K?t n?i đ?n m?t máy ch? DAV không th? đư?c thi?t l?p trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2801244 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng Window Explorer trên m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) đ? k?t n?i v?i m?t phân ph?i Authoring và Versioning (DAV) máy ch?.
 • DAV server đư?c c?u h?nh đ? yêu c?u ch?ng ch? khách hàng ho?c ch?p nh?n ch?ng ch? khách hàng t? máy tính khách hàng tr? l?i các phương pháp xác th?c khác. Ví d?, H? ph?c v? DAV đư?c c?u h?nh cho tr? l?i sự xác thực cơ bản.
 • B?n ánh x? m?t ổ đĩa b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đó không ph?i là tài kho?n ngư?i dùng kí nh?p m?c đ?nh trên máy tính c?a khách hàng. Đ? làm đi?u này, b?n s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?n ch?n các tùy ch?n k?t n?i b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p khác nhau khi b?n s? d?ng giao di?n ổ đĩa mạng c?a b?n đ?.
  • B?n ch?y các s? d?ng net l?nh cùng v?i các / Ngư?i s? d?ng tham s?.
 • B?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2727994 trên máy, và m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Đó là nhi?u hơn m?t gi?y ch?ng nh?n ngư?i dùng có th? ch?n.
  • Không có không có ch?ng ch? trong kho ch?ng ch? trên máy.
Trong trư?ng h?p này, Window Explorer không nh?c b?n ch?n ch?ng ch?, ho?c nh?c cho thông tin kí nh?p m?t kh?u tên người dùng sự xác thực cơ bản. Do đó, k?t n?i không th? đư?c thi?t l?p. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

m?c tin thư thoại mà b?n đ? nh?p không h?p l?. Xin vui l?ng ch?n khác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 7" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Davclnt.dll6.1.7601.2241787,04010 Tháng 8 năm 201301:50x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22417209,40810 Tháng 8 năm 201301:52x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Davclnt.dll6.1.7601.22417108,54410 Tháng 8 năm 201302:30x 64
Webclnt.dll6.1.7601.22417264,70410 Tháng 8 năm 201302:32x 64
Davclnt.dll6.1.7601.2241787,04010 Tháng 8 năm 201301:50x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22417209,40810 Tháng 8 năm 201301:52x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ?, thi?t l?p máy ch? DAV đ? "B? qua gi?y ch?ng nh?n." Đi?u này có ngh?a r?ng không có ch?ng ch? đư?c yêu c?u, và các máy ch? không yêu c?u cho m?t.

Lưu ? Các thi?t l?p m?c đ?nh trên m?t máy ch? SAP DAV là "Ch?p nh?n gi?y ch?ng nh?n." Do đó, các máy ch? yêu c?u khách hàng đ? chuy?n m?t gi?y ch?ng nh?n. Khi khách hàng không g?i m?t gi?y ch?ng nh?n, xác th?c đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng phương pháp khác, ch?ng h?n như sự xác thực cơ bản. Trong t?nh hu?ng này, DAV khách hàng nên s? d?ng cơ ch? xác th?c nh?t, ngay c? khi b?n đ?t c?u h?nh các thi?t l?p DAV Tầng Khe Bảo mật (SSL) máy ch? cho khách hàng gi?y ch?ng nh?n đ? "Ch?p nh?n gi?y ch?ng nh?n."

T?nh tr?ng

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

sự xác thực cơ bản là m?t phương pháp đư?c s? d?ng r?ng r?i, ngành công nghi?p-tiêu chu?n đ? thu th?p thông tin ngư?i dùng tên và m?t kh?u. L?i th? c?a cơ ch? xác th?c là nó là m?t ph?n c?a đ?c t? HTTP, và đư?c h? tr? b?i h?u h?t các tr?nh duy?t. Tuy nhiên, cơ ch? xác th?c s? nh?c ngư?i s? d?ng m?t tên người dùng và m?t kh?u. Thông tin này đư?c g?i sau đó qua m?ng mà không có m? hóa.

Cho bi?t thêm thông tin v? các tham s? icm/HTTPS/verify_client trên m?t máy ch? SAP DAV, h?y vào web site sau đây:
Thông tin chung v? các tham s? icm/HTTPS/verify_client trên máy ch? SAP DAV
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.816 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_69634637a63de7003f9ec8b500450df1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_4704d67263934b89.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,416
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_d9d892a26d162e90.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,752
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_9661563fc99c5eb1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,113
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_57b9b6bd2b0ec7ae.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:26
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_26be3687750a673985c911c9a789bc4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_0a13f0ddc063a4b5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_63f4a734cdf37ac9046b38300b8a81fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_ddc56461f52e8251.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7cd5f98b0c67cfe86acf6efc6abf9813_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_516c83f59784c930.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c9a60e40f4885a1cc0e9da3338211164_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_5713c6ae271bc542.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_dd90795f83749f1af8cc50d1b6fd2c31_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_08de2dd4c122c7ba.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.486
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f2e088aaea52808c2ba8d0cecadb4e5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_3342ee199e02617a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_35f72e2625739fc6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,754
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_f27ff1c381f9cfe7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,115
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_e4b959e4ea2b3ca0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,119
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_b3d85240e36c38e4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,417
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,244
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_404bd87859d461c1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,439
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_ef0e04371e8bfe9b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,439
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_9661563fc99c5eb1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,113
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22417_none_57b9b6bd2b0ec7ae.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)10 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:26
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2801244 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.1
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2801244 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2801244

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com