Identifikator ?lanka: 280504 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Postoji nekoliko razloga koji mogu dovesti do problema pri pokretanju programa Microsoft Excel. Ovaj ?lanak govori o re?avanju uzroka problema pri pokretanju i mogu?im re?enjima problema. ?lanak tako?e sadr?i veze ka drugim ?lancima Microsoft baze znanja koji detaljnije govore o poznatim problemima pri pokretanju.

Napomena Va?no je pratiti instalacije ili ispravke novog softvera koje ste izvr?ili neposredno pre nego ?to je do?lo do problema zato ?to oni mogu biti u direktnoj vezi sa problemom. Ove informacije su korisne ukoliko ovaj ?lanak ne re?i problem i bude potrebno da se obratite Microsoft tehni?koj podr?ci.

DODATNE INFORMACIJE

Pri pokretanju programa Microsoft Excel mo?ete nai?i na probleme iz nekog od slede?ih razloga:
 • O?te?ena pre?ica do programa Excel
 • Problemati?na datoteka u fascikli za pokretanje programa Excel ili na nekoj alternativnoj lokaciji datoteke za pokretanje
 • Neusagla?enost sa nekim drugim programom
 • Neispravna verzija osnovne Microsoft Office datoteke
 • O?te?ena datoteka Excel trake sa alatkama (*.xlb) ili Excel .pip datoteka
 • O?te?eni programski dodaci u okviru menija Alatke
 • O?te?enje u klju?evima registratora
 • Drugi problemi pri otvaranju Excel datoteka
Ako prilikom pokretanja programa Microsoft Excel dobijete poruku o gre?ci, pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste prona?li odre?enu poruku o gre?ci na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/search/?ln=sr
Ako ne dobijete poruku o gre?ci ili ako u Microsoft bazi znanja ne mo?ete da prona?ete odre?ene informacije o poruci o gre?ci, koristite slede?e informacije da biste re?ili problem pri pokretanju programa Excel.

Prvo, uzmite u obzir opseg problema. Da li se problem javlja prilikom pokretanja programa Excel klikom na datoteku radne sveske ili do njega dolazi prilikom pokretanja programa Excel iz Start menija?

Ako je problem javlja samo prilikom otvaranja Excel datoteke, pogledajte odeljak ?Drugi problemi pri otvaranju Excel datoteka?. U suprotnom, nastavite do slede?eg odeljka.

O?te?ena pre?ica do programa Excel

Ako do problema dolazi samo pri pokretanju programa Excel, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Pretra?i i izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 2. U polju Tra?i datoteke ili fascikle pod imenom otkucajte Excel.exe.
 3. Sa liste Pogledaj u izaberite stavku Moj ra?unar, a zatim kliknite na dugme Pretra?i odmah.
 4. Kada prona?ete datoteku Excel.exe, kliknite dvaput na nju da biste pokrenuli Microsoft Excel.

  Napomena Uobi?ajena lokacija datoteke Excel.exe zavisi od verzije koju ste instalirali.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Ako se Excel pokre?e na o?ekivani na?in, problem je mo?da izazvala o?te?ena pre?ica do programa. Da biste re?ili ovaj problem, kreirajte novu pre?icu do programa Excel koju mo?ete koristiti za pokretanje programa Excel.

Ako se Excel ne pokre?e na o?ekivani na?in, sledite korake za pokretanje programa Excel u bezbednom re?imu.

Da bismo kreirali pre?icu umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50268


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Pokretanje programa Excel u bezbednom re?imu

Da bismo pokrenuli Excel u bezbednom re?imu umesto vas, pre?ite na odeljak ?Pokreni umesto mene?. Ako ?elite sami da pokrenete Excel u bezbednom re?imu, pre?ite na odeljak ?Pokrenu?u sâm?.

Pokreni umesto meneDa biste automatski pokrenuli Excel u bezbednom re?imu, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50270


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Pokrenu?u sâm

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Kliknite na dugme Potra?i, a zatim prona?ite fasciklu u kojoj je instaliran Microsoft Excel, kao ?to je prethodno navedeno u ovom ?lanku.
 3. Kada prona?ete Excel.exe datoteku, kliknite na nju da biste je izabrali, a zatim izaberite stavku Otvori.
 4. Na kraju putanje u polju Otvaranje otkucajte razmak, a iza njega /s tako da ceo red izgleda sli?no ovome:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li se Excel pokrenuo u bezbednom re?imu. Ako se Excel pokrenuo u bezbednom re?imu, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako se Excel nije pokrenuo u bezbednom re?imu, mo?ete se obratiti podr?ci. Ako se Excel pokrene na o?ekivani na?in, pogledajte odeljak ?Dodatno re?avanje problema? dalje u ovom ?lanku da biste dobili vi?e informacija.

Ako se Excel i dalje ne pokre?e na o?ekivani na?in, mo?da postoji neusagla?enost sa nekim drugim programom. Poku?ajte da ponovo pokrenete Windows u bezbednom re?imu, a zatim ponovo izvr?ite prethodne korake da biste pokrenuli Excel u bezbednom re?imu.

Da biste dobili vi?e informacija o pokretanju operativnog sistema Windows u bezbednom re?imu, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
156126 Re?avanje problema u operativnom sistemu Windows 95 pomo?u bezbednog re?ima (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
192926 Re?avanje problema ?istim pokretanjem sistema u operativnom sistemu Windows 98 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
267288 ?isto pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows Millennium Edition (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
266169 Re?avanje problema sa re?imom pripravnosti, re?imom hibernacije i isklju?ivanjem ra?unara u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
281770 Re?avanje problema ?istim pokretanjem sistema u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Excel se ne pokre?e u bezbednom re?imu, a Windows se nalazi u bezbednom re?imu

Ako se Excel ne pokrene kada upotrebite komutator /s, a Windows je pokrenut u bezbednom re?imu, uklonite Microsoft Office (ili samostalni Microsoft Excel) pomo?u ikone Dodaj/ukloni programe na kontrolnoj tabli. Vi?e informacija potra?ite u dokumentaciji za Windows.

Ovaj korak je mo?da neophodan zato ?to se Excel, kada pokrenete i Windows i Excel u bezbednom re?imu, nalazi u najosnovnijem re?imu potrebnom za pokretanje programa. To zna?i da u proces pokretanja programa Excel nisu uklju?eni drugi programi ili datoteke. Zbog toga je problem mo?da izazvala o?te?ena Office datoteku koju Excel koristi za pokretanje. Ako uklonite i ponovo instalirate Office (ili samostalni Excel), to bi trebalo da re?i problem.

Da biste dobili vi?e informacija o srodnoj temi sa nekompatibilnim Office 2000 datotekama, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
217440 Dobijate poruke o gre?ci prilikom pokretanja Office 2000 programa (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Ako ovaj ?lanak nije od pomo?i ili ako ponovno pokretanje operativnog sistema Windows u bezbednom re?imu re?i problem sa pokretanjem programa Excel, pogledajte odeljak ?Dodatno re?avanje problema? da biste dobili vi?e informacija.

Dodatno re?avanje problema

Excel se pokre?e kada koristite komutator /s

Ako se Microsoft Excel pokre?e na o?ekivani na?in kada koristite komutator /s, ?Bezbedni re?im? se pojavljuje na naslovnoj traci programa Excel. Ovo ukazuje na to da Microsoft Excel radi kao da je u pitanju prvo pokretanje posle po?etne instalacije.

Sada kada ste pokrenuli Excel, koristite proces eliminacije da biste korak po korak pro?li kroz sve oblasti koje Excel zaobilazi u bezbednom re?imu dok ne re?ite problem.

Fascikle za pokretanje programa Excel

Jedan od naj?e??ih razloga problema sa pokretanjem programa Excel jeste to ?to Excel u?itava problemati?nu datoteku iz jedne od nekoliko razli?itih fascikli za pokretanje.

Napomena Fascikla XLStart mo?e se nalaziti i u drugim profilima. Tako?e se mo?e preusmeriti na server u nekim instancama.

240150 Kori??enje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
291218 Kori??enje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2002 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
822107 Kori??enje fascikli za pokretanje u programu Excel (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Datoteka Excel trake sa alatkama


Datoteka trake sa alatkama programa Excel povremeno mo?e postati o?te?ena. Ako do ovoga do?e, mo?da ?ete nai?i na probleme pri pokretanju programa Excel. U toj situaciji prona?ite datoteku trake sa alatkama i preimenujte je. Kada preimenujete datoteku trake sa alatkama, Excel ponovo kreira novu datoteku trake sa alatkama prilikom slede?eg pokretanja programa Excel.

Na primer, ako je ime datoteku trake sa alatkama JoeUser8.xlb, preimenujte je u JoeUser8.old. Zatim pokrenite Excel i imajte na umu da Excel kreira novu datoteku JoeUser8.xlb na istoj lokaciji na kojoj se nalazi originalna datoteka trake sa alatkama.

Da biste dobili vi?e informacija o datoteci Excel trake sa alatkama i njenom identifikovanju, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
291074 Podrazumevane trake sa alatkama i dugmad trake sa alatkama koji se vide umesto prilago?avanja u programu Excel (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste dobili vi?e informacija o drugom problemu sa trakom sa alatkama pri pokretanju programa Excel, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
215366 Gre?ka pri upotrebi strani?ne memorije prilikom pokretanja programa Excel pomo?u komande menija ?Prelom stranice? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Datoteka Excel.pip

Excel pamti menije i komande koji su kori??eni i prvo prikazuje menije koji su poslednji kori??eni. Excel skriva neupotrebljene komande u pro?irivim menijima. Excel skladi?ti ove podatke o upotrebi zajedno sa postavkama animacije menija u datoteci koja se zove Excel.pip.

Ova datoteka mo?e da se o?teti. Ako do ovoga do?e, mo?da ?ete nai?i na probleme pri pokretanju programa Excel. U toj situaciji prona?ite datoteku Excel.pip i preimenujte je. Kada preimenujete datoteku, Excel ponovo kreira novu .pip datoteku prilikom slede?eg pokretanja programa Excel. Koristite funkciju Windows Search da biste prona?li datoteku Excel.pip.

Excel se pokre?e kada je Windows u bezbednom re?imu

Ako se problem sa pokretanjem programa Excel vi?e ne javlja kada je Windows u bezbednom re?imu, neki drugi program izaziva problem u procesu pokretanja programa Excel.

Koristite proces eliminacije da biste ta?no utvrdili koji program izaziva problem. Ako niste sigurni kako da uradite ovo, obratite se svom prodavcu operativnog sistema Windows da biste dobili vi?e informacija o uklanjanju pojedina?nih programa koji se u?itavaju pri pokretanju operativnog sistema Windows.

Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju problema sa procesom pokretanja operativnog sistema Windows, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
281965 Re?avanje problema pomo?u uslu?nog programa Msconfig u operativnom sistemu Windows 98 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
281995 Re?avanje problema pomo?u uslu?nog programa Msconfig u operativnom sistemu Windows Millennium Edition (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
281770 Re?avanje problema ?istim pokretanjem sistema u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za ?isto pokretanje sistema

O?te?eni programski dodaci u okviru menija ?Alatke?

U meniju Alatke izaberite stavku Programski dodaci. Opozovite izbor u poljima za potvrdu za sve izabrane programske dodatke, a zatim kliknite na dugme U redu.

Brisanje klju?eva registratora za COM programske dodatke

COM programski dodaci mogu da budu instalirani na bilo kojoj lokaciji. Programi koji stupaju u interakciju sa programom Excel instaliraju COM programske dodatke. Da biste re?ili probleme do kojih mo?e do?i u vezi sa programom Excel, izbri?ite klju?eve registratora za COM programske dodatke, a zatim ponovo pokrenite Excel.

Da bismo izbrisali klju?eve registratora za COM programske dodatke umesto vas, pre?ite na odeljak ?Izbri?i umesto mene?. Ako ?elite sami da izbri?ete klju?eve registratora za COM programske dodatke, pre?ite na odeljak ?Izbrisa?u sâm?.

Izbri?i umesto meneDa biste automatski izbrisali klju?eve registratora za COM programske dodatke, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50269


Da biste automatski ponovo dodali klju?eve registratora za COM programske dodatke, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50272

Napomena Ovo re?enje za popravku funkcioni?e za sve jezike. Me?utim, za neke jezike ?e tekst ?arobnjaka mo?da biti na engleskom

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Izbrisa?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste ru?no izbrisali klju?eve registratora za COM programske dodatke, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Izaberite stavku Programski dodaci, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. Imenujte datoteku ?XLaddinHKCU.reg? i sa?uvajte je na radnoj povr?ini.
 6. Izaberite potklju? Programski dodaci, u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.
 7. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Napomena: Ako koristite 64-bitni Office (samo verzija 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Izaberite stavku Programski dodaci, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 9. Imenujte datoteku ?XLaddinHKLM.reg? i sa?uvajte je na radnoj povr?ini.
 10. Izaberite potklju? Programski dodaci, u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.
 11. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 12. Pokrenite Excel.
Ako je problem re?en, neki COM programski dodatak je izazivao problem. Mo?ete ispitati klju?eve registratora u okviru Programski dodaci u alatki ?Ure?iva? registratora? da biste utvrdili proizvo?a?a programskog dodatka. Zatim se mo?ete obratiti proizvo?a?u da biste dobili ispravke.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

O?te?enje u klju?evima registratora

Iza?ite iz programa Excel i preimenujte slede?e klju?eve registratora, na primer preimenujte ?excel? u ?excel.old?. Kada ponovo pokrenete Excel, to ?e aktivirati popravku koja ?e postaviti sve postavke na podrazumevane vrednosti.

Neke klju?eve registratora mo?ete ukloniti da biste uspostavili po?etne vrednosti prilago?enih korisni?kih postavki za Microsoft Office programe.


Da bismo uspostavili po?etne vrednosti prilago?enih korisni?kih postavki umesto vas, pre?ite na odeljak ?Uspostavi po?etne vrednosti umesto mene?. Ako ?elite sami da uspostavite po?etne vrednosti prilago?enih korisni?kih postavki, pre?ite na odeljak ?Uspostavi?u po?etne vrednosti sâm?.

Uspostavi po?etne vrednosti umesto meneDa biste automatski uspostavili po?etne vrednosti prilago?enih korisni?kih postavki, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Uklanjanje svih prilago?enih klju?eva registratora za ExcelZamena prethodno uklonjenih prilago?enih klju?eva registratora za Excel
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50274
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50275

Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Uspostavi?u po?etne vrednosti sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Uklanjanje slede?ih klju?eva registratora mo?da ?e uspostaviti po?etne vrednosti prilago?enih korisni?kih postavki za Microsoft Office programe.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Kada ponovo pokrenete Excel, aktivira se operacija popravke koja postavlja postavke na podrazumevane vrednosti.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Ako ova procedura ne re?i problem, mo?ete vratiti originalne postavke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz programa Excel.
 2. Izbri?ite nove klju?eve registratora za Excel.
 3. Preimenujte klju?eve ?Excel.old? u ?Excel?.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Drugi problemi sa otvaranjem Excel datoteka

Ako Excel nailazi na probleme samo pri otvaranju odre?enih Excel datoteka, za re?avanje ovog problema morate koristiti druga?iji pristup. Mo?da ?ete morati da uradite sve, od onemogu?avanja makroa ponovnog kreiranja radne sveske.

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
820741 Oporavak podataka iz o?te?enih radnih svezaka u programima Excel 2002 i Excel 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
179871 Metodi za oporavak podataka iz o?te?enih Excel 2000 radnih svezaka (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
213951 Re?avanje izvora problema pri ?uvanju datoteka u programu Excel 2000 koje se tom prilikom o?tete (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

REFERENCE


Zahvaljujemo MVP-u Janu Karelu Pitersu za doprinos re?enjima za popravku koji se nalaze u ovom ?lanku.

Da biste dobili dodatne informacije o fasciklama za pokretanje, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
822107 Kori??enje fascikli za pokretanje u programu Excel 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
291218 Kori??enje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2002 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
240150 Kori??enje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste dobili vi?e informacija o bezbednom re?imu programa Excel 2002, u meniju Pomo? izaberite stavku Pomo? za Microsoft Excel, u Office pomo?niku ili ?arobnjaku za odgovore otkucajte osnovni podaci o bezbednom re?imu u sistemu office, a zatim kliknite na dugme Pretra?i da biste prikazali dobijene teme.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 280504 - Poslednji pregled: 15. mart 2012. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com