Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810018 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a văn ph?ng năm 2013 và văn ph?ng nhà và sinh viên năm 2013 RT. Additionally, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng Microsoft OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) đ? đ?ng b? tài li?u đ?n m?t Thư viện Tài liệu SharePoint. Khi b?n m? m?t t?p tin văn ph?ng trong OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro), thanh trạng thái văn ph?ng 2013 cho th?y "Nß?æi v?áo OneDrive (trư?c đây là SkyDrive)" không chính xác.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n lưu m?t t?p tin văn ph?ng (ch?ng h?n như m?t b?ng tính Excel) vào m?t v? trí Microsoft OneDrive (trư?c đây là SkyDrive).
  • B?n chia s? t?p tin cho ngư?i dùng cùng v?i s? cho phép "có th? ch?nh s?a" b?ng cách s? d?ng tính năng m?i ngư?i.
  • Ngư?i dùng nh?n đư?c m?t email có ch?a m?t liên k?t đ?n t?p tin văn ph?ng chia s?.
  Trong trư?ng h?p này, khi ngư?i dùng nh?p vào liên k?t đ? m? các t?p tin đư?c chia s? t? bên trong Outlook 2013, các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 liên k?t đư?c m? ra thay v? Office Web ?ng d?ng. Trong ví d? đư?c mô t? trong trư?ng h?p này, khi ngư?i dùng nh?p liên k?t đ?n b?ng tính Excel, Excel 2013 m? thay v? Excel tr?c tuy?n. Ngư?i dùng không th? ch?nh s?a các t?p tin b?ng cách s? d?ng Excel 2013.

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n s? d?ng các khách hàng OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) ho?c OneDrive cho khách hàng kinh doanh (trư?c đây là SkyDrive Pro) đ? đ?ng b? m?t s? tài li?u.
  • B?n xóa các t?p tin FSD đư?c đ?t t?i % localappdata%\Microsoft\Office\15.0\OfficeFileCache.
  • B?n nh?p vào đ?ng b? đ? đ?ng b? hóa các tài li?u.
  Trong trư?ng h?p này, khi b?n m? m?c tin thư thoại OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) t? khách hàng OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) ho?c OneDrive cho khách hàng kinh doanh (trư?c đây là SkyDrive Pro), kích thư?c t?p tin c?a các tài li?u là bây gi? 0 byte, và h? không th? đư?c m? ra.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ?:B?n c?p nh?t này áp d?ng cho các văn ph?ng năm 2013 MSI cài đ?t chuyên bi?t ch?. B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho B?m chu?t đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? xác đ?nh phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a Office 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng m?t ?ng d?ng Office 2013, ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u Office 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng B?m đ? Ch?y, m?c "Tu? ch?n c?p nh?t" s? đư?c hi?n th?. Cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t MSI, m?c "C?p nh?t tùy ch?n" không hi?n th?.
Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Lưu ?
C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT có s?n ch? t? Windows Update.
32-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.
64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau:

32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cmigrate.exe.x6415.0.4505.15096,795,99220 tháng 5 năm 201313:42
Cmigrate.exe.x8615.0.4505.15095,079,25620 tháng 5 năm 201312:25
CSI.dll.x6415.0.4505.15096,572,73620 tháng 5 năm 201313:42
CSI.dll.x8615.0.4505.15094,843,71220 tháng 5 năm 201312:25

64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cmigrate.exe.x6415.0.4505.15096,795,99220 tháng 5 năm 201312:34
Cmigrate.exe.x8615.0.4505.15095,079,25620 tháng 5 năm 201313:00
CSI.dll.x6415.0.4505.15096,572,73620 tháng 5 năm 201312:34
CSI.dll.x8615.0.4505.15094,843,71220 tháng 5 năm 201313:00
Office Home và sinh viên năm 2013 RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cmigrate.exe.ARM15.0.4505.15095,618,64020 tháng 5 năm 201312:23
CSI.dll.ARM15.0.4505.15095,213,12020 tháng 5 năm 201312:23


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, di chuy?n con tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t. Ti?p theo, nh?p ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. T? danh sách C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2810018, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. T? danh sách C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2810018, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810018 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2810018 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810018

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com