Danh sách các thành ph?n trong FrontPage 2002 mà đ?i h?i ph?i có ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281532 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t s? thành ph?n trong Microsoft FrontPage 2002 yêu c?u đó ph?n m? r?ng FrontPage 2002 máy ch? đư?c cài đ?t trên h? ph?c v? mà b?n Web đư?c xu?t b?n. Bài này li?t kê các thành ph?n đó có yêu c?u FrontPage 2002 Server ti?n ích m? r?ng.

LƯU ?: Đ? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a máy ch? FrontPage Ph?n m? r?ng, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa140185 (office.10) .aspx
Đ? bi?t thông tin v? cài đ?t FrontPage 2002 Server Ph?n m? r?ng, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/sppt/sharepnt/proddocs/admindoc/owsd02.mspx

THÔNG TIN THÊM

Các thành ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server

Các thành ph?n sau đây c?n FrontPage 2002 Server Ti?n ích m? r?ng:
 • T?i lên t?p tin
 • Liên k?t tu? ch?nh thanh
 • Chia s? biên gi?i n?n tài s?n
 • S? d?ng phân tích báo cáo
 • Thành ph?n Web danh sách mư?i đ?u trang
 • Tính năng b?o m?t m?i (vai tr? ngư?i dùng)

Các thành ph?n m? r?ng FrontPage 2000 Server

Các thành ph?n sau đây c?n FrontPage 2000 Server Extensions ho?c sau này:
 • L?ng nhau subwebs
 • Ki?m soát ngu?n nh? (tài li?u ki?m tra-trong/check-out không có Microsoft Visual SourceSafe cho Windows)
 • Th? lo?i thành ph?n
 • StyleSheet liên k?t đ?n nhi?u file ho?c Active Server Pages T?p tin (ASP)

Các thành ph?n m? r?ng FrontPage Server

Ngoài ra, ph?n sau đây c?n ít nh?t m?t Phiên b?n c? c?a ph?n m? r?ng FrontPage Server:
 • Xác nh?n l?nh v?c
 • X? l? h?nh th?c th?o lu?n
 • B?n đ? t?o FrontPage phía máy ch? h?nh ?nh
 • S? lư?t truy c?p
 • X? l? h?nh th?c đăng k?
 • Lưu k?t qu? h?nh th?c x? l?
 • M?u đơn t?m ki?m
 • L?nh v?c t?p

Các thành ph?n d?ch v? SharePoint Team

Các thành ph?n đ?i h?i m?t Web d?a trên SharePoint Team D?ch v? t? Microsoft:
 • Thư vi?n tài li?u
 • Danh sách
 • Kh?o sát
 • Di?n đàn th?o lu?n
 • Danh sách và thư vi?n tài li?u lư?t xem
 • Danh sách các h?nh th?c
 • Thu?t s? trang Web SharePoint Team

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thành ph?n mà yêu c?u máy ch? ph?n m? r?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232526FrontPage các phiên b?n trư?c đó hơn 2000 có th? s? d?ng ph?n m? r?ng FrontPage 2000 Server
232524 Các thành ph?n mà đ?i h?i ph?i có ph?n m? r?ng FrontPage 2000 Server
194051 Danh sách các thành ph?n FrontPage yêu c?u Server m? r?ng
184021 Danh sách các thành ph?n WebBot yêu c?u Server m? r?ng

Các thành ph?n cơ s? d? li?u FrontPage

M?c dù các ph?n m? r?ng FrontPage Server có th? giúp b?n t?o và xu?t b?n cơ s? d? li?u cho phép các trang Web, cơ s? d? li?u FrontPage sau các thành ph?n làm không yêu c?u ph?n m? r?ng FrontPage Server:
 • Thu?t s? k?t qu? cơ s? d? li?u
 • G?i đ?n Database h?nh th?c x? l?
 • Cơ s? d? li?u thu?t s? giao di?n
Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng các thành ph?n cơ s? d? li?u FrontPage N?u không có ph?n m? r?ng FrontPage máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
233018Cho phép các thành ph?n cơ s? d? li?u N?u không có ph?n m? r?ng h? ph?c v?

Thu?c tính

ID c?a bài: 281532 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB281532 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281532

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com