M?t yêu c?u ch?ng ch? s? d?ng m?t m?u m?i là không thành công

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281260 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? đăng k? cho m?t gi?y ch?ng nh?n ch?ng l?i m?t doanh nghi?p ch?ng nh?n authority (CA), b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các cách sau thông báo l?i:

Web tuy?n sinh:
Gi?y ch?ng nh?n Yêu c?u b? t? ch?i

Yêu c?u ch?ng ch? c?a b?n đ? b? t? ch?i.

Liên h? qu?n tr? cho bi?t thêm thông tin.

Yêu c?u ch?ng ch? Thu?t s?:
Th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n t? ch?i yêu c?u c?a b?n. L?i không xác đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u k?t n?p ch?ng ch? yêu c?u s? d?ng m?t bi?u m?u ch?ng ch? g?n đây đ? t?o ra. Khi m?t m?u m?i s? đư?c thêm vào CA, các
HKEY_CURRENT_USER
b? nh? cache là ngay l?p t?c C?p Nh?t, nhưng các
HKEY_LOCAL_MACHINE
b? nh? cache là không ngay l?p t?c C?p Nh?t. Các
HKEY_LOCAL_ MÁY
b? nh? cache đư?c C?p Nh?t trong 15 phút ti?p theo n?u CA ho?c đi?u khi?n vùng đang trên cùng m?t máy tính, và trong 10 phút ti?p theo n?u CA ho?c b? đi?u khi?n tên mi?n n?m trong m?t c?u h?nh phân ph?i.

GI?I PHÁP

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor riêng c?a b?n nguy cơ.

Đ? gi?i quy?t các hành vi này, n?u b?n không th? ch? cho áp d?ng th?i gian, b?n có th? t? C?p Nh?t bi?u m?u ch?ng ch? b? nh? cache. B? nh? cache cho ch?ng ch? máy tính là trong
HKEY_LOCAL_MACHINE
và b? nh? cache cho ngư?i s? d?ng ch?ng ch? là trong
HKEY_CURRENT_USER
.
 • Đ? bu?c các C?p Nh?t b? đ?m ?n cho m?t gi?y ch?ng nh?n ngư?i dùng yêu c?u, xóa giá tr? s? đăng k? sau đây t? các khách hàng:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Cryptography\CertificateTemplateCache\Timestamp
Đ? bu?c các C?p Nh?t b? đ?m ?n cho m?t yêu c?u ch?ng ch? máy tính:
 1. Xóa giá tr? s? đăng k? sau đây t? các khách hàng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\CertificateTemplateCache\Timestamp
 2. Xóa giá tr? s? đăng k? sau đây t? CA:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\CertificateTemplateCache\Timestamp
 3. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? ch?ng ch? trên CA.

THÔNG TIN THÊM

Thêm vào các thông báo l?i trư?c, CA b?n ghi các sau s? ki?n tin nh?n trong đăng nh?p chương tr?nh:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: CertSvc
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 53
Ngày: 08/14/2000
Th?i gian: 05: 13: 00
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: computername
Mô t?:
Gi?y ch?ng nh?n D?ch v? t? ch?i yêu c?u 4 v? bi?u m?u ch?ng ch? đư?c yêu c?u không ph?i là h? tr? này CA. 0x80094800 (-2146875392). Yêu c?u cho tên mi?n\ngư?i dùng. B? sung thông tin: b? t? ch?i b?i mô-đun chính sách

Thu?c tính

ID c?a bài: 281260 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB281260 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281260

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com