ID c?a bi: 280504 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Co mt vai nguyn nhn khin ban gp phai s c khi khi ng Microsoft Excel. Bai vit nay thao lun cach khc phuc nguyn nhn gy ra s c khi ng va cac cach co th khc phuc s c. Bai vit nay cung co cac lin kt n cac bai vit khac trong C s? Ki?n th?c Microsoft thao lun v cac s c khi ng a gp mt cach chi tit hn.

Chu y Quan trong la phai theo doi bt ky cai t hoc cp nht phn mm mi nao ma ban a thc hin trc khi gp phai s c vi chung co th lin quan trc tip ti s c. Thng tin nay se rt hu ich nu bai vit nay khng giai quyt c s c cua ban va ban phai goi B phn H tr Ky thut cua Microsoft.

Thng tin thm

Khi khi ng Microsoft Excel, ban co th gp cac s c vi mt trong nhng nguyn nhn sau:
 • Li tt n chng trinh Excel bi hong
 • Tp trong th muc khi ng Excel co vn hoc vi tri tp khi ng thay i
 • Xung t vi chng trinh khac
 • Phin ban tp Microsoft Office loi khng ung
 • Tp thanh cng cu Excel (*.xlb) hoc tp Excel .pip bi hong
 • Trinh b sung trong menu Cng cu bi hong
 • Khoa ng ky bi hong
 • Cac s c khac khi m tp Excel
Nu ban nhn c thng bao li khi khi ng Microsoft Excel, hay tim kim trong C s? Ki?n th?c Microsoft bit thng bao li chinh xac tai Web site sau cua Microsoft:
Tim kim Nng cao
Nu ban khng nhn c thng bao li hoc nu ban khng tim c thng tin cu th trong C s? Ki?n th?c Microsoft v thng bao li nay, hay s dung thng tin sau khc phuc s c khi ng Excel.

Trc tin, hay xem xet pham vi cua s c. S c xay ra khi ban khi ng Excel bng cach bm vao tp s lam vic hay xay ra khi ban chay Excel t menu Bt u?

Nu s c chi xay ra khi ban m tp Excel, hay tham khao phn "Cac s c khac khi m tp Excel". Nu khng, hay chuyn n phn tip theo.

Li tt n chng trinh Excel bi hong

? nghi chng ti t?o li tt cho b?n, hay i t?i ph?n "Khc phuc s c cho ti".

Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm nut hoc lin kt Khc phuc s c. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50268


Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

Ti?p theo, i t?i ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".


Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h vi b phn h tr.


? ti t? kh?c ph?c s? c?


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu s c chi xay ra khi ban khi ng chng trinh Excel, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut ti Tim kim ri bm Danh cho Tp hoc Cp.
 2. Trong Tim kim tp hoc th muc nhp Excel.exe.
 3. Trong danh sach Tim trong, bm May tinh cua ti ri bm Tim kim Ngay.
 4. Sau khi tim thy tp Excel.exe, hay bm up vao tp nay khi ng Microsoft Excel.

  Chu y Vi tri in hinh cua tp Excel.exe phu thuc vao phin ban nao ban a cai t.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
Nu Excel khi ng nh d kin, s c co th la do li tt n chng trinh bi hong. x ly s c nay, hay tao mt li tt mi n chng trinh Excel ma ban co th dung khi ng Excel.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Nu Excel khng khi ng c nh mong i, hay lam theo cac bc chay Excel ch An toan.

Khi ng Excel ch An toan

nghi chung ti khi ng Excel ch An toan cho ban, hay i ti phn "Khi ng Excel cho ti". Nu ban mun t khi ng Excel ch An toan, hay i ti phn " ti t khi ng Excel".

Khi ng Excel cho ti

t ng khi ng Excel ch An toan, hay bm nut hoc lin kt Khc phuc s c. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Fix this problem
Microsoft Fix it 50270

Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

Ti?p theo, i t?i ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".? ti t? khi ng Excel

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Bm Duyt ri inh vi th muc a cai t Microsoft Excel, nh a xac inh phn trc trong bai vit nay.
 3. Sau khi ban inh vi tp Excel.exe, hay bm vao tp nay chon tp ri bm M.
 4. cui ng dn trong M hay nhp mt du cach ri nhp /s cho toan b dong o xut hin tng t nh sau:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem Excel co khi ng c ch An toan hay khng. Nu Excel khi ng c ch An toan, ban a hoan thanh phn nay. N?u Excel khng khi ng c ch An toan, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?. Nu Excel khi ng nh mong i, hay xem phn "Khc phuc s c B sung" phn sau trong bai vit nay bit thm thng tin.

Nu Excel vn khng khi ng c nh mong i, co th xay ra xung t vi chng trinh khac. Hay tim cach khi ng lai Windows ch An toan ri thc hin lai cac bc trc o chay Excel ch An toan.

bit thm thng tin v cach khi ng Windows ch An toan, hay bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
156126 Khc phuc s c trong Windows 95 s dung Ch An toan (Trang nay co th co bng ting Anh)
192926 Cach thc hin khc phuc s c khi ng sach cho Windows 98
267288 Cach thc hin khi ng sach trong Windows Millennium Edition
266169 Cach khc phuc s c vi ch ch, ch ngu ng va tt may tinh trong Windows 2000
281770 Cach thc hin khc phuc s c khi ng sach cho Windows 2000

Excel khng khi ng ch An toan va Windows ang chay ch An toan

Nu Excel khng khi ng khi ban s dung khoa chuyn i /s va Windows ang chay ch An toan, hay g Microsoft Office (hoc g ring Microsoft Excel) bng biu tng Thm/Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin. Hay tham khao tai liu Windows cua ban bit thm thng tin.

Bc nay co th cn thit vi khi ban chay ca Windows va Excel ch An toan thi Excel ang chay ch c ban nht c yu cu khi ng chng trinh. iu nay nghia la khng co chng trinh hoc tp nao khac c tham gia vao qua trinh khi ng Excel. Do o, s c co th la do tp Office ma Excel dung khi ng bi hong. Nu ban g bo ri cai t lai Office (hoc ring Excel) thi se x ly c s c nay.

bit thm thng tin v s c lin quan vi tp Office 2000 khng tng thich, hay bm vao bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
217440 Ban nhn c thng bao li khi khi ng chng trinh Office 2000
Nu bai vit nay khng hu ich hoc nu vic khi ng lai Windows ch An toan x ly c s c khi ng Excel, hay xem phn "Khc phuc s c b sung" bit thm thng tin.

Khc phuc s c b sung

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Excel khi ng khi ban s dung khoa chuyn i /s

Nu Microsoft Excel khi ng nh mong i khi ban s dung khoa chuyn i /s, "Ch An toan" xut hin trn thanh tiu Excel. iu nay cho thy Microsoft Excel ang chay nh y la ln u tin sau khi cai t ban u.[Vui long ghi lai phn thu gon mc inh y.]

Khi ban a khi ng c Excel, hay s dung mt qua trinh loai bo bo qua cac vung sau ma Excel bo qua ch An toan cho n khi s c c khc phuc.

Th muc khi ng Excel

Mt trong nhng nguyn nhn ph bin hn khin ban gp s c khi khi ng Excel la Excel ang tai tp bi li t mt trong vai th muc khi ng khac nhau cua no.

Chu y Th muc XLStart cung co th nm trong cac h s khac. Hoc trong mt s phin ban, th muc nay co th c chuyn hng trn may chu.

240150 Cach s dung cac th muc khi ng Excel trong Excel 2000 (Trang nay co th co bng ting Anh)
291218 Cach s dung cac cp khi ng Excel trong Excel 2002
822107 Cach s dung th muc khi ng trong Excel


Tp thanh cng cu Excel


i khi, tp thanh cng cu cho Excel co th bi hong. Nu iu nay xay ra, ban co th gp s c khi khi ng Excel. Trong trng hp nay, hay inh vi tp thanh cng cu va i tn tp nay. Sau khi ban i tn tp thanh cng cu, Excel se tao lai mt tp thanh cng cu mi vao ln tip theo ban khi ng Excel.

Vi du: nu tn tp thanh cng cu cua ban la JoeUser8.xlb, hay i tn tp nay thanh JoeUser8.old. Sau o khi ng Excel va lu y rng Excel se tao mt tp JoeUser8.xlb mi cung vi tri vi tp thanh cng cu gc.

bit thm thng tin v tp thanh cng cu Excel va cach xac inh tp nay, hay bm vao cac s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
291074 Thanh cng cu va cac nut thanh cng cu mc inh c hin thi thay vi cac tuy chinh trong Excel
bit thm thng tin v s c khac cua thanh cng cu khi ban khi ng Excel, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
215366 Li trang khi khi ng Excel bng lnh menu Ngt Trang (Trang nay co th co bng ting Anh)
Tp Excel.pip

Excel nh nhng menu va lnh nao a c s dung va hin thi trc tin cac menu mi c s dung gn y nht. Excel n cac lnh khng c s dung trong cac menu co th m rng cua no. Excel lu tr d liu s dung nay cung vi cac cai t hinh anh ng cua menu trong tp co tn Excel.pip.

Tp nay co th bi hong. Nu iu nay xay ra, ban co th gp s c khi khi ng Excel. Trong trng hp nay, hay inh vi tp Excel.pip va i tn tp nay. Sau khi ban i tn tp nay, Excel se tao lai mt tp .pip mi vao ln tip theo ban khi ng Excel. S dung tinh nng tim kim trong Windows inh vi tp Excel.pip.

Excel Khi ng Khi Windows Ch An toan

Nu s c khi ng Excel khng con xay ra khi Windows chay ch An toan thi mt s chng trinh khac ang gy ra s c vi qua trinh khi ng Excel.

S dung qua trinh loai bo xac inh chinh xac chng trinh nao ang gy ra s c. Nu ban khng chc chn cach thc hin vic nay, hay lin h nha cung cp Windows cua ban bit thm thng tin v cach loai tng chng trinh ring le nap khi Windows khi ng.

bit thm thng tin v cach khc phuc s c cua qua trinh khi ng Windows, bm vao cac s bai sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
281965 Cach khc phuc s c bng tin ich Msconfig trong Windows 98
281995 Cach khc phuc s c s dung tin ich Msconfig trong Windows Millennium Edition (Trang nay co th co bng ting Anh)
281770 Cach thc hin khc phuc s c khi ng sach cho Windows 2000
310353 Cach thc cu hinh Windows XP khi ng trang thai "khi ng sach"

Trinh b sung trong menu Cng cu bi hong

Trn menu Cng cu, bm Trinh b sung. Bm bo chon hp kim cho moi trinh b sung a chon ri bm OK.

Xoa khoa ng ky cho trinh b sung COM

Ban co th cai t trinh b sung COM bt ky vi tri nao. Cac chng trinh tng tac vi Excel co cai t trinh b sung COM. x ly s c co th xay ra vi Excel, hay xoa khoa ng ky cho trinh b sung COM ri khi ng lai Excel.

c chung ti xoa khoa ng ky trinh b sung COM cho ban, hay i ti phn "Xoa khoa ng ky cho ti". Nu ban mun t xoa khoa ng ky trinh b sung COM, hay i ti phn " ti t xoa khoa ng ky".

Xoa khoa ng ky cho tixoa khoa ng ky trinh b sung COM, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50269


t ng thm khoa ng ky trinh b sung COM, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50272

Chu y giai phap Khc phuc s c nay hoat ng tt ca cac ngn ng. Tuy nhin, i vi mt s ngn ng, vn ban cua thut si co th bng ting Anh

Ch ? n?u b?n ang khng s? d?ng my tnh c s? c?, h?y lu gi?i php Kh?c ph?c s? c? vo m?t ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

Ti?p theo, i t?i ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".? ti t? xoa khoa ng ky

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
xoa thu cng khoa ng ky trinh b sung COM, hay lam theo cac bc sau:
 1. Thoat tt ca cac chng trinh Office.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go regedit ri bm OK.
 3. Tim khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Bm Trinh b sung ri bm Xut trn menu Tp.
 5. t tn tp "XLaddinHKCU.reg" ri lu tp nay trn man hinh.
 6. Chon khoa con Trinh b sung, bm Xoa trn menu Sa ri bm Co.
 7. Tim khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Chu y: Nu ban ang s dung Office 64 bit (chi cho 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Bm Trinh b sung ri bm Xut trn menu Tp.
 9. t tn tp "XLaddinHKLM.reg" ri lu tp nay trn man hinh.
 10. Chon khoa con Trinh b sung, bm Xoa trn menu Sa ri bm Co.
 11. Thoat khoi Registry Editor.
 12. Khi ng Excel.
Nu s c a c x ly thi chng trinh b sung COM ang gy ra s c. Ban co th kim tra khoa ng ky trong muc Trinh b sung trong Registry Editor xac inh nha san xut trinh b sung. Sau o, ban co th lin h nha san xut co cac ban cp nht.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

Hong khoa ng ky

Thoat khoi Excel va i tn cac khoa ng ky sau i tn phin ban excel thanh excel.old. Khi ban khi ng lai Excel, Excel se kich hoat thao tac sa cha t cai t cua ban v cai t mc inh.

Ban co th xoa mt s khoa ng ky t lai cai t tuy chinh cua ngi dung cho cac chng trinh Microsoft Office.


c chung ti t lai cai t tuy chinh cua ngi dung cho ban, hay i ti phn "t lai cai t cho ti". Nu ban mun t t lai cai t tuy chinh cua ngi dung, hay i ti phn " ti t t lai cai t".

t lai cai t cho tit lai cai t tuy chinh cua ngi dung, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Xoa tt ca cac khoa ng ky tuy chinh cua ExcelThay cac khoa ng ky tuy chinh cua Excel a xoa trc o
Fix this problem
Microsoft Fix it 50274
Fix this problem
Microsoft Fix it 50275

Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

Ti?p theo, i t?i ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".ti t t lai cai t

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
Chu y Xoa cac khoa ng ky sau co th t lai cai t tuy chinh cua ngi dung cho cac chng trinh Microsoft Office cua ban.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Khi ban khi ng lai Excel, mt thao tac sa cha se c kich hoat t cac cai t v cai t mc inh.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel


Nu quy trinh nay khng x ly c s c, ban co th khi phuc cai t gc. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Thoat khoi Excel.
 2. Xoa cac khoa ng ky cua Excel mi c tao.
 3. i tn khoa "Excel.old" thanh "Excel."
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th lin h vi b phn h tr.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cac s c khac khi m tp Excel

Nu Excel chi gp s c khi ban m cac tp Excel cu th, ban phai dung mt phng phap khac khc phuc s c. Ban co th cn lam moi thao tac t vic v hiu hoa macro cho ti tao lai s lam vic.

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
820741 Cach phuc hi d liu t s lam vic hong trong Excel 2002 va Excel 2003
179871 Cac phng phap phuc hi d liu t s lam vic Excel 2000 bi hong
213951 Cach khc phuc ngun gy ra s c khi ban lu cac tp trong Excel 2000 va chung bi hong (Trang nay co th co bng ting Anh)

Tham kh?o


Cam n MVP Jan Karel Pieterse a ong gop cho cac giai phap Khc phuc s c trong bai vit nay.

bit thm thng tin v cac th muc khi ng, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
822107 Cach s dung cac th muc khi ng trong Excel 2003
291218 Cach s dung cac cp khi ng Excel trong Excel 2002
240150 Cach s dung cac th muc khi ng Excel trong Excel 2000 (Trang nay co th co bng ting Anh)
bit thm thng tin v Ch An toan trong Excel 2002, bm Tr giup Microsoft Excel trn menu Tr giup, nhp ch an toan trong office trong H tr Office hoc Thut si Tra li, sau o bm Bt u tim kim xem chu tim c.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 280504 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com