Văn ph?ng năm 2013 tích l?y C?p Nh?t cho năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2802843 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y C?p Nh?t gói cho năm 2013 ch?a đ?t hotfix cho Microsoft Office 2013 và cho các máy ch? văn ph?ng năm 2013.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c năm 2013 tích l?y C?p Nh?t gói

M?t t?p h?p các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Áp d?ng các gói ch? cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y năm 2013

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u cho các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? văn ph?ng năm 2013 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c.

Văn ph?ng năm 2013 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?c S?n ph?m
Ace-x-none.msp
2760362 Mô t? c?a gói hotfix Access 2013 (Ace-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2013
Stslist-x-none.msp
2760341 Mô t? c?a gói hotfix Access 2013 (Stslist-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2013
Excel-x-none.msp
2752083 Mô t? c?a gói hotfix Excel 2013 (Excel-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Excel 2013
Outlook-x-none.msp
2752039 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2013
Outlook-x-none.msp; Outlookintl-en-us.msp
2752007 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2013 (outlook-x-none.msp; outlookintl-en-us.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2013
Msointl-en-us
2760337 Mô t? văn ph?ng năm 2013 h? th?ng hotfix gói (msointl-en-us): ngày 12 tháng 8 năm 2013
H? th?ng văn ph?ng năm 2013
Mso-x-none.msp
2760231 Mô t? 2013 văn ph?ng h? th?ng hotfix gói (Mso-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
H? th?ng văn ph?ng năm 2013
Oleo-x-none.msp
2727056 Mô t? PowerPoint 2013 hotfix gói (oleo-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2013
D? án-x-none.msp
2738031 Mô t? d? án 2013 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
D? án năm 2013
Pjintl-en-us.msp
2738027 Mô t? d? án 2013 hotfix gói (pjintl-en-us.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
D? án năm 2013
Nhà xu?t b?n-x-none.msp
2760285 Mô t? c?a gói hotfix nhà xu?t b?n năm 2013 (nhà xu?t b?n-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Nhà xu?t b?n năm 2013
SPD-x-none.msp
2760243 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Designer 2013 (Spd-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Designer 2013
CSI-x-none.msp; Mso-x-none.msp
2760435 Mô t? c?a gói hotfix OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) (Csi-x-none.msp; Mso-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
OneDrive (trư?c đây là SkyDrive)
Oart-x-none.msp
2737951 Mô t? gói b?n vá nóng t? 2013 (oart-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013
T?-x-none.msp
2752095 Mô t? gói b?n vá nóng t? 2013 (t?-x-none.msp): tháng 2 27 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013
T?-x-none.msp
2760375 Mô t? gói b?n vá nóng t? 2013 (t?-x-none.msp): tháng 2 27 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013
Wordpia-x-none.msp
2726937 Mô t? gói b?n vá nóng t? 2013 (Wordpia-x-none.msp): tháng 2 27 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013

B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfix S? bài vi?t cơ s? ki?n th?c S?n ph?m
Wacserver-x-none.msp
2760486 Mô t? c?a gói hotfix Office Web Apps Server 2013 (Wacserver-x-none.msp): Tháng ba 5 tháng 8 năm 2013
Office Web Apps Server 2013

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2802843 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2802843 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2802843

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com