คำอธิบายของการคืนค่าการสำรองข้อมูลแฟ้มและ filegroup ใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281122 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แฟ้มหรือ filegroups ในฐานข้อมูลสามารถสำรองข้อมูล และคืนค่าแต่ละรายการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถคืนค่าเฉพาะแฟ้มเสียหายโดยไม่ต้องการคืนค่าส่วนที่เหลือของฐานข้อมูล แฟ้มในการสำรองข้อมูล filegroup สามารถคืนค่าแต่ละรายการ หรือ เป็นกลุ่ม บทความนี้อธิบาย caveats สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคืนค่าแฟ้มและ filegroups บางอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำเนาสำรองล็อกธุรกรรมจะจำเป็น

คุณต้องใช้แฟ้มและ filegroup ทำสำรอง และคืนค่าการดำเนินงานร่วมกับธุรกรรมการสำรองข้อมูลแฟ้มบันทึก หลังจากที่คุณคืนค่าแฟ้ม คุณต้องคืนค่าสำเนาสำรองล็อกธุรกรรมที่สร้างขึ้นเนื่องจากการสำรองข้อมูลแฟ้มถูกสร้างขึ้นเพื่อนำฐานข้อมูลไปยังสถานะที่สอดคล้องกัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้การสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรมถ้ามีการให้ SQL Server สามารถตรวจสอบว่า แฟ้มหรือ filegroups ได้ไม่ถูกปรับเปลี่ยนหลังจากแฟ้ม หรือสร้างการสำรองข้อมูล filegroup
sql Server 7.0: นี้ต้องการที่จะTruncateLogOnCheckpointอ็อพชันไม่ได้ตั้งค่าและการให้มีสร้างสำเนาสำรองล็อกของธุรกรรมนอกเหนือจากการสำรองฐานข้อมูล หรือแฟ้ม และ filegroup
sql Server 2000 และ SQL Server 2005: การสร้างการสำรองข้อมูลล็อกธุรกรรม คุณต้องใช้รูปแบบจำลองการกู้คืนแบบเต็มรูปแบบหรือกู้คืน Bulk-Logged สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลรุ่น ให้ดูที่หัวข้อ "การเลือกแบบจำลองการกู้คืน" SQL Server หนังสือออนไลน์
หมายเหตุ:: คุณต้องรักษาเต็มของการสำรองข้อมูลแฟ้มการตั้งค่า และครอบคลุมการบันทึกการสำรองข้อมูล ความล้มเหลวของสื่อที่สามารถแสดงฐานข้อมูลทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าไม่มีสำเนาสำรองของแฟ้มที่เสียหาย

ไม่สามารถหยุดการกู้คืนข้อมูลของแต่ละแฟ้มก่อนหน้า ด้วยเหตุผลนี้ คุณต้องเสมอสำรองล็อกธุรกรรมที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะคืนค่าการสำรองข้อมูลแฟ้ม หากแฟ้มล็อกธุรกรรมจะเสียหาย หรือ หากคุณต้องการกู้คืนฐานข้อมูลทั้งหมดไปยังจุดที่ระบุในเวลา คุณต้องคืนค่าชุดการสำรองข้อมูลแฟ้มทั้งหมดก่อนที่คุณใช้การสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรม เมื่อต้องการลดความเสี่ยงของความเสียหายในการล็อกธุรกรรม ค้นหาล็อกธุรกรรมในการเก็บข้อมูล tolerant ของความบกพร่อง

ถ้าฐานข้อมูลทั้งหมดขาดหายไป
คุณต้องมีสำเนาสำรองของไฟล์ทุกไฟล์ หรือ filegroup ใน database.You จะต้องมีการธุรกรรม unbroken ล็อกข้อมูลสำรองสายจากเวลาของแฟ้มที่เร็วที่สุดหรือการสำรองข้อมูล filegroup จุดสิ้นสุดของแฟ้มล่าสุดหรือการสำรองข้อมูล filegroup เริ่มต้นของกลุ่มธุรกรรมสำเนาสำรองของแฟ้มบันทึกต้องประกอบด้วยการเริ่มต้นของธุรกรรมสำหรับธุรกรรมที่เก่าที่สุดที่คงค้างในขณะที่สร้างการสำรองข้อมูลแฟ้มที่เร็วที่สุด
หมายเหตุ:: ถ้าเงื่อนไขข้างต้นใด ๆ จะไม่ตรงตาม ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล

แฟ้มและการสำเนาสำรอง Filegroup ต้องสามารถคืนไปยังฐานข้อมูลที่ตรงกัน

การสำรองข้อมูลแฟ้มและ filegroup สามารถคืนค่าไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ ว่างที่ มีโครงสร้างและชื่อแฟ้มที่เหมือนกัน และพยายามกู้คืนแฟ้มเดี่ยวหรือการสำรองข้อมูล filegroup คุณต้องคืนค่าลงในฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือทำการคืนค่าฐานข้อมูลทั้งหมดในตำแหน่งอื่น (ใน SQL Server 2000 ไม่อนุประโยคใหม่ที่เพิ่มลงในฐานข้อมูลการกู้คืนสำหรับการดำเนินการคืนค่าฐานข้อมูลบางส่วน ดูการสนทนาในบทความนี้ใน "ฐานข้อมูลบางส่วน Restore ดำเนินการ")

หมายเหตุ:: ไม่พยายามที่จะแยกออกฐานข้อมูลและ re-attach แล้วถ้าแฟ้มในหลายแบบของแฟ้มฐานข้อมูลหรือ filegroup จะสูญหาย แทน คืนแฟ้มที่จำเป็นหรือ filegroup จากข้อมูลสำรอง ถ้าฐานข้อมูลถูกถอน re-attachment ที่ล้มเหลว และคุณจะบังคับใช้การคืนค่าฐานข้อมูลทั้งหมดจากการสำรองข้อมูล นี่คือการได้เนื่องจากแฟ้มฐานข้อมูลตรงกับฐานข้อมูลที่ใช้ในแบบสากลตัวบ่งชี้ (GUID) ออกแบบนี้เป็นการ ป้องกันความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลเพื่อให้แฟ้มที่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลจะไม่ intermixed ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ร้ายแรง ถึงแม้ว่าคุณอาจสร้างฐานข้อมูลใหม่ ด้วยชื่อแฟ้มเดียวกัน GUID ไม่ตรงกัน

sql Server ไม่อนุญาตให้คุณสามารถแนบแฟ้มเดียวของฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม attach ค้นหาแฟ้มทั้งหมดที่เป็นของฐานข้อมูลในระหว่างการ attach และถ้าคุณไม่สามารถค้นหาแฟ้ม ด้วย GUID ที่สอดคล้องกัน ไม่ attach Similarly, if you create a blank database with the same filenames and filegroups as the original database, replace some of the files, and then attempt to let SQL recover the database upon startup, recovery fails as indicated by the errorlog. ตัวอย่าง::
2000-11-28 13:14:52.88 spid9  Opening file C:\MSSQL7\data\f2_Data.NDF. 
2000-11-28 13:14:53.01 spid9  Cannot associate files with different databases.
2000-11-28 13:14:53.14 spid9  Device activation error. The physical file name 'C:\MSSQL7\data\f2_Data.NDF' may be incorrect.
				
Partial Database Restore Operations (SQL Server 2000)

A new PARTIAL clause has been added to the RESTORE T-SQL statement that provides a mechanism to restore part of the database to another location so that the damaged or missing data can be copied back to the original database. Partial restore operations work with database filegroups. For example, you have a database that consists of a primary filegroup, filegroup A and filegroup B. A table that resides on filegroup B is accidentally deleted. If you have filegroup and transaction log backups available, you can restore only filegroup B along with the primary filegroup to regain the deleted table. The RESTORE statement with the PARTIAL clause allows you to restore the subset to a new database or even to a different server. You can then extract and reload the content of the table into the original database.

The primary filegroup is always restored along with the filegroups selected to restore. Filegroups that are not restored are marked as offline and are not accessible. Partial database restore of file backups is not supported.

หมายเหตุ:If you are using SQL Server 2005, the initial stage of a piecemeal restore replaces the partial database restore of SQL Server 2000. In SQL Server 2005, the PARTIAL option performs safety checks that are not available in partial database restores. This behavior lets such databases be used as production databases. For more information about piecemeal restore in SQL Server 2005, see the "Piecemeal Restore Scenario (Full Recovery Model) " and the "Piecemeal Restore Scenario (Simple Recovery Model)" topics in SQL Server 2005 Books Online.

For more information on how to perform a partial database restore, see SQL Server 2000 Books Online "Partial Restore Operations" and "RESTORE DATABASE".

Please see the following subjects regarding files and filegroups:

SQL Server 7.0 Books Online topics:

"Physical Database Files and Filegroups"
"Using Files and Filegroups"
"Creating Filegroups"
"Creating File or Filegroup Backups"
"Using File or Filegroup Backups"
"Restoring File or Filegroup Backups"
"File and Filegroup Backup and Restore"

SQL Server 2000 Books Online topics:

"Physical Database Files and Filegroups"
"Using Files and Filegroups"
"Creating Filegroups"
"Using File Backups"
"Files and Filegroups"
"Backing up and Restoring Databases"
"Partial Database Restore Operations"
"Backing up Selected Portions of a Database"

SQL Server 2005 Books Online topics:

"Physical Database Files and Filegroups"
"Using Files and Filegroups"
"Creating Filegroups"
"File and Filegroup Backups"
"Designing Files and Filegroups"
"Backing up and Restoring Databases"
"Piecemeal Restore Scenario (Full Recovery Model)"
"Backing up Selected Portions of a Database"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281122 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbproductlink kbbackup kbinfo kbmt KB281122 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281122

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com