Zi?ojums "Atv?rt ?o failu, jums vispirms j?instal? Microsoft InfoPath 2013 ?aj? dator?", kad tu izmantot programmu SharePoint Designer, lai redi??tu SharePoint Online darbpl?smu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2804405 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Noklik??inot uz InfoPath veidlapu darbpl?smas iestat?jumu lap? SharePoint Designer 2013. gad?, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Atv?rt ?o failu, jums vispirms j?instal? Microsoft InfoPath 2013 ?aj? dator?.

RISIN?JUMS

Microsoft ir atbr?vota ??s probl?mas risin?jumu. J?s varat lejupiel?d?t ?o labojumu no ??m Microsoft vietn?m:
Uz x64 b?zes veidot?m sist?m?m
http://Download.Microsoft.com/Download/2/1/1/21117D82-84F3-40B6-A063-9E8B5E09DF34/spd2013-kb2760243-fullfile-x64-glb.exe
Sist?m?m, kuru pamat? ir x86
http://Download.Microsoft.com/Download/A/0/0/A00210C3-DEFE-46F5-BA11-49E33BF1696B/spd2013-kb2760243-fullfile-x86-glb.exe

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2804405 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 4. j?lijs - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2804405 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2804405

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com