Straipsnio ID: 281140 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje pateikiami nuosekl?s veiksmai, kuriuos atlikdami galite i?jungti vietinio administratoriaus abonement?. ?i informacija netaikoma ?Active Directory? domeno administratoriaus abonementui.

Svarbu Prie? i?jungdami vietinio administratoriaus abonement? ?sitikinkite, kad kitas vartotojas (domene ar vietinis vartotojas) yra vietini? administratori? grup?s narys.

Reikalavimai

Nor?dami atlikti ?iame straipsnyje pateikiamus veiksmus, turite naudotis kompiuteriu su ?Windows 2000? arba ?Windows XP? ir b?ti ??j? naudodami abonement?, kuriam suteiktos administratoriaus teis?s.

Jei norite, kad vietinio administratoriaus abonement? i?jungtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50519


Pastabos
 • Automatinis taisymas yra skirtas administratoriaus abonementui i?jungti. Jei administratoriaus abonemento n?ra, automatinis taisymas neveiks.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam
Kaip i?jungti vietinio administratoriaus abonement? sistemoje ?Windows XP?

Pastaba Prie? i?jungdami vietinio administratoriaus abonement? ?sitikinkite, kad yra bent vienas vietinis arba tinklo vartotojas, galintis pasiekti kompiuter? administratoriaus teis?mis. Kitaip ateityje negal?site anuliuoti ?io veiksmo.
 1. ?eikite administratoriaus teis?mis arba kaip vartotojas su administratoriaus teis?mis.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Tvarkyti.
 3. Kairiojoje srityje i?pl?skite tinklo mazg? Vietiniai vartotojai arba grup?s, tada spustel?kite Vartotojai.
 4. De?iniojoje srityje dukart spustel?kite abonement? Administratorius.
 5. Skirtuke Bendra pa?ym?kite ?ym?s langel? Abonementas i?jungtas, tada spustel?kite Gerai.
 6. I?eikite i? kompiuterio valdymo konsol?s. Naujasis parametras prad?s veikti kit? kart? bandant ?eiti ? ?? kompiuter?.

Kaip vietiniam administratoriui u?drausti prieig? sistemoje ?Windows 2000?

Sistemoje ?Windows 2000? negalite i?jungti integruot?j? abonement?. Ta?iau vietiniam administratoriui galite u?drausti prieig? pakeit? vietinius saugos parametrus.

Pastaba: prie? atlikdami ?iuos veiksmus ?sitikinkite, kad yra bent vienas vietinis arba tinklo vartotojas, galintis pasiekti kompiuter? administratoriaus teis?mis.
 1. ?eikite administratoriaus teis?mis arba kaip vartotojas su administratoriaus teis?mis.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Visos programos, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Windows Explorer.
 3. Kairiojoje srityje i?pl?skite tinklo mazg? Vietin?s strategijos, tada spustel?kite Vartotojo teisi? priskyrimas.
 4. De?iniojoje srityje dukart spustel?kite U?drausti prieig? prie ?io kompiuterio per tinkl?.
 5. Dalyje Vietin?s saugos strategijos parametras spustel?kite Prid?ti.
 6. Lauke Vartotojai ir grup?s spustel?kite abonement? Administratorius, tada spustel?kite Prid?ti.
 7. Spustel?kite Gerai, Gerai, tada i?eikite i? vietini? saugos parametr? konsol?s. Kad naujas saugos parametras ?sigaliot?, tur?site i? naujo paleisti kompiuter?.


Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.Savyb?s

Straipsnio ID: 281140 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Server
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB281140

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com