Mô t? c?a Office update: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810076 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 12 tháng 2, năm 2013, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng nh?m m?c đích giúp khách hàng c?a chúng tôi gi? cho máy tính c?a h? an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? b?n c?p nh?t áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong sau đây Microsoft ki?n th?c cơ s? bài vi?t đư?c bao g?m trong các ngày 12 tháng 8 năm 2013.

B?n c?p nh?t không b?o m?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mC?p nh?t
Truy c?p
2760350 Mô t? c?a truy c?p 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Excel
2760339 Mô t? c?a Excel 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Lync
2767852 Mô t? c?a Lync 2013 update: Tháng năm 2013
Lync
2760512 Mô t? c?a Lync 2013 update: Tháng năm 2013
Văn ph?ng
2767916 Mô t? v? C?p nh?t h? th?ng văn ph?ng 2007: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2596620 Mô t? v? C?p nh?t h? th?ng văn ph?ng 2007: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2760631 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2553378 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2767864 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2767861 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2767856 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2767845 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2760318 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2760224 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2752025 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2737954 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2726996 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2726954 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
OneNote
2737968 Mô t? c?a OneNote 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook
2767887 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook
2767848 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook
2596802 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook
982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook
2597090 Mô t? c?a Outlook 2010 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook
2760587 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013 Junk Email Filter: ngày 12 tháng 8 năm 2013
PowerPoint
2598240 Mô t? PowerPoint 2010 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Designer
2767858 Mô t? c?a SharePoint Designer 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro)
2760214 Mô t? c?a OneDrive cho doanh nghi?p 2013 C?p Nh?t: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Visio
2760568 Mô t? c?a Visio 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013
T?
2767854 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
T?
2760244 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013


Thu?c tính

ID c?a bài: 2810076 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft OneNote 2013
T? khóa: 
kbhowto kbsurveynew kbinfo kbexpertisebeginner kbmt KB2810076 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810076

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com