Mô t? c?a Exchange Server 2010 SP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2808208 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Gói b?n ghi d?ch v? này ngày ngày 12 tháng 8 năm 2013 và bao g?m các tính năng m?i sau đây và kh? năng:
 • Cùng t?n t?i v?i Exchange 2013: bây gi? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2013 trong t? ch?c Exchange Server 2010 hi?n t?i c?a b?n. Đ? làm đi?u này, cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2013 Cumulative Update 1 (CU1). B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2013 trong t? ch?c Exchange Server 2010 hi?n t?i c?a b?n b?ng cách s? d?ng Exchange Server 2013 RTM cài đ?t chuyên bi?t phương ti?n truy?n thông.

  Lưu ? Exchange Server 2013 CU1 c?ng là m?t phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t cho Exchange Server năm 2013.
 • H? tr? cho Windows Server 2012: bây gi? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai Exchange Server 2010 trên máy tính đang ch?y Windows Server 2012.
 • H? tr? cho Internet Explorer 10: bây gi? b?n có th? s? d?ng Internet Explorer 10 đ? k?t n?i v?i Exchange 2010.
 • Khách hàng Requested s?a ch?a: Máy ch? Exchange 2010 SP3 ch?a t?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t rollups đư?c phát hành trư?c khi SP3. Đ? bi?t thêm thông tin v? l?ch tr?nh phát hành b?n c?p nh?t Exchange 2010, h?y xem Exchange 2010 ph?c v?.
Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? các gói d?ch v?:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? gi?i quy?t
 • Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v?
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?

GI?I THI?U

Các gói b?n ghi d?ch v? gi?i quy?t các v?n đ?

Ngoài ra khách hàng báo cáo v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong service pack trư?c đó, gói b?n ghi d?ch v? này c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2552121 B?n không th? đ?ng b? hoá h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? Exchange ActiveSync trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2729444 H?p thư đư?c cách ly sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n Exchange Server 2010 SP2 c?a Exchange Server 2010 qu?n l? gói
 • 2778100 S? ch?m tr? lâu dài trong vi?c ti?p nh?n b?c e-mail b?ng cách s? d?ng Outlook trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2779351 C?nh báo SCOM khi l?nh ghép ng?n Test-PowerShellConnectivity đư?c th?c hi?n trong m?t t? ch?c Exchange Server 2010
 • 2784569 Hi?u su?t ch?m khi b?n tra c?u m?t cô gái b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? EAS trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2796950 Microsoft.Exchange.Monitoring.exe quá tr?nh tiêu th? quá nhi?u tài nguyên CPU khi m?t màn h?nh máy ch? SCOM máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2010
 • 2800133 W3wp.exe quá tr?nh tiêu th? quá nhi?u CPU và b? nh? ngu?n l?c trên m?t máy ch? Exchange khách hàng truy c?p sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t Rollup 5 Phiên b?n 2 cho Exchange Server 2010 SP2
 • 2800346 Outlook đóng băng và m?t t?i m?ng cao x?y ra khi b?n áp d?ng chính sách lưu gi? cho h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2810617 Không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t Exchange Server 2010 C?p Nh?t rollup ho?c b?n ghi d?ch v? gói khi m?t chính sách th?c thi script Windows PowerShell đư?c đ?nh ngh?a trong chính sách nhóm
 • 2787500 Yêu c?u b? t? ch?i cu?c h?p đư?c thêm v? l?ch c?a b?n sau khi m?t đ?i bi?u m? yêu c?u b?ng cách s? d?ng Outlook 2010
 • 2797529 G?i email thông báo là b? tr? ho?n trên Blackberry đi?n tho?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2
 • 2799450 LDAP t?m t?t máy làm vi?c trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2800080 ErrorServerBusy ph?n ?ng m? khi b?n đ?ng b? hoá m?t EWS d?a trên ?ng d?ng v?i m?t h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2768774 Cu?c h?p vào l?ch c?a ngư?i tham gia m?t theo d?i c?a ngư?i t? ch?c cu?c h?p

Gi?i pháp

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

Các gói b?n ghi d?ch v? sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
T?i v? Exchange2010-SP3-x64.exe bây gi?
Ngày phát hành: Ngày 12 tháng 8 năm 2013

Đi?u ki?n tiên quy?t

 • Đ?m b?o r?ng b?t k? máy ch? nào mà b?n có k? ho?ch đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u h? th?ng, xem Exchange 2010 yêu c?u h? th?ng.
 • Hi?u các đi?u ki?n tiên quy?t cho t?t c? các vai tr? máy ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u ki?n tiên quy?t, h?y xem Exchange 2010 đi?u ki?n tiên quy?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vai tr? máy ch?, h?y xem T?ng quan v? các vai tr? máy ch? Exchange 2010.
 • Yêu c?u th?c t? s? khác nhau d?a trên c?u h?nh h? th?ng và các tính năng c? th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? yêu c?u h? th?ng chi ti?t hơn, xin vui l?ng tham kh?o Exchange Server 2010 Thư viện Tài liệu k? thu?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? thay đ?i có th? đư?c th?c hi?n đ? ki?m nh?p và hệ điều hành.

Lo?i b? thông tin

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? m?i cho Exchange 2010, b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tr? l?i phiên b?n trư?c đó c?a Exchange 2010. N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?, Exchange 2010 đư?c l?y ra t? các máy ch?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2808208 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbmt KB2808208 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2808208

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com