Kh?c ph?c: Kch th?c m?c ch? d?n tng ng k? sau khi b?n xy d?ng l?i cc m?c ch? d?n tr?c tuy?n v RCSI ?c kch ho?t trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2812884 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Microsoft phn ph?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 b?n s?a l?i nh l m?t t?i v? t?p. B?i v? cc b?n s?a l?i tch l?y, m?i b?n pht hnh m?i ch?a t?t c? cc hotfix v s?a ch?a t?t c? cc s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i cc tr?c SQL Server 2008 Service Pack 3 pht hnh.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi b?n xy d?ng l?i cc m?c ch? d?n trn m?t b? my c s? d? li?u trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2, kch th?c m?c ch? d?n c?a b? my c s? d? li?u tng ng k? n?u cc i?u ki?n sau l ng:
 • M?c ? ?c cam ?nh ch?p c l?p (RCSI) ?c kch ho?t trn b? my c s? d? li?u.
 • m?c ch? d?n ang xy d?ng l?i tr?c tuy?n.
Lu ?V?n ? ny c?ng x?y ra trong Microsoft SQL Server 2005.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra v? m?t byte 14 b? sung b?t ng? ?c g?n vo m?i hng c?a t?ng ?i t?ng ni ch? s? ?c xy d?ng l?i.

Lu ? 14 Byte b? sung c ch?a thng tin v? phin b?n hng l c?n thi?t cho ch?c nng RCSI.

Gi?i php

Cumulative update C?p nh?t thng tin

V?n ? ? ?c c? ?nh ?u tin trong cumulative update sau c?a SQL Server.

Tch l?y update 13 cho SQL Server 2008 SP3 CTP

C?p Nh?t tch l?y 9 cho SQL Server 2008 R2 SP2

V? tch l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tch l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc b?n s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c cumulative update. Ki?m tra cc b?n C?p Nh?t tch l?y ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tch l?y update 13 cho SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 13. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2855792 Cumulative update C?p Nh?t gi 13 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lu ? B?i v? cc b?n xy d?ng tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 R2 SP1 s?a ch?a pht hnh. Chng ti ? ngh? r?ng b?n xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 ? ?c pht hnh

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Tham kh?o

? bi?t thm chi ti?t v? v?n ?, h?y vo web site blog MSDN sau y:
T?i sao ? kch th?c ch? s? c?a ti s? m? r?ng khi ti xy d?ng l?i danh m?c c?a ti?
? bi?t thm thng tin m h?nh b?n ghi d?ch v? gia tng cho SQL Server, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t m h?nh b?n ghi d?ch v? gia tng l c s?n t? nhm SQL Server ? cung c?p hotfixes cho bo co v?n ?
? bi?t thm chi ti?t v? l?c ? ?t tn cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Cc l?c ? ?t tn cho gi c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
? bi?t thm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2812884 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 8.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2812884 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2812884

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com