Raksta ID: 2808268 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums

Ja dator? ir instal?ta vec?ka Office instal??anas dator?, instal?jot Office studentiem un m?jas lieto?anai 2013, Office Home and Business 2013, Office Professional 2013vai Office 365 Homejums neb?s opciju jaunin?t uz iepriek??jo versiju. T? viet? jums b?s jauns Office versiju, gan j?su vien? dator? instal?ta vec?ka versija. Ja nev?laties, lai gan versiju, j?atinstal? iepriek??j?s versijas arprogramm?m un l?dzek?iem,Vad?baspanel?.

Ja jums ir atinstal??anas probl?mas, izmantojiet labo?anas to no?emt Office ?ajos rakstos:Formore inform?cijas abouthaving vair?kas versijas Office vien? dator?, skatietInstal?t un izmantot vair?kas Office versijas vien? dator?.


Jaunin??ana no jauna Office versijas

Ja jums ir Office priek?skat?juma versiju dator?, piem?ram, Office 365 Home Premium Preview, j?atinstal? Priek?skat?jums vispirms pirms pilnas versijas, piem?ram, Microsoft Office Home un Student 2013. No?emot nav priek?skat?jumu, varat sa?emt ?o k??du:

Microsoft Office 2013 neatbalsta jaunin??anu no Microsoft Office 2013 preview versija


Izmantojietpareiza labot,Atinstal?t Microsoft Office 2013 un Office 365 rakst?, lai no?emtu priek?skat?jum?.

Ja jums jau ir jauns Office produktu, k? Office Home un Student 2013 vai Office 365 m?jas datora pilno versiju un v?laties p?rsl?gties uz citu versiju sazinieties ar atbalsta centru lai uzzin?tu vair?k par ??m iesp?j?m.


Rekviz?ti

Raksta ID: 2808268 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 18. oktobris - P?rskat??ana: 8.1
Attiecas uz:
  • Microsoft Office Home and Business 2013
  • Microsoft Office Home and Student 2013
  • Microsoft Office Professional 2013
  • Microsoft Office 365 m?jas lieto?anai
  • Microsoft Office 365 ProPlus
  • Microsoft Office 365 for enterprises
  • Microsoft Office 365 for small businesses
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2808268 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2808268

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com