Thông tin: Danh sách các l?i c? đ?nh trong Visual Studio 6.0 Service Pack 5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 280367 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các s? đi?n tho?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft cho l?i c? đ?nh trong Visual Studio Phiên b?n 6.0 Service Pack 5.

Gói d?ch v? đư?c tích l?y. Đi?u này có ngh?a r?ng các l?i c? đ?nh trong service pack c?ng c? đ?nh trong gói d?ch v? ti?p theo. Nh?n vào đây qxxxxxx s? mà đ?n trư?c tiêu đ? c?a bài vi?t đ? xem bài vi?t v? l?i đó.

Visual Studio Service Pack 5 có s?n t? sau Web site c?a Microsoft t?i:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/Aa718362.aspx

THÔNG TIN THÊM

Visual Basic

269618 L?I: General b?o v? Fault có th? x?y ra khi ki?m soát ComboBox đư?c đ?t trên m?t ban nh?c c?a CoolBar
273458 Kh?c ph?c: L?i thông đi?p "Không th? t?m cài đ?t ISAM" sau khi cài đ?t b?n đ?a hoá b?n Visual Basic 6.0 Service Pack 4 và Service Pack 5
274167 Kh?c ph?c: Không th? t?o ho?c s?a đ?i b?ng ho?c xem t? c?a s? xem d? li?u trên SQL Server 2000
281887 Kh?c ph?c: Không h?p l? Bookmark thông báo l?i xu?t hi?n khi ghi đư?c b? sung vào m?t Server-Side ADO Recordset

Visual c ++

216977 Kh?c ph?c: C2233 l?i trên tài kho?n ngư?i dùng xác đ?nh lo?i m?ng c?a m?u l?p
260131 Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n cài đ?t Visual C++ b? x? l? gói
281446 Kh?c ph?c: Vi ph?m truy c?p v?i std::map::erase ho?c std::set::erase trong m?t ?ng d?ng Multithreaded

Visual FoxPro

279135 Kh?c ph?c: Th? t?c đư?c lưu tr? đư?c s? d?ng v?i SQLEXEC Embeds NULL như qua nhân v?t
279138 Kh?c ph?c: SQL Passthrough không ánh x? SQL_WLONGVARCHAR b?n ghi nh? khi l?n hơn 255
279139 Kh?c ph?c: COM máy ch? có th? ng?ng đáp ?ng dư?i t?i n?ng trong MTS và Windows 2000
279140 Kh?c ph?c: ALINES() r? r? b? nh? x? l? v?i chu?i r?ng
279141 Kh?c ph?c: Nhi?u l?n kêu g?i t?o l?p trong ?ng d?ng nguyên nhân l?i
279142 Kh?c ph?c: BUILD EXE l?nh có th? gây ra "T?p không ph?i là m?" l?i
281698 Kh?c ph?c: L?i khi b?n ch?y m?t t?p tin th?c thi t? xa b?ng cách s? d?ng UNC tên v?i không gian
281776 Kh?c ph?c: Đ?t đ?i CHI?U đ? "Chung" v?n đ? nguyên nhân v?i tuyên b? ch?n SQL

Tr?c quan InterDev

272326 S?a ch?a: C?nh báo sai khi b?n s? d?ng tr?c quan d? li?u công c? v?i Visual Studio 6.0 SP4
280387 Kh?c ph?c: L?i 0x6c83fff3 "b? nh? có th? không đư?c đ?c" trong khi th? giác InterDev 6.0 Fails

Tr?c quan SourceSafe

253301 Kh?c ph?c: Ngư?i dùng thư?ng xuyên không th? m? cơ s? d? li?u VSS trên Windows 2000 d?a trên máy tính
275926 Kh?c ph?c: Phân tích -F ghi đè t?p tin Analyze.Log khi thư m?c sao lưu là không có s?n ph?m nào
279182 Kh?c ph?c: Thay th? vi?t tùy ch?n đang b? b? qua khi th?c hi?n có th? ghi đư?c vào h?p tho?i t?p nh?n đư?c kích ho?t
279184 Kh?c ph?c: Thi?t l?p thanh toán nhi?u vô hi?u hóa các tùy ch?n Checkout
279188 Kh?c ph?c: VSS không cung c?p thông tin ph?n h?i r?ng nó đang làm vi?c trong khi nó xoá b? các d? án
279191 Kh?c ph?c: Ti?n ích Analyze.exe không s?a ch?a ho?c lo?i b? t?p tin m? côi trong cơ s? d? li?u tr?c quan SourceSafe
279192 Kh?c ph?c: Tham nh?ng Names.Dat không s?a ch?a b?i các phân tích ti?n ích
279228 Kh?c ph?c: T? đ?ng hóa OLE t?o v?i VSS 5.0 không ho?t đ?ng trên m?t VSS 6.0 máy tính

Visual Studio

271670 Kh?c ph?c: Mswcrun.msm không thêm các m?c vào s? đăng k?

Thu?c tính

ID c?a bài: 280367 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
  • Microsoft Visual Studio 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual InterDev 6.0 Standard Edition
  • Microsoft Visual J++ 6.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbinfo kbvs600sp4fix kbmt KB280367 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:280367

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com