Hotfix rollup 2803754 có s?n cho Khuôn kh? .NET 5 in Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2803754 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2803754, đó là có s?n cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5. Hotfix rollup này s?a ch?a m?t s? v?n đ? trong Khuôn kh? .NET 4.5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành:
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Vista SP2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng d?a trên NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 trong Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422-Jan-201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422-Jan-201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022-Jan-201310:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622-Jan-201310:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822-Jan-201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022-Jan-201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022-Jan-201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622-Jan-201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422-Jan-201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022-Jan-201310:46
System.Xml.dll4.0.30319.190562,687,96022-Jan-201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822-Jan-201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822-Jan-201312:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422-Jan-201310:46
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 trong Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905648,61622-Jan-201313:01
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422-Jan-201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.190561,235,40022-Jan-201313:01
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422-Jan-201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022-Jan-201310:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,207,66422-Jan-201313:01
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622-Jan-201310:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822-Jan-201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201313:01
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022-Jan-201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022-Jan-201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622-Jan-201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,415,38422-Jan-201313:01
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422-Jan-201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022-Jan-201310:46
System.XML.dll4.0.30319.190562,687,96022-Jan-201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905626,59222-Jan-201313:01
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822-Jan-201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056618,45622-Jan-201313:01
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822-Jan-201312:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422-Jan-201310:46

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

Thi?t ch? t?o các v?n đ? ph? bi?n th?i gian ch?y ngôn ng? (CLR)

V?n đ? 1

M?t giá tr? không chính xác đư?c tr? l?i b?ng phương pháp DateTime.TryParse khi b?n s? d?ng m? gi?ng như sau:

DateTime dt = DateTime.Parse("4/21 5pm");
Console.WriteLine(dt.ToString());

if (DateTime.TryParse("4/21 5pm", out dt))
{
   Console.WriteLine(dt.ToString());
}
Console.ReadLine();
Trong ví d? này, s?n lư?ng không chính xác là 4:00 ngày nay.

Đ? phân gi?i

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, nó s? c? g?ng đ? làm cho t?t hơn c? g?ng phân tích cú pháp này mô h?nh c? th?.

Đ? kích ho?t các hotfix, thêm m? sau đây trong t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng:

<configuration>
  <runtime>
    <EnableAmPmParseAdjustment enabled=”1” />  
  </runtime>
</configuration>
Lưu ? Không có mô h?nh ngày ho?c th?i gian khác s? hư?ng l?i t? các hotfix.

V?n đ? 2

Khuôn kh? .NET 4.5 d?a trên ?ng d?ng quá m?c s? d?ng đ?i tư?ng ExecutionContext ho?c WCF có th? d?n đ?n quá nhi?u đ?i tư?ng đang đư?c ghim vào đ?ng rác th?i thu. Đi?u này gây ra đ?ng phân m?nh cùng v?i s? gia tăng trong b? nh? và CPU s? d?ng b?i các nhà sưu t?p rác.

Đ? phân gi?i

Hotfix này ngăn các đ?i tư?ng đư?c pinned trong m?t s? trư?ng h?p. Đ? kích ho?t các hotfix, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • T?o ra các bi?n môi trư?ng COMPLUS_DisableRetStructPinning , và thi?t l?p giá tr? c?a bi?n 1.
 • T?o m?t giá tr? DWORD t?i [HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\DisableRetStructPinning] khoá con ki?m nh?p, và thi?t l?p giá tr? DWORD đ? 1.

V?n đ? ASP.NET

V?n đ? 1

ASP.NET t?m th?i đóng ra đư?c s?n xu?t trên m?t máy tính không th? đư?c tái s? d?ng trên m?t máy tính ngay c? khi hai máy tính có cùng m?t phiên b?n c?a ASP.NET và các đ?ng g?i gi?ng h?t nhau c?a web site.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? thông tin máy tính c? th? đư?c s? d?ng như là m?t ph?n c?a các quy?t đ?nh đ? xác đ?nh xem li?u ASP.NET t?m th?i đóng ra đ?n ngày.

Đ? phân gi?i

Đ? kích ho?t các hotfix sau khi b?n áp d?ng nó, b?n ph?i thêm các m?c sau đây vào ph?n AppSettings trong các t?p tin Web.config cho các ?ng d?ng. Sau khi b?n làm đi?u này, ASP.NET không s? d?ng thông tin dành riêng cho máy tính khi nó xác đ?nh cho dù ASP.NET t?m th?i đóng ra đ?n ngày. V? v?y, đ?u ra là di đ?ng gi?a các máy tính có cùng c?u h?nh.

<add key="aspnet:PortableCompilationOutput" value="true"/>
V?n đ? 2

M?t đi?u ki?n ch?ng t?c trong l?p h?c ASP.NET CacheManager có th? gây ra quá tr?nh nhân viên Internet Information Services (IIS) s?p đ? n?u m?t ?ng d?ng ASP.NET Web t?o ra đ?i tư?ng m?i MemoryCache khi CacheManager t?a b? nh? cache.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các l?p h?c ASP.NET CacheManager có th? s? d?ng nhi?u ch? đ? đ? đ?c ho?c vi?t thư cho m?t b? sưu t?p trong m?t cách mà không ph?i là ch? đ? an toàn. Đi?u này gây ra m?t ngo?i l? không đư?c.

Issue 3

N?u m?t ?ng d?ng ASP.NET Web x? l? yêu c?u dài ch?y thư?ng xuyên g?i phương pháp Response.Flush , có th? có s? gia tăng tiêu th? b? nh? c?a ứng dụng web. V?n đ? 4

N?u m?t ?ng d?ng ASP.NET Web S? d?ng B? nh? cache ra khi hệ điều hành đi?u ch?nh đ?ng h?, nó gây ra trư?ng h?p ngo?i l? và gây ra các yêu c?u th?t b?i. V?n đ? 5

Khuôn kh? .NET 4.5 d?a trên ?ng d?ng s? d?ng các tài s?n HttpResponse.ClientDisconnectedToken có th? g?p nhân viên quá tr?nh crashes khi khách hàng đóng k?t n?i c?a h? đ?n m?t máy ch?.

V?n đ? Windows Communication Foundation (WCF)

V?n đ? 1

Khi b?n g?i m?t b?n ghi d?ch v? ASMX Web đư?c lưu tr? trong IIS, các b?n ghi Dịch vụ Web không thành công và là không th? ti?p c?n liên t?c cho đ?n khi quá tr?nh nhân viên IIS đư?c tái ch?.

Lưu ? V?n đ? này thư?ng x?y ra khi hệ điều hành kinh nghi?m cao "burst t?i."

Ngoài ra, m?t ngo?i l? System.InvalidOperationException đư?c ném v?i ch?ng g?i sau đây:

System.InvalidOperationException: Yêu c?u đ?nh d?ng là không đư?c công nh?n cho URL b?t ng? k?t thúc b?ng ' /Phương pháp tên'.
t?i System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler (lo?i lo?i, b?i c?nh HttpContext HttpRequest yêu c?u, HttpResponse ph?n ?ng)
t?i System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (b?i c?nh HttpContext, đ?ng t? String, String url, Chu?i filePath)
t?i System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler (b?i c?nh HttpContext, Chu?i requestType chu?i url, Chu?i pathTranslated)
t?i System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
t?i System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep bư?c, Boolean & completedSynchronously)

Lưu ? "Phương pháp tên"đ?i di?n cho các b?n ghi Dịch vụ Web phương pháp mà b?n g?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u x?y ra trong các đ?t l?i và đ?c các c?u h?nh trong ph?n <webServices>.

Issue 2

M?t ?ng d?ng đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Khuôn kh? .NET 4.5 có th? s?p đ? dư?i t?i n?ng, và ngo?i l? sau đây x?y ra:

</webServices>
Ngo?i l? lo?i: System.InvalidOperationException
Thông báo: Hashtable chèn đ? th?t b?i. Y?u t? t?i quá cao

Lưu ? Ngo?i l? x?y ra g?n phía trên cùng c?a ngăn x?p cu?c g?i sau đây:
 • System.Xml.Serialization.DynamicAssemblies.IsTypeDynamic
Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u khi?n khi Khuôn kh? .NET công H?i đ?ng năng đ?ng v? đ?ng th?i chèn vào m?t b?ng băm không đ?ng b? hóa m?t cách thích h?p.

V?n đ? Windows Presentation Foundation (WPF)

V?n đ? 1

M?t ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 4,5 tr? nên không ph?n h?i khi nó cu?n DataGrid m?t ho?c m?t ItemsControl.

V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?t đ?ng s?n VirtualizingPanel.IsVirtualizingWhenGrouping đư?c thi?t l?p đúng.
 • M?t ho?c nhi?u hơn các l?p h?c ItemsPresenter ho?c VirtualizingStackPanel tham gia trong b? trí c?a ItemsControl ho?c nhóm c?a nó có m?t biên l?i nhu?n khác nhau t? các thi?t l?p m?c đ?nh. C? th?, khi nhà Margin.Top ho?c Margin.Left (cho cu?n ngang) không ph?i là zero.
V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng in m?t tài li?u XML gi?y Specification (XPS) v?i máy in giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI) trên m?t hệ điều hành không ph?i c?a Anh. Trong t?nh hu?ng này, m?t s? kí t? đ?i di?n đư?c in không chính xác. Các kí t? đ?i di?n không chính xác có th? đư?c hi?n th? quá nh? ho?c quá đ?m, và có th? thi?u chi ti?t t?t, ch?ng h?n như móc ? ph?n cu?i c?a đ?t qu? dài. Các kí t? đ?i di?n không chính xác thông thư?ng đ?n t? m?t ch? có glyphs-Latin, ví d? là m?t phông ch? Châu á như "MS Mincho."

Thi?t ch? t?o các v?n đ? h?nh th?c Windows

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n có m?t đi?u khi?n ActiveX mà ki?m nh?p thư vi?n lo?i đư?ng d?n có ch?a m?t s? lo?i thư vi?n đ? cung c?p n?i dung b?n đ?a hóa.

Ví d?, đư?ng d?n thư vi?n lo?i có đ?nh d?ng sau:

lo?i thư vi?n đư?ng d?n> \2

Trong trư?ng h?p này, b?n không th? th? ki?m soát trên m?t bi?u m?u Windows trong Microsoft Visual Studio 2012 trên m?t hệ điều hành mà ngôn ng? ho?t đ?ng đư?c thi?t l?p đ? n?i dung b?n đ?a hoá ngôn ng? tương ?ng.
V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n có m?t d? án d?a trên NET Framework 4.5 Windows m?u có ch?a m?t h?nh th?c Windows tên FormA. FormA th?a hư?ng t? m?t h?nh th?c Windows đư?c đ?t theo tên BaseForm, và BaseForm có m?t ki?m soát container (ví d?, GroupBox, Panel điều khiển ho?c b?t k? container khác). B?n thêm m?t đi?u khi?n chuyên bi?t vào các thùng ch?a ? FormA, và thay đ?i b?t k? tài s?n c?a FormA. Sau đó, b?n ti?t ki?m và đóng c?a s? m?u thi?t k? mà không xây d?ng l?i d? án. Trong t?nh hu?ng này, đi?u khi?n chuyên bi?t m?i b? thi?u khi b?n m? l?i FormA.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng Windows m?u thi?t k? trong Microsoft Visual Studio 2010 ho?c Visual Studio 12 năm 2011. V?n đ? này không x?y ra n?u b?n xây d?ng l?i các d? án sau khi b?n đóng c?a s? m?u thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2803754 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2803754 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2803754

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com