Cách k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa ?nh hư?ng đ?n Windows XP Professional

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 280828 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? như th? nào Microsoft Windows XP Professional ch?c năng khi b?n s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.

THÔNG TIN THÊM

Windows XP Professional bao g?m ch?c năng máy tính đ? bàn t? xa mà b?n có th? s? d?ng k?t n?i t? xa trên bàn đi?u khi?n thông qua m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i. Ch? có m?t ngư?i dùng có th? s? d?ng m?t máy tính Windows XP Professional d?a trên m?t lúc, ho?c đăng nh?p vào đ? bàn đi?u khi?n ho?c b?ng cách k?t n?i t? xa. Đây là nh?ng t?nh hu?ng mà b?n có th? g?p ph?i.

Không s? d?ng Fast User Switching (FUS)

Không có ngư?i dùng hi?n th?i đ? đăng nh?p trên bàn đi?u khi?n

Khi không có không có ngư?i dùng đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional, b?t k? thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c nhóm ngư?i dùng máy tính đ? bàn t? xa có th? thi?t l?p k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.

Các qu?n tr? viên hi?n đang đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n

Khi m?t qu?n tr? viên đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional, b?t k? thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? thi?t l?p k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.

N?u m?t qu?n tr? không c? g?ng đ? k?t n?i, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Ngư?i s? d?ng <domain or="" computer="" name="">\<username> hi?n đang đư?c đăng nh?p vào máy tính này. Ch? ngư?i dùng hi?n th?i ho?c ngư?i qu?n tr? có th? đăng nh?p vào máy tính này. </username></domain>
N?u qu?n tr? viên c? g?ng đ? k?t n?i và hi?n đang đăng nh?p vào đ? bàn đi?u khi?n, các qu?n tr? viên có th? k?t n?i t?i đó phiên giao di?n đi?u khi?n t? xa ngay l?p t?c.

N?uadministrator1> đăng nh?p vào giao di?n vàadministrator2> c? k?t n?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Ngư?i s? d?ng <domain or="" computer="" name="">\<username> hi?n đang đư?c đăng nh?p vào máy tính này. N?u b?n ti?p t?c, phiên làm vi?c Windows c?a ngư?i dùng này s? k?t thúc và m?i d? li?u chưa lưu s? b? m?t. B?n có mu?n ti?p t?c? </username></domain>
LƯU ?: N?uadministrator2> ti?p t?c và các b?n ghi trên,administrator1> có th? b? ng?t k?t n?i.

Không qu?n tr? hi?n đang đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n

Khi không qu?n tr? đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional, ch? ngư?i dùng đó ho?c m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? thi?t l?p k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.

N?uuser1> đăng nh?p vào giao di?n vàuser2> c? k?t n?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Ngư?i s? d?ng <domain or="" computer="" name="">\<username> hi?n đang đư?c đăng nh?p vào máy tính này. Ch? ngư?i dùng hi?n th?i ho?c ngư?i qu?n tr? có th? đăng nh?p vào máy tính này. </username></domain>
N?u không qu?n tr? c? k?t n?i và đang đăng nh?p trên bàn đi?u khi?n, không qu?n tr? viên có th? k?t n?i t?i đó phiên giao di?n đi?u khi?n t? xa ngay l?p t?c.

N?u không qu?n tr? đăng nh?p vào giao di?n và qu?n tr? viên c? g?ng đ? k?t n?i, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Ngư?i s? d?ng <domain or="" computer="" name="">\<username> hi?n đang đư?c đăng nh?p vào máy tính này. N?u b?n ti?p t?c, phiên làm vi?c Windows c?a ngư?i dùng này s? k?t thúc và m?i d? li?u chưa lưu s? b? m?t. B?n có mu?n ti?p t?c? </username></domain>
N?u ngư?i qu?n tr? v?n ti?p t?c, các qu?n tr? viên có th? b? ng?t k?t n?i. M?t k?t n?i t? xa hành chính luôn đè k?t n?i khác. V? v?y, ngư?i dùng đ?a phương (ho?c ngư?i qu?n tr? ho?c ngư?i qu?n tr? không) đư?c k?t n?i khi ngư?i qu?n tr? đăng nh?p.

N?u chuy?n nhanh ngư?i dùng đư?c kích ho?t

N?u chuy?n nhanh ngư?i dùng đư?c kích ho?t hành vi s? khác nhau t? khi nó không đư?c phép, k? t? khi ngư?i dùng đăng nh?p s? không th? đăng nh?p t?t, nhưng thay vào đó s? b? ng?t k?t n?i và có th? làm ti?p phiên làm vi?c c?a h? sau này.

Khi ngư?i dùng c? g?ng s? d?ng Remote Desktop đ? k?t n?i t?i máy tính t? xa đ? có ngư?i đăng nh?p vào nó, ngư?i qu?n tr? ho?c h?n ch?, h? s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Ngư?i s? d?ng <domain or="" computer="" name="">\<username> hi?n đang đư?c đăng nh?p vào máy tính này. N?u b?n ti?p t?c, <username> đ? ng?t k?t n?i t? máy tính này. B?n có mu?n ti?p t?c? </username></username></domain>
Ngư?i s? d?ng hi?n đang đăng nh?p vào máy tính t? xa s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
<domain or="" computer="" name="">\<username> c? g?ng đ? k?t n?i t?i máy tính này. N?u b?n cho phép, b?n s? b? ng?t k?t n?i, nhưng b?n có th? quay tr? l?i sau đó. B?n có mu?n cho phép k?t n?i này? </username></domain>
N?u ngư?i dùng nh?p chu?t Không, ngư?i s? d?ng t? xa s? đư?c thông báo:
<domain or="" computer="" name="">\<username> hi?n đang đăng nh?p vào máy tính này, và không cho phép b?n k?t n?i. </username></domain>
N?u ngư?i dùng nh?p chu?t Có ho?c không có g? trong vài giây, ngư?i s? d?ng t? xa s? t? đ?ng k?t n?i và ng?t k?t n?i ngư?i dùng hi?n th?i đ? đăng nh?p.

N?u ngư?i dùng c? g?ng k?t n?i t? xa và không ai đư?c đăng nh?p vào máy tính t? xa ho?c n?u ngư?i dùng là m?t trong nh?ng hi?n đang đăng nh?p vào nó, ngư?i dùng s? k?t n?i t? đ?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 280828 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB280828 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:280828

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com