Kh?c ph?c: 2 chi?u WCF-BasicHttp nh?n đư?c c?ng không đáp ?ng v?i m?t khách hàng WCF khi "không th? đ?nh tuy?n thông đi?p" tính năng đư?c kích ho?t trong BizTalk Server 2010 ho?c trong BizTalk Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2813294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đ?t c?u h?nh m?t 2 chi?u WCF-BasicHttp nh?n đư?c c?ng mà nh?n đư?c tin thư thoại trao đ?i d? li?u đi?n t? (EDI) t? m?t khách hàng WCF trong Microsoft BizTalk Server 2010 ho?c trong Microsoft BizTalk Server 2013.
 • 2-Cách nh?n đư?c c?ng nh?n đư?c m?t thông báo EDI không h?p l? trong EDI tháo r?i sân kh?u, và l?i x?y ra.
 • M?t thông báo nh?t kí l?i trong trư?ng h?p kí nh?p, và m?t l?i c?m ơn 999 tiêu c?c đư?c xu?t b?n đ? cơ sở dữ liệu hộp thư.
 • M?t dàn nh?c đư?c ghi nh?n 999 và sau đó phát hành ghi nh?n ra cơ sở dữ liệu hộp thư.
 • B?n kích ho?t tính năng "không th? đ?nh tuy?n thư".
Trong trư?ng h?p này, b?n g?p v?n đ? sau:
 • Phương pháp Batchcomplete không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
  Ngu?n: BizTalk Server
  ID s? ki?n: 5673
  Nhi?m v? th? lo?i: BizTalk Server
  M?c đ?: l?i
  T? khóa: c? đi?n
  Tr? chơi mô t?:
  Các công c? thư thoại tin t?c th?i đ? nh?n đư?c m?t l?i t? b? thích ?ng chuy?n t?i "WCF-BasicHttp" khi thông báo cho các b? chuy?n đ?i v?i các s? ki?n BatchComplete. L? do "giá tr? hi?n t?i không th? đư?c null. Tham s? tên: l?i ".
 • 2-Cách nh?n c?ng vào các ph?n ?ng máy tính l?y đư?c ghi nh?n 999. Tuy nhiên, 2-cách nh?n đư?c c?ng không th? g?i l?i c?m ơn s? tr? l?i cho khách hàng WCF.
 • M?t trư?ng h?p nh?n b? đ?nh ch? không đư?c hi?n th? trên trang nhóm trung tâm trong BizTalk Server Panel điều khiển Qu?n tr?.
Lưu ? N?u b?n không kích ho?t tính năng "không th? đ?nh tuy?n thông đi?p", m?t trư?ng h?p b? đ?nh ch? nh?n đư?c hi?n th? trên trang nhóm trung tâm trong BizTalk Server Panel điều khiển Qu?n tr?. Ngoài ra, 2-cách nh?n đư?c c?ng trên m?t ph?n ?ng máy tính l?y đư?c ghi nh?n 999 và sau đó g?i ghi nh?n tr? l?i cho khách hàng WCF.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cho BizTalk Server 2013

Các hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói cumulative update 2 cho BizTalk Server 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2892599 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho BizTalk Server 2013

Cho BizTalk Server 2010

Các hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói cumulative update 6 cho BizTalk Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2855367 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho BizTalk Server 2010


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cho phép đ?nh tuy?n thư không thành công, h?y vào trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? cho phép đ?nh tuy?n thư không thành công
Cho thông tin v? gói d?ch v? và danh sách C?p Nh?t tích l?y cho BizTalk Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Gói d?ch v? và danh sách C?p Nh?t tích l?y cho BizTalk Server
Cho bi?t thêm thông tin v? BizTalk hotfix và tích l?y C?p Nh?t h? tr?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? BizTalk hotfix và h? tr? tích l?y C?p Nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 2813294 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2813294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2813294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com