8, d?a trên Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012-có công c? đi?u khi?n Verifier kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2816159 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n cho phép các công c? đi?u khi?n Verifier trên m?t máy tính s? d?ng m?t s? b? vi x? l?. Máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, máy tính tai n?n trư?c khi máy tính đ? bàn s? đư?c hi?n th?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? như sau đây:

D?NG: CÔ 0X000000C4 ((TI?NG VI?T)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Ghi chú
 • L?i d?ng này mô t? m?t v?n đ? DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION.
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? "Stop 0x000000C4" l?i x?y ra do v?n đ? này.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n Verifier sai phát hi?n r?ng gián đo?n b?n ghi d?ch v? thư?ng xuyên (ISR) cho các tr?nh đi?u khi?n đ? h?ng b?i c?nh m? r?ng ch? đ?. Tr?nh đi?u khi?n Verifier b?t XSAVE khu v?c trư?c và sau khi m?t ISR đư?c g?i là, và so sánh các giá tr? đ? xác minh r?ng b?i c?nh không b? h?ng b?i ISR. Tuy nhiên, các khu v?c khác nhau ? m?t n? tính năng trong m?t s? trư?ng h?p. Sau đó, Diver Verifier sai c? thay đ?i như là m?t s? vi ph?m. V? v?y, các máy tính đ? v?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 18XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i19 Tháng 3 năm 201304:55không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2228050,17619 Tháng 3 năm 201303:09x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2228050,68819 Tháng 3 năm 201304:30x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2228016,89619 Tháng 3 năm 201303:09x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2228097,79219 Tháng 3 năm 201303:09x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2228029,69619 Tháng 3 năm 201303:09x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.1811338,91219 Tháng 3 năm 201304:48x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2228038,91219 Tháng 3 năm 201304:31x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.181133,968,85619 Tháng 3 năm 201305:04không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.181133,913,56019 Tháng 3 năm 201305:04không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.222803,972,44019 Tháng 3 năm 201304:41không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.222803,916,63219 Tháng 3 năm 201304:41không áp d?ng
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 Tháng 3 năm 201302:49x 86
Smss.exe6.1.7601.2228069,63219 Tháng 3 năm 201302:43x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 Tháng 3 năm 201302:49x 86
Smss.exe6.1.7601.2228069,63219 Tháng 3 năm 201302:43x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i19 Tháng 3 năm 201305:41không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2228061,44019 Tháng 3 năm 201303:37x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2228058,36819 Tháng 3 năm 201305:16x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2228017,92019 Tháng 3 năm 201303:37x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22280148,48019 Tháng 3 năm 201303:37x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2228034,30419 Tháng 3 năm 201305:16x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.1811343,52019 Tháng 3 năm 201305:46x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.2228043,52019 Tháng 3 năm 201305:17x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.181135,550,42419 Tháng 3 năm 201306:04x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.222805,553,49619 Tháng 3 năm 201305:25x 64
Smss.exe6.1.7601.18113112,64019 Tháng 3 năm 201303:06x 64
Smss.exe6.1.7601.22280112,64019 Tháng 3 năm 201302:57x 64
Smss.exe6.1.7601.18113112,64019 Tháng 3 năm 201303:06x 64
Smss.exe6.1.7601.22280112,64019 Tháng 3 năm 201302:57x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2228050,68819 Tháng 3 năm 201304:30x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.181136,65619 Tháng 3 năm 201304:47x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.222806,65619 Tháng 3 năm 201304:30x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.181136,65619 Tháng 3 năm 201304:47x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.222806,65619 Tháng 3 năm 201304:30x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.181133,968,85619 Tháng 3 năm 201305:04không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.181133,913,56019 Tháng 3 năm 201305:04không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.222803,972,44019 Tháng 3 năm 201304:41không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.222803,916,63219 Tháng 3 năm 201304:41không áp d?ng
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.165485,577,44802 Tháng 3 năm 201309:06không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.206525,558,50402 Tháng 3 năm 201309:26không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.165486,991,59202 Tháng 3 năm 201310:39x 64
Ntoskrnl.exe6.2.9200.206526,963,43202 Tháng 3 năm 201310:48x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.285 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,331
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_598d480629c3881b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,313
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_cb8d824703a0c682.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,513
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_cbc86ec01cf9ddde.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,513
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_6e36ace212663721.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_6e71995b2bbf4e7d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_ae40f33e7774c473.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,700
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_ae7bdfb790cddbcf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,700
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18113_none_9fb16f84025b6d42.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,734
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22280_none_9fec5bfd1bb4849e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,734
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_b5abe389e220f951.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,317
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_27ac1dcabbfe37b8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.515
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_27e70a43d5574f14.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.515
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_ca554865cac3a857.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_ca9034dee41cbfb3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_0a5f8ec22fd235a9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,015
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_0a9a7b3b492b4d05.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,015
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18113_none_fbd00b07bab8de78.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,049
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22280_none_fc0af780d411f5d4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,049
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,911
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,969
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_c0008ddc1681bb4c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.356 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_3200c81cf05ef9b3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.136 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_323bb49609b8110f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.136 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_14b439146432f7a4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,429
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_14ef258d7d8c0f00.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,429
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18113_none_0624b559ef19a073.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,429
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22280_none_065fa1d30872b7cf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,429
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_6e36ace212663721.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22280_none_6e71995b2bbf4e7d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:12
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.216 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_5cdf5419cf8d87f79cd9c6302b8390af_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16548_none_aef0564b8ffb6dc4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_b3ddc01f49e4d4cd62237cd6ecd0d781_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_ed2cb5749bdaa594.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16548_none_690ab2258565c70f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,590
Ngày (UTC)02 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)09:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_69837d489e90eac0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,590
Ngày (UTC)02 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)09:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_630a8f6ef943c7f9a54fd7488ebbe907_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_3e98372fd0e3a644.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8cb2092053ba513de51fd962e38951fe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16548_none_237e0e317b98c924.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16548_none_c5294da93dc33845.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,592
Ngày (UTC)02 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_c5a218cc56ee5bf6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,592
Ngày (UTC)02 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,684
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,731
Ngày (UTC)13 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2816159 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2816159 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2816159

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com