Identifikator ?lanka: 281140 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak ?korak po korak? opisuje kako se onemogu?ava lokalni administratorski nalog. Ove informacije se ne odnose na nalog administratora domena u domenu funkcije Active Directory.

Va?no Pre nego ?to onemogu?ite lokalni administratorski nalog, uverite se da je neki drugi korisnik (na domenu ili lokalni korisnik) ?lan grupe lokalnih administratora.

Zahtevi

Da biste sledili korake u ovom ?lanku, morate da koristite ra?unar koji radi pod operativnim sistemima Windows 2000 ili Windows XP i morate da budete prijavljeni sa nalogom koji ima administratorske privilegije.

Da bismo umesto vas onemogu?ili lokalni administratorski nalog, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50519


Napomene
 • Automatska ispravka je namenjena onemogu?avanju administratorskog naloga. Ako administratorski nalog ne postoji, automatska ispravka ne funkcioni?e.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm
Onemogu?avanje lokalnog administratorskog naloga u operativnom sistemu Windows XP

Napomena Pre nego ?to onemogu?ite lokalni administratorski nalog, uverite se da postoji barem jedan drugi lokalni ili mre?ni korisnik koji mo?e da dobije pristup ra?unaru sa administratorskim dozvolama. U suprotnom, ne?ete mo?i da opozovete ovu radnju u budu?nosti.
 1. Prijavite se kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim dozvolama.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Upravljaj.
 3. U levom oknu razvijte ?vori?te Lokalni korisnici i grupe, a zatim izaberite stavku Korisnici.
 4. U desnom oknu kliknite dvaput na administratorski nalog.
 5. Na kartici Op?te postavke potvrdite izbor u polju za potvrdu Nalog je onemogu?en i kliknite na dugme U redu.
 6. Zatvorite konzolu za upravljanje ra?unarom. Nova postavka stupa na snagu slede?i put kad poku?ate da se prijavite na ovaj ra?unar.

Zabrana pristupa lokalnom administratoru u operativnom sistemu Windows 2000

U operativnom sistemu Windows 2000 nije mogu?e onemogu?iti ugra?ene naloge. Me?utim, mo?ete da zabranite pristup lokalnom administratorskom nalogu tako ?to ?ete izmeniti postavke lokalne bezbednosti.

Napomena: Pre nego ?to po?nete da sledite ove korake, uverite se da postoji barem jedan lokalni ili mre?ni korisnik koji ima pristup ra?unaru sa administratorskim dozvolama.
 1. Prijavite se kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim dozvolama.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Programi, postavite pokaziva? na stavku Alatke za administraciju i izaberite stavku Lokalne smernice bezbednosti.
 3. U levom oknu razvijte ?vori?te Lokalne smernice, a zatim izaberite stavku Dodela korisni?kih prava.
 4. U desnom oknu kliknite dvaput na stavku Zabrani pristup ovom ra?unaru sa mre?e.
 5. U okviru Postavka lokalnih smernica bezbednosti kliknite na dugme Dodaj.
 6. U polju Korisnici i grupe izaberite administratorski nalog, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
 7. Kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme U redu, a zatim zatvorite konzolu za lokalne smernice bezbednosti. Morate ponovo pokrenuti ra?unar da bi nova bezbednosna postavka stupila na snagu.


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.Svojstva

Identifikator ?lanka: 281140 - Poslednji pregled: 8. april 2011. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB281140

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com