Mô t? c?a Office Web Apps Server update: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office Web Apps Server. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Office Web Apps Server. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

S? c? mà b?n c?p nh?t này kh?c ph?c

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • Excel tr?c tuy?n đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? SharePoint Server 2013.
  • B?n t?o m?t trang wiki trong Excel tr?c tuy?n.
  • B?n thêm m?t ph?n web Excel Web truy c?p (EWA) vào trang, và sau đó b?n ch? ph?n web đ? m?t b?ng tính Excel.
  • B?n thêm m?t b? l?c văn b?n vào b?ng tính, và sau đó b?n k?t n?i b?ng tính đ? ph?n web EWA.
  • B?n lưu trang.
  • B?n nh?p m?t giá tr? trong b? l?c văn b?n và sau đó nh?n ENTER.
Trong trư?ng h?p này, các giá tr? trong b?ng tính trên web site SharePoint không đư?c C?p Nh?t.

Gi?i pháp

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t 64-bit bây gi?.


Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Accessclientdesignerexternal.jskhông áp d?ng541,55712-Mar-1314:01
Accessserverscriptsexternal.jskhông áp d?ng1,164,70812-Mar-1314:01
Acewdat.dll15.0.4454.10003,051,64812-Mar-1314:01
Acewstr.dll15.0.4454.1000859,27213-tháng 3-1310:14
Agentmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100026.736 ngư?i12-Mar-1314:01
Alger.TTFkhông áp d?ng76,58812-Mar-1314:01
Appserverhost.exe15.0.4481.100018,52812-Mar-1314:01
Bauhs93.TTFkhông áp d?ng47,64412-Mar-1314:01
Blank10x10.gifkhông áp d?ng4913-tháng 3-1310:33
Bootedit.jskhông áp d?ng1,230,11312-Mar-1314:02
Bootview.jskhông áp d?ng839,17112-Mar-1314:02
Box4_cluster.CSSkhông áp d?ng2.274 ngư?i13-tháng 3-1310:33
Box4intl.jskhông áp d?ng74,11512-Mar-1314:01
Branding.dll15.0.4454.100015,96012-Mar-1314:02
Broadcast.attendee.jskhông áp d?ngkhông áp d?ng12-Mar-1314:01
Broadcast.info.jskhông áp d?ng6,23812-Mar-1314:02
Broadcast.PowerPoint.CSSkhông áp d?ng31,42312-Mar-1314:01
Broadcast.PowerPoint.jskhông áp d?ng31,88012-Mar-1314:01
Broadcast.Presenter.jskhông áp d?ng2,67612-Mar-1314:01
Broadcast.Shared.jskhông áp d?ng395,96412-Mar-1314:01
Broadcast.Word.jskhông áp d?ng5.10512-Mar-1314:01
Broadcasthost.jskhông áp d?ng879,13512-Mar-1314:01
Broadcastintl.jskhông áp d?ng3,99812-Mar-1314:01
Broadcastwatchdog_app.exe15.0.4481.100019,55212-Mar-1314:01
Broadcastwatchdog_wfe.exe15.0.4481.100038,51212-Mar-1314:01
Calibril.TTFkhông áp d?ng758,19612-Mar-1314:01
Calibrili.TTFkhông áp d?ng868,46412-Mar-1314:01
Columnselect.CURkhông áp d?ng2,23813-tháng 3-1310:33
Commonintl.jskhông áp d?ng40,71912-Mar-1314:01
Crossdomainajax.ashxkhông áp d?ng25812-Mar-1314:01
Diskcachewatchdog.exe15.0.4481.100015,45612-Mar-1314:01
Edit.dll1.jskhông áp d?ng28,62812-Mar-1314:02
Editappserverhost.exe15.0.4481.100028,25612-Mar-1314:01
Editappserverhostslim.exekhông áp d?ng132,17612-Mar-1314:01
Editsurface.CSSkhông áp d?ng5.86512-Mar-1314:01
Ewa.bi.jskhông áp d?ng116,67212-Mar-1314:01
Ewa.cuixas.jskhông áp d?ng181,42112-Mar-1314:01
Ewa.EV.jskhông áp d?ng8.536 ngư?i12-Mar-1314:01
Ewa.jskhông áp d?ng750,74412-Mar-1314:01
Ewa.Nov.jskhông áp d?ng68,71112-Mar-1314:01
Ewa.pi.jskhông áp d?ng273,51612-Mar-1314:01
Ewa.Strings.Moss.jskhông áp d?ng19,01312-Mar-1314:01
Ewa.Strings.WAC.jskhông áp d?ng19,00512-Mar-1314:01
Ewa.TS.jskhông áp d?ng119,27612-Mar-1314:01
Ewaanth.gifkhông áp d?ng21613-tháng 3-1310:35
Ewaantv.gifkhông áp d?ng21313-tháng 3-1310:35
Ewamoss.bi.jskhông áp d?ng116,69712-Mar-1314:01
Ewamoss.cuixas.jskhông áp d?ng181,55912-Mar-1314:01
Ewamoss.ee.jskhông áp d?ng32,63112-Mar-1314:01
Ewamoss.EV.jskhông áp d?ng8,54012-Mar-1314:01
Ewamoss.EVC.jskhông áp d?ng26,33112-Mar-1314:01
Ewamoss.jskhông áp d?ng789,93512-Mar-1314:01
Ewamoss.Nov.jskhông áp d?ng68,82312-Mar-1314:01
Ewamoss.pi.jskhông áp d?ng273,69212-Mar-1314:01
Ewamoss.TS.jskhông áp d?ng119,43812-Mar-1314:01
Ewr023.gifkhông áp d?ng90813-tháng 3-1310:35
Ewr034.gifkhông áp d?ng4313-tháng 3-1310:28
Ewr048.gifkhông áp d?ng32513-tháng 3-1310:28
Ewr049.gifkhông áp d?ng32313-tháng 3-1310:28
Ewrdefault.CSSkhông áp d?ng94,77012-Mar-1314:01
Excelcnv.exe15.0.4481.100029,395,02412-Mar-1314:01
Excelcommonserverimagecluster.CSSkhông áp d?ng8.88313-tháng 3-1310:28
Excelframe.CSSkhông áp d?ng7,58712-Mar-1314:01
Exceljs.ashxkhông áp d?ng25012-Mar-1314:01
Excelribbon.CSSkhông áp d?ng44,22212-Mar-1314:01
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascxkhông áp d?ng2,19312-Mar-1314:01
Excelwebrenderernovcontrol.ascxkhông áp d?ng1,53512-Mar-1314:01
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,88812-Mar-1314:01
Exp_xps_server.dll15.0.4454.100077,40012-Mar-1314:01
Farmstatemanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45612-Mar-1314:01
Farmstatereplicator.exe15.0.4481.100014,94412-Mar-1314:01
Favicon_excel.icokhông áp d?ng8,95813-tháng 3-1310:35
Favicon_onenote.icokhông áp d?ng8,95813-tháng 3-1310:33
Favicon_ppt.icokhông áp d?ng8,95813-tháng 3-1310:33
Favicon_word.icokhông áp d?ng8,95813-tháng 3-1310:33
Form.jskhông áp d?ng227,06612-Mar-1314:01
Formatpainterobject.CURkhông áp d?ng32613-tháng 3-1310:33
Gkpowerpoint.dll15.0.4454.10002,577,50412-Mar-1314:01
Gkword.dll15.0.4454.10003,288,67212-Mar-1314:01
Hostingservicewatchdog.exe15.0.4469.100014,96012-Mar-1314:01
IGX.dll15.0.4481.100010,146,89612-Mar-1314:01
Igxserver.dll15.0.4481.100010,214,45612-Mar-1314:01
Imagingservice.exe15.0.4481.100015,99212-Mar-1314:01
Imagingwatchdog.exe15.0.4469.100019,57612-Mar-1314:01
JQuery-1.4.3.min.jskhông áp d?ng80,13012-Mar-1314:01
JQuery-giao di?n ngư?i dùng-1.8.5.custom.min.jskhông áp d?ng16,48812-Mar-1314:01
Meetingsdark.cluster.CSSkhông áp d?ng2.343 ngư?i13-tháng 3-1310:35
Meetingslight.cluster.CSSkhông áp d?ng72113-tháng 3-1310:35
Meetingslyncstatusbar.CSSkhông áp d?ng24,96012-Mar-1314:01
Meetingstoolbar.CSSkhông áp d?ng29,36412-Mar-1314:01
Metlyncframe.CSSkhông áp d?ng18.698 ngư?i12-Mar-1314:01
Metpptframe.CSSkhông áp d?ng18.698 ngư?i12-Mar-1314:01
Metricsprovider.exe15.0.4481.100017,01612-Mar-1314:01
Mewa.image.CSSkhông áp d?ng1.205 ngư?i13-tháng 3-1310:28
Mewa.jskhông áp d?ng347,07612-Mar-1314:01
Mewa.string.jskhông áp d?ng1,19212-Mar-1314:01
Mewastyles.CSSkhông áp d?ng35,23012-Mar-1314:01
Mewastylesrtl.CSSkhông áp d?ng35,23212-Mar-1314:01
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4481.15061,177,77612-Mar-1314:01
Microsoft.Data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,75212-Mar-130:13
Microsoft.Data.EDM.dll3.5.30729.50823652,69612-Mar-130:13
Microsoft.Data.oData.dll3.5.30729.50823788,38412-Mar-130:13
Microsoft.Excel.adomdclient.dll11.0.2809.27650,19212-Mar-130:13
Microsoft.Excel.amo.dll11.0.2809.271,481,68012-Mar-130:13
Microsoft.Excel.streaming.dll11.0.2809.28173,02412-Mar-130:11
Microsoft.Excel.xmla.dll11.0.2809.27330,70412-Mar-130:11
Microsoft.Office.Excel.datamodel.dll15.0.4457.1000703,04012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll15.0.4481.1503928,85612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll15.0.4481.1503447,59212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll15.0.4469.1000265,30412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.Server.dll15.0.4481.15011,178,21613-tháng 3-1310:34
Microsoft.Office.Excel.Server.ecswatchdog.exe15.0.4481.100070,75212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll15.0.4466.1000285,80812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.Server.servicehost.dll15.0.4481.1501142,93612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll15.0.4463.100046,15212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll15.0.4481.15011,111,14413-tháng 3-1310:34
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll15.0.4460.1000123,48812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Excel.WebUI.mobilea.dll15.0.4481.100072,28812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.PowerPoint.web.Media.Xapkhông áp d?ng60,37812-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Data.dll15.0.4481.100031,84012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Shared.dll15.0.4481.1501167,52012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Core.dll15.0.4481.100033,37612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Interface.dll15.0.4481.100024,16012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Shared.dll15.0.4481.100016.992 ngư?i12-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.web.dll15.0.4481.100057,95212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.powerpointui.dll15.0.4481.1501133,72812-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.Services.dll15.0.4481.100053,34412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.UI.dll15.0.4481.100046,68812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4481.15072,655,39213-tháng 3-1310:29
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4481.1000444,51212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.Interface.dll15.0.4466.100025,18412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.webconversion.dll15.0.4481.1000121,42412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dll15.0.4481.1000114,24012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.dll15.0.4481.100069,74412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.xmlserializers.dll15.0.4481.1000230,46412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.dll15.0.4466.100072,81612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.xmlserializers.dll15.0.4466.1000281,66412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Shared.dll15.0.4481.1501175,20012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Core.dll15.0.4481.1000321,12012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Interface.dll15.0.4481.100032,88012-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Shared.dll15.0.4481.100057,95212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.dll15.0.4481.100053,87212-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.dll15.0.4466.100020,59212-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.Resources.dll15.0.4466.100042,59212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.datacenterhost.dll15.0.4481.100014,44812-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileui.dll15.0.4481.1000118,88012-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileuia.dll15.0.4481.100084,57612-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.dll15.0.4481.1000157,29612-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.Mobile.dll15.0.4481.100021,08812-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.UI.dll15.0.4481.100096,88012-Mar-1314:02
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.webviewercomponent.dll15.0.4481.1501145,52012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4481.15083,115,19215-tháng 3-134:00
Microsoft.Office.web.agentmanager.exe15.0.4481.100069,72812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.Apps.Administration.dll15.0.4481.100096,86412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.Apps.common.dll15.0.4481.1000200,28812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.Apps.environment.wacserver.dll15.0.4481.1501420,97612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.dll15.0.4469.100028,27212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll15.0.0.051,26412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.box4.dll15.0.4481.15011,266,27212-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.cellstorage.dll15.0.4481.1000148,06412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.coauthwrapper.dll15.0.4481.100062,56012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4481.15012,526,32813-tháng 3-1310:29
Microsoft.Office.web.common.Intl.dll15.0.4448.100013,40812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.common.Intl.Resources.dll15.0.4448.100023,13612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.common.xmlserializers.dll15.0.0.036.94412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4481.1501193,12012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4481.100056,94412-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4481.100028,25612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.conversion.Viewing.dll15.0.4481.1000106,08012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.diskcache.dll15.0.4481.100042,12012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.filefetcher.dll15.0.4481.150153,85612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll15.0.4481.100014,94412-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.machinetranslation.dll15.0.4481.100093,29612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.mobilewordviewer.dll15.0.4481.1000110,17612-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.mobilewordviewera.dll15.0.4481.100083,55212-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.nativeonenoteinterop.dll15.0.4481.1501469,61612-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.nativeutils.dll15.0.4457.1000302,21612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.officemobile.wordviewer.dll15.0.4481.100018,01612-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.openfromurl.common.dll15.0.4481.150124,17612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.openfromurl.host.dll15.0.4481.100041.05612-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.openfromurl.web.dll15.0.4481.100027,76012-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.Proofing.Core.dll15.0.4481.100048,75212-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.Proofing.types.dll15.0.4466.100016,49612-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4481.1501176,76812-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe15.0.4481.100019,55212-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe.configkhông áp d?ng6,18512-Mar-1314:02
Microsoft.Office.web.wireprotocol.dll15.0.4481.1000124,51212-Mar-1314:01
Microsoft.Office.web.wordviewer.dll15.0.4481.100070,24012-Mar-1314:02
Microsoft.Office.wordcompanion.OpenXML.dll15.0.4466.10002,398,33612-Mar-1314:01
Microsoft.SharePoint.dll15.0.4481.150826,438,80814-Mar-1323:47
Microsoftajax.jskhông áp d?ng101,73612-Mar-1314:01
Mppta.image.CSSkhông áp d?ng93413-tháng 3-1310:33
Mppta.jskhông áp d?ng71.509 ngư?i12-Mar-1314:02
Mppta.string.jskhông áp d?ng1.379 ngư?i12-Mar-1314:02
Mpptabroadcastproxy.jskhông áp d?ng6,27112-Mar-1314:01
Mshy7bg.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7ct.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7cz.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7da.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7el.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7en.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7es.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7et.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7eu.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7fi.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7fr.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7ge.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7gl.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7hr.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7it.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7lt.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7lv.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7nb.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7nl.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7no.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7pb.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7pl.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7pt.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7ro.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7ru.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7sk.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7sl.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7srm.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7sro.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7sw.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mshy7tr.dll15.0.4481.1000225,38412-Mar-1314:01
Mshy7uk.dll15.0.4481.1000225,40012-Mar-1314:01
Mslid.dll15.0.4454.1000583,24812-Mar-1314:01
Msmdlocal_xl.dll11.0.2809.2774,741,20012-Mar-1314:01
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2809.2711,474,38412-Mar-1314:01
Mso.dll15.0.4481.150135,334,25612-Mar-1314:01
Msolap110_xl.dll11.0.2809.278,481,74412-Mar-1314:01
Msores.dll15.0.4481.100061,012,06412-Mar-1314:01
Msoserver.dll15.0.4481.150124,791,64812-Mar-1314:01
Msoserverintl.dll15.0.4481.10003,411,55212-Mar-1314:01
Msptls.dll15.0.4460.10001,521,76012-Mar-1314:01
Msspell7.dll15.0.4481.1000916,06412-Mar-1314:01
Mworda.image.CSSkhông áp d?ng1.061 ngư?i13-tháng 3-1310:33
Mworda.jskhông áp d?ng73,32812-Mar-1314:02
Mworda.string.jskhông áp d?ng69312-Mar-1314:02
Oart.dll15.0.4481.150121,012,56812-Mar-1314:01
Oartodf.dll15.0.4481.10003,774,03212-Mar-1314:01
Oartodfserver.dll15.0.4481.10003,830,86412-Mar-1314:01
Oartserver.dll15.0.4481.150121,429,84812-Mar-1314:01
Odeploy.exe15.0.4460.1000393,36812-Mar-1314:01
Office.ODF15.0.4481.15024,993,61612-Mar-1314:01
Officeversion.Inckhông áp d?ng11512-Mar-136:58
Oimg.dll15.0.4454.10006,152,28012-Mar-1314:01
On_cluster.CSSkhông áp d?ng9,59813-tháng 3-1310:33
OneNote.box4.dll1.jskhông áp d?ng21,16212-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll10.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll2.jskhông áp d?ng20,19112-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll3.jskhông áp d?ng8,11812-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll4.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll5.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll6.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll7.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll8.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
OneNote.box4.dll9.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
OneNote.CSSkhông áp d?ng114,95112-Mar-1314:01
OneNote.jskhông áp d?ng1,889,99212-Mar-1314:02
OneNote.ObjectModel.jskhông áp d?ng3,90412-Mar-1314:02
Onetnative.dll15.0.4481.1000510,57612-Mar-1314:01
Onsrvu.dll15.0.4481.10002,303,59212-Mar-1314:01
OSETUP.dll15.0.4481.15018,994,90412-Mar-1314:01
Osetupps.dll15.0.4454.100047,74412-Mar-1314:01
OSETUPUI.dll15.0.4442.1000141,96013-tháng 3-1310:33
OSETUPUI.dll15.0.4442.1000220,80813-tháng 3-1310:33
OSETUPUI.dll15.0.4454.1000191,58412-Mar-1314:01
Osfruntimeexcelwac.jskhông áp d?ng114,05612-Mar-1314:01
Powerpointframe.aspxkhông áp d?ng23,05612-Mar-1314:02
Powerpointintl.jskhông áp d?ng84,46812-Mar-1314:02
Powerpointwebviewer.jskhông áp d?ng26,85212-Mar-1314:01
Ppintl.dll15.0.4454.10001,236,05612-Mar-1314:01
Ppserver.dll15.0.4481.15015,789,77612-Mar-1314:01
Ppteditingbackendwatchdog.exe15.0.4481.100016.992 ngư?i12-Mar-1314:01
Pptembedcluster.CSSkhông áp d?ng1,31913-tháng 3-1310:35
Pptviewerbackendwatchdog.exe15.0.4481.150120,06412-Mar-1314:01
Pptviewerfrontendwatchdog.exe15.0.4481.100013,92012-Mar-1314:02
Progress.gifkhông áp d?ng69513-tháng 3-1310:28
Progress16.gifkhông áp d?ng66813-tháng 3-1310:28
Proofingwatchdog.exe15.0.4466.100020,08012-Mar-1314:01
Riched20.dll15.0.4481.15032,223,68812-Mar-1314:01
Rotatehandlecursor.CURkhông áp d?ng32613-tháng 3-1310:33
Saext.dll15.0.4454.1000303,21612-Mar-1314:01
Sandboxhost.exe15.0.4481.100015,48012-Mar-1314:01
Settings_service.inikhông áp d?ng1,39412-Mar-1314:02
Settings_service.inikhông áp d?ng1,66712-Mar-1314:01
Settings_service.inikhông áp d?ng23212-Mar-1314:01
Settings_service.inikhông áp d?ng37412-Mar-1314:01
Settings_service.inikhông áp d?ng47512-Mar-1314:01
Settings_service.inikhông áp d?ng48112-Mar-1314:02
Settings_service.inikhông áp d?ng75612-Mar-1314:02
Settings_service.inikhông áp d?ng97612-Mar-1314:01
Setup.exe15.0.4481.15011,060,44012-Mar-1314:01
Slicerrenderercontrol.ascxkhông áp d?ng2,48512-Mar-1314:01
Spellingwcfprovider.exe15.0.4481.100024,16012-Mar-1314:01
Spiral.gifkhông áp d?ng64413-tháng 3-1310:29
Strings.jskhông áp d?ng1.903 ngư?i12-Mar-1314:01
Styleschromeless.CSSkhông áp d?ng96,62612-Mar-1314:02
Stylesedit.CSSkhông áp d?ng128,10312-Mar-1314:02
Stylesread.CSSkhông áp d?ng99,69112-Mar-1314:02
Stylesview.CSSkhông áp d?ng113,25712-Mar-1314:02
Sword.dll15.0.4481.15088,465,07215-tháng 3-134:04
System.Spatial.dll3.5.30729.50823115,08812-Mar-130:13
Timeslicerrenderercontrol.ascxkhông áp d?ng5.86512-Mar-1314:01
Uls.dll15.0.4481.1000622,19212-Mar-1314:01
Uls.Native.dll15.0.4481.1000444,51212-Mar-1314:01
Ulscontrollerservice.exe15.0.4460.1000196,19212-Mar-1314:01
Ulscontrollerwatchdog.exe15.0.4481.100022,15212-Mar-1314:02
Wacboot.jskhông áp d?ng4,08312-Mar-1314:02
Wacmergedmanifest.Mankhông áp d?ng814,88712-Mar-1314:01
Wacword.dll15.0.4481.100088,68812-Mar-1314:01
We_cluster.CSSkhông áp d?ng10,49013-tháng 3-1310:33
Web.configkhông áp d?ng17,73712-Mar-1314:02
Web.configkhông áp d?ng18,48212-Mar-1314:02
Web.configkhông áp d?ng6,06012-Mar-1314:01
Web.configkhông áp d?ng6,21412-Mar-1314:01
Web.configkhông áp d?ng8.305 ngư?i12-Mar-1314:01
Wordeditor.box4.dll1.jskhông áp d?ng21,16312-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll10.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll2.jskhông áp d?ng20,03712-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll3.jskhông áp d?ng8,12312-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll4.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll5.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll6.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll7.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll8.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordeditor.box4.dll9.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordeditor.CSSkhông áp d?ng94,43512-Mar-1314:01
Wordeditor.jskhông áp d?ng1,954,46912-Mar-1314:02
Wordeditor.ObjectModel.jskhông áp d?ng3,91912-Mar-1314:02
Wordeditorintl.jskhông áp d?ng4,63112-Mar-1314:02
Wordviewer.CSSkhông áp d?ng69,40812-Mar-1314:02
Wordviewer.dll1.jskhông áp d?ng127,00712-Mar-1314:02
Wordviewer.dll2.jskhông áp d?ng7.50012-Mar-1314:02
Wordviewer.dll3.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordviewer.dll4.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordviewer.dll5.jskhông áp d?ng2012-Mar-1314:02
Wordviewer.jskhông áp d?ng567,52612-Mar-1314:02
Wordviewer.ObjectModel.jskhông áp d?ng3,10512-Mar-1314:02
Wordviewerappmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45612-Mar-1314:02
Wordviewerintl.jskhông áp d?ng18,24812-Mar-1314:02
Wordviewerwfewatchdog.exe15.0.4481.100014,94412-Mar-1314:02
Wv_cluster.CSSkhông áp d?ng4,46413-tháng 3-1310:33
Xlembed.aspxkhông áp d?ng1.51612-Mar-1314:01
Xlitem.aspxkhông áp d?ng1,74812-Mar-1314:01
Xlpreview.aspxkhông áp d?ng9,04812-Mar-1314:01
Xlpreview.CSSkhông áp d?ng4,28612-Mar-1314:01
Xlpreview.jskhông áp d?ng20,51612-Mar-1314:01
Xlprintview.aspxkhông áp d?ng4.37412-Mar-1314:01
Xlsrv.dll15.0.4481.150325,863,76812-Mar-1314:01
Xlviewerinternal.aspxkhông áp d?ng9,57612-Mar-1314:01
Xmlrw_xl.dll2011.110.2809.27277,45612-Mar-1314:01
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2809.27196,04812-Mar-1314:01
Xmsrv_xl.dll11.0.2809.2720,851,66412-Mar-1314:01


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810007 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Web Apps Server 2013
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2810007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com