"Lync là không th? kí nh?p vào" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync dành cho Mac 2011 trong m?t hệ điều hành Mac

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2803796 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n đ?t h? th?ng time zone múi thời gian hi?n t?i c?a b?n trên m?t thi?t b? đang ch?y m?t hệ điều hành Mac. Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Microsoft Lync Online b?ng cách s? d?ng Lync dành cho Mac 2011 trên thi?t b?, các ho?t đ?ng không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Lync đ? không th? kí nh?p. Xin vui l?ng ki?m tra ?y nhi?m kí nh?p c?a b?n và th? l?i.

Ghi chú
  • V?n đ? này x?y ra khi múi thời gian hi?n t?i c?a b?n là múi thời gian Thái B?nh Dương ho?c m?t múi thời gian v? phía tây c?a múi thời gian Thái B?nh Dương.
  • N?u b?n thay đ?i múi thời gian h? th?ng m?t múi thời gian v? phía đông c?a múi thời gian Thái B?nh Dương, b?n có th? kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync dành cho Mac 2011. Ví d?, b?n thay đ?i time zone t? múi thời gian Thái B?nh Dương múi thời gian mi?n đông.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? Lync dành cho Mac 2011 không chính xác đ?c th?i gian h? th?ng. V? v?y, vé web Lync dành cho Mac 2011 c? g?ng s? d?ng h?t h?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2778095 Mô t? c?a Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.4 C?p Nh?t

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2803796 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync for Mac 2011
  • Microsoft Office Communications Online
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kberrmsg kbmt KB2803796 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2803796

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com