Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 14 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810015 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Outlook 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Outlook 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

 • Khi b?n thêm m?t s? ngày ngh? vào l?ch trong phiên b?n ti?ng Pháp c?a Outlook 2013, tên c?a các ngày l? đư?c hi?n th? b?ng ti?ng Vi?t.

  Lưu ? B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin C?p Nh?t k? ngh? cho phiên b?n ti?ng Pháp c?a Outlook 2013, và kh?c ph?c s? c? mà tên c?a m?t s? ngày l? đư?c hi?n th? b?ng ti?ng Vi?t. Trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, xóa b?t k? ngày l? mà b?n đ? nh?p. N?u b?n không xóa các ngày l?, l?ch có th? hi?n th? các ngày l? trùng l?p. Đ? xóa nh?ng ngày ngh? s?n có, h?y làm theo các bư?c đư?c cung c?p trên website sau c?a Microsoft:
  Thêm ho?c xóa k? ngh? và s? ki?n tùy ch?nh trong l?ch c?a b?n
 • Sau khi b?n kích ho?t Exchange ActiveSync (EAS) kí nh?p Outlook 2013, b?n không th? s? d?ng các t?p tin kí nh?p đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Outlook 2013 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • M?t s? m?c đư?c hi?n th? trong h?p thư đ?n trên Outlook.com không đư?c hi?n th? trong h?p thư đ?n trong Outlook 2013.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? B?n c?p nh?t này áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows Installer (MSI). B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng chu?t đ? ch?y.

Đ? xác đ?nh như th? nào văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c c?p nh?t tùy ch?n đư?c hi?n th?. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng MSI, m?c c?p nh?t tùy ch?n không hi?n th?.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4454.1000152,65619-Mar-1313:27
Contab32.dll15.0.4493.1000134,24819-Mar-1313:27
Dlgsetp.dll15.0.4505.100093,86419-Mar-1313:27
Emsmdb32.dll15.0.4505.10001,859,31219-Mar-1313:27
Envelope.dll15.0.4505.1000160,95219-Mar-1313:27
Exsec32.dll15.0.4481.1000307,76019-Mar-1313:27
Intldate.dll15.0.4466.100080,48019-Mar-1313:27
Mapiph.dll15.0.4505.1000282,83219-Mar-1313:27
Mimedir.dll15.0.4466.1000393,29619-Mar-1313:27
Mspst32.dll15.0.4505.10001,623,78419-Mar-1313:27
Oladd.FAE15.0.4454.100097,42419-Mar-1313:27
Olappt.FAE15.0.4454.100091,28819-Mar-1313:27
Oljrnl.FAE15.0.4454.100052,35219-Mar-1313:27
Olmail.FAE15.0.4454.100047,22419-Mar-1313:27
Olmapi32.dll15.0.4505.10003,825,85619-Mar-1313:27
Olnote.FAE15.0.4454.100040,05619-Mar-1313:27
Oltask.FAE15.0.4454.100084,61619-Mar-1313:27
Omsmain.dll15.0.4505.1000751,79219-Mar-1313:27
Omsxp32.dll15.0.4505.1000246,47219-Mar-1313:27
Outlctl.dll15.0.4454.1000125,00819-Mar-1313:27
Outlmime.dll15.0.4505.1000532,68819-Mar-1313:27
Outlook.exe15.0.4505.100218,381,97622-Mar-1314:48
Outlph.dll15.0.4505.1000312,53619-Mar-1313:27
Outlrpc.dll15.0.4454.100030,77619-Mar-1313:27
Outlvbs.dll15.0.4454.100057,42419-Mar-1313:27
Pstprx32.dll15.0.4505.10021,158,29622-Mar-1314:48
Recall.dll15.0.4454.100043,08819-Mar-1313:27
RM.dll15.0.4505.100075,92819-Mar-1313:27
Scanpst.exe15.0.4454.100040,06419-Mar-1313:27
Scnpst32.dll15.0.4505.1000453,87219-Mar-1313:27
Scnpst64.dll15.0.4505.1000465,64019-Mar-1313:27
Scnpst64c.dll15.0.4505.1000666,88019-Mar-1313:27
SendTo.dll15.0.4454.100023,65619-Mar-1313:27
Transmgr.dll15.0.4454.1000112,24019-Mar-1313:27
64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4454.1000226,88019-Mar-1313:27
Contab32.dll15.0.4481.1000181,35219-Mar-1313:27
Dlgsetp.dll15.0.4481.1000129,61619-Mar-1313:27
Emsmdb32.dll15.0.4505.10002,504,43219-Mar-1313:27
Envelope.dll15.0.4505.1002220,34422-Mar-1314:59
Exsec32.dll15.0.4454.1000420,92819-Mar-1313:27
Intldate.dll15.0.4466.100096,35219-Mar-1313:27
Mapiph.dll15.0.4505.1000413,39219-Mar-1313:27
Mimedir.dll15.0.4454.1000542,27219-Mar-1313:27
Mspst32.dll15.0.4505.10002,088,69619-Mar-1313:27
Oladd.FAE15.0.4454.1000131,72819-Mar-1313:27
Olappt.FAE15.0.4454.1000121,99219-Mar-1313:27
Oljrnl.FAE15.0.4454.100072,83219-Mar-1313:27
Olmail.FAE15.0.4454.100064,13619-Mar-1313:27
Olmapi32.dll15.0.4505.10005,255,87219-Mar-1313:27
Olnote.FAE15.0.4454.100054,39219-Mar-1313:27
Oltask.FAE15.0.4454.1000113,80019-Mar-1313:27
Omsmain.dll15.0.4505.10001,060,52819-Mar-1313:27
Omsxp32.dll15.0.4505.1000353,49619-Mar-1313:27
Outlctl.dll15.0.4454.1000170,57619-Mar-1313:27
Outlmime.dll15.0.4505.1000728,76019-Mar-1313:27
Outlook.exe15.0.4505.100226,373,80022-Mar-1314:59
Outlph.dll15.0.4505.1000371,40019-Mar-1313:27
Outlrpc.dll15.0.4454.100038,98419-Mar-1313:27
Outlvbs.dll15.0.4454.100074,32019-Mar-1313:27
Pstprx32.dll15.0.4505.10021,814,68022-Mar-1314:59
Recall.dll15.0.4454.100060,51219-Mar-1313:27
RM.dll15.0.4481.100096,84019-Mar-1313:27
Scanpst.exe15.0.4454.100046,72019-Mar-1313:27
Scnpst32.dll15.0.4505.1000572,64019-Mar-1313:27
Scnpst64.dll15.0.4505.1000574,18419-Mar-1313:27
Scnpst64c.dll15.0.4505.1000773,88819-Mar-1313:27
SendTo.dll15.0.4454.100027,21619-Mar-1313:27
Transmgr.dll15.0.4454.1000142,43219-Mar-1313:27

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m T?m ki?m. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? t?m ki?m.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2810015, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t.


Windows 7
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2810015, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810015 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2810015 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810015

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com