วิธีการตั้งค่า และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Oracle ใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 280106 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server กับฐานข้อมูล Oracle และยัง แสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกับ Oracle

ขั้นตอนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกับ Oracle

 1. คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ Oracle บน thecomputer ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ซึ่งถูกตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง
 2. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server.Microsoft MicrosoftOLE DB Provider ที่สนับสนุนเฉพาะสำหรับ Oracle และโปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle ถ้าคุณใช้ตัวให้บริการอื่น ๆ หรือการ toconnect โปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นเพื่อ Oracle คุณต้องติดต่อผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจพบได้ โดยใช้ตัวให้บริการหรือโปรแกรมควบคุมของตนเอง
 3. ถ้าคุณใช้ MicrosoftOLE ผู้ให้บริการของ DB สำหรับ Oracle และโปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle พิจารณาต่อไปนี้:
  • ทั้งตัวให้บริการ OLE DB และโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ถูกรวมเข้ากับ Microsoft ข้อมูล Access Components (MDAC) จำเป็นต้องใช้ SQL * 2.3 สุทธิxหรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องติดตั้ง Oracle 7.3ซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์xหรือรุ่นที่ใหม่กว่า บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์คือ คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมี MDAC 2.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server MDAC 2.1 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ Oracle 8xหรือรุ่นที่ใหม่กว่า
  • การเปิดใช้งาน MDAC 2.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ทำงานกับ Oracle ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ รีจิสทรีต้องถูกปรับเปลี่ยนบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
         Microsoft Windows NT,
   Oracle   Microsoft Windows 95,
   Client   Windows 98, and Windows 98 SE  Microsoft Windows 2000 
   --------------------------------------------------------------------------
   
   7.x    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE 
         \Microsoft\TransactionServer   Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="xa73.dll"
         "OracleXaLib"="xa73.dll"     "OracleSqlLib"="SQLLib18.dll"
         "OracleSqlLib"="SQLLib18.dll"  "OracleOciLib"="ociw32.dll"
         "OracleOciLib"="ociw32.dll"  
   
   8.0    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
         \Microsoft\Transaction Server  \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="xa80.dll"
         "OracleXaLib"="xa80.dll"     "OracleSqlLib"="sqllib80.dll" 
         "OracleSqlLib"="sqllib80.dll"  "OracleOciLib"="oci.dll"
         "OracleOciLib"="oci.dll" 
   
   8.1    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
         \Microsoft\Transaction Server  \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="oraclient8.dll" 
         "OracleXaLib"="oraclient8.dll"  "OracleSqlLib"="orasql8.dll" 
         "OracleSqlLib"="orasql8.dll"   "OracleOciLib"="oci.dll"
         "OracleOciLib"="oci.dll"
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL เซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ theOracle
 5. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง โดยใช้สคริปต์ thefollowing
  -- Adding linked server (from SQL Server Books Online):
  /* sp_addlinkedserver [@server =] 'server' 
    [, [@srvproduct =] 'product_name']
    [, [@provider =] 'provider_name'] 
    [, [@datasrc =] 'data_source'] 
    [, [@location =] 'location'] [, [@provstr =] 'provider_string'] 
    [, [@catalog =] 'catalog']
  */ 
  
  EXEC sp_addlinkedserver  'Ora817Link', 'Oracle', 'MSDAORA', 'oracle817'
  
  -- Adding linked server login:
  /* sp_addlinkedsrvlogin [@rmtsrvname =] 'rmtsrvname'
    [,[@useself =] 'useself']
    [,[@locallogin =] 'locallogin']
    [,[@rmtuser =] 'rmtuser']
    [,[@rmtpassword =] 'rmtpassword']
  */ 
  
  EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'Ora817Link', 'FALSE',NULL, 'scott', 'tiger'
  
  -- Help on the linked server:
  EXEC sp_linkedservers
  EXEC sp_helpserver
  select * from sysservers
หมายเหตุ ถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle คุณสามารถใช้พารามิเตอร์@datasrcเพื่อระบุชื่อของ DSN สำหรับการเชื่อมต่อ DSN น้อย สตริงที่ผู้ให้บริการได้รับการสนับสนุนผ่านพารามิเตอร์@provstr ด้วย Microsoft ให้บริการ OLE DB สำหรับ Oracle ใช้เซิร์ฟเวอร์ Oracle นามแฝงที่มีการกำหนดค่าในแฟ้มTNSNames.Oraสำหรับพารามิเตอร์@datasrc สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ "sp_addlinkedserver" ใน SQL Server Books Online

ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณสามารถใช้วิธีการสองวิธีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่คุณพบเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบกระจาย
 • วิธีที่ 1
  ในตัววิเคราะห์คำถาม เรียกใช้รหัสดังต่อไปนี้เพื่อเปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 7300
  DBCC Traceon(7300)
 • วิธีที่ 2
  จับภาพเหตุการณ์ "OLEDB ข้อผิดพลาด" ที่อยู่ในประเภทเหตุการณ์ "ข้อผิดพลาด andWarnings" ในตัวสร้างโพรไฟล์ของ SQL รูปแบบข้อความข้อผิดพลาดคือ thefollowing:
  Interface::Method ล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาดของฐานสิบหก
  คุณสามารถค้นหารหัสฐานสิบหก-ข้อผิดพลาดในแฟ้ม Oledberr.h isincluded ที่มี MDAC ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK)
ต่อไปนี้คือ รายการของสิบทั่วไปข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น พร้อม ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ SQL Server 2005 ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รหัสข้อผิดพลาดของข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเป็นชื่อเดียวกับแฟ้มใน SQL Server 2000 ดังนั้น คุณสามารถระบุได้ โดยใช้รหัสข้อผิดพลาด

หมายเหตุ ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ค้นหา BooksOnline ในเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับหัวข้อ "ประสิทธิภาพสูงสุดแบบสอบถามกระจาย"
 • ข้อความ 1
  ข้อผิดพลาด 7399: ตัวให้บริการ OLE DB ' % ls'reported ข้อผิดพลาด %ls
  เปิดการสืบค้นกลับค่าสถานะ 7300 หรือใช้ตัวสร้างโพรไฟล์ของ SQL เพื่อจับภาพเหตุการณ์ "OLEDB ข้อผิดพลาด" เพื่อดึงข้อมูลข้อผิดพลาด OLEDB แบบขยาย
 • ข้อความที่ 2a
  " ORA-12154: TNS: อาจไม่ใช่ชื่อ resolveservice "
  2b ข้อความ
  "ไคลเอ็นต์ Oracle(tm) และ networkingcomponents ไม่พบ ส่วนประกอบเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจาก Oracle Corporationand จะเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle เวอร์ชัน 7.3.3 (หรือมากกว่า) softwareinstallation ไคลเอ็นต์ "
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Oracle ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  259959 เทคนิคการตรวจแก้จุดบกพร่องของปัญหาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Oracle โดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC และตัวให้บริการ OLE DB
 • ข้อความ 3
  7302 ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถสร้าง aninstance ของตัวให้บริการ OLE DB 'MSDAORA'
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม MSDAORA.dll ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง (แฟ้ม MSDAORA.dll คือ ผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ Oracle แฟ้ม) ใช้ RegSvr32.exe เพื่อลงทะเบียน Microsoft ให้บริการ OLE DB สำหรับ Oracle ถ้าการลงทะเบียนล้มเหลว ติดตั้งคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft (MDAC) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MDAC แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
  http://msdn.microsoft.com/data/Default.aspx
  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ตัวให้บริการของ Oracle อื่น ๆ และผู้ให้บริการของ Oracle ที่ไม่สามารถเรียกใช้ภายนอกในกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ SQL เปิดใช้งานให้ทำงานในกระบวนการ โดยตัวเลือกผู้ให้บริการ changingthe เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกตัวให้บริการ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้
  • วิธีที่ 1
   ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงค่าของรายการAllowInProcess (DWORD) แล้ว 1 คีย์รีจิสทรีนี้คือ locatedunder ชื่อผู้ให้บริการที่สอดคล้องกัน:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Providers\ProviderName
  • วิธีที่ 2
   ตั้งค่าตัวเลือกที่อนุญาตให้ InProcessโดยตรงผ่าน SQL Server องค์กร Manager เมื่อเชื่อมโยงใหม่ youadd เซิร์ฟเวอร์ คลิกตัวเลือกของผู้ให้บริการและคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ InProcess
 • ข้อความที่ 4
  7303 ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถไม่ initializedata วัตถุต้นฉบับของผู้ให้บริการ OLE DB 'MSDAORA' [Returnedmessage ตัวให้บริการ OLE/DB: ORA-01017: ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านไม่ถูกต้อง เข้าสู่ระบบถูกปฏิเสธ] ติดตามข้อผิดพลาด OLE DB [IDBInitialize::Initialize 'MSDAORA' ผู้ให้บริการ OLE/DB การส่งคืน 0x80040e4d]
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไม่ได้แม็ปเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง คุณสามารถดำเนินการกระบวนงานเก็บไว้sp_helplinkedsrvloginเพื่อตั้งค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบด้วย ว่า คุณระบุพารามิเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับการตั้งค่าคอนฟิก linkedserver
 • ข้อความที่ 5
  ข้อผิดพลาด 7306: ไม่สามารถเปิดตาราง '%ls' จากผู้ให้บริการ OLE DB 'MSDAORA' ตารางที่ระบุไม่มีอยู่[ผู้ให้บริการ OLE/DB การส่งคืนข้อความ: ไม่มีตารางอยู่][ข้อความ providerreturned OLE/DB: ORA 00942: ไม่มีตารางหรือมุมมอง] ติดตามข้อผิดพลาด OLE DB [IOpenRowset::OpenRowset 'MSDAORA' ผู้ให้บริการ OLE/DB ส่งกลับ 0x80040e37: ไม่มีตาราง Thespecified]
  ข้อผิดพลาด 7312:Invalid การใช้ schema และ/หรือแค็ตตาล็อกสำหรับตัวให้บริการ OLE DB '%ls' 4-partname ที่ให้มา แต่ไม่มีแสดงผู้ให้บริการ touse อินเทอร์เฟซที่จำเป็นแค็ตตาล็อกและ/หรือ schema
  ข้อผิดพลาด 7313:Invalid schema หรือแค็ตตาล็อกที่ระบุสำหรับผู้ให้บริการ '%ls'
  ข้อผิดพลาด 7314: ตัวให้บริการ OLE DB '%ls' ไม่ประกอบด้วยตาราง '%ls'
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ตารางอาจหายไปในเค้าร่างของ Oracle หรือคุณอาจไม่มีสิทธิ์ตามตารางนั้น ตรวจสอบว่า ได้พิมพ์ชื่อเค้าร่าง ด้วยการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ควรเป็นกรณีตัวอักษร ของตาราง และคอลัมน์ตามที่ระบุไว้ในตารางระบบ Oracle

  ทางด้าน Oracle ตารางหรือคอลัมน์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศคู่จะถูกเก็บในตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าตารางหรือคอลัมน์มีอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ตารางหรือคอลัมน์ถูกเก็บไว้ตามที่เป็นอยู่

  การเรียกต่อไปนี้แสดงถ้าตารางมีอยู่ใน Oracle schema เรียกนี้จะแสดงชื่อของตารางที่แน่นอนด้วย
  sp_tables_ex @table_server=Ora817Link, @table_schema='your_schema_name'
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7306 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  240340 แบบสอบถามแบบกระจาย SQL กับ Oracle ทำให้เกิดข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเปิดตาราง"
 • ข้อความที่ 6
  7413 ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถทำการเข้าสู่ระบบรับรองความถูกต้องของ aWindows NT เนื่องจากไม่มีการมอบหมาย
  ข่าวสารเกี่ยวกับ 18456 ระดับ 14 สถานะ 1, Loginfailed 1 บรรทัดสำหรับผู้ใช้ ' \'
  ข้อมูลต่อไปนี้คือจาก SQL Server Books Online:
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า แบบสอบถามแบบกระจายรนสำหรับล็อกอินของ Windows Microsoft ที่รับรองความถูกต้องโดยไม่มีการแมปเข้าสู่ระบบที่ชัดเจน ในระบบระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการมอบหมายไม่สนับสนุน Windows NT พิสูจน์ตัวจริงของล็อกอินต้องการแมปที่ชัดเจนเพื่อการเข้าสู่ระบบระยะไกลและรหัสผ่านที่สร้างขึ้นโดยใช้sp_addlinkedsrvlogin
 • ข้อความที่ 7
  ข้อผิดพลาด 7354: OLE DB provider'MSDAORA' ข้อมูลเมตาที่ถูกต้องสำหรับคอลัมน์ '%ls' มา ชนิดข้อมูลคือ notsupported
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจพบปัญหาบักที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  243027 การแก้ไข: คอลัมน์ตัวเลขใน Oracle เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด 7354
 • ข้อความที่ 8
  ข้อผิดพลาด 7356: OLE DB provider'MSDAORA' ให้ข้อมูลเมตาที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับคอลัมน์ Waschanged ข้อมูลเมตาในเวลาดำเนินการ
  ถ้าแบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงของคุณใช้มุมมอง Oracle คุณอาจประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  251238 แบบสอบถามแบบกระจายส่งกลับข้อผิดพลาด 7356 กับ MSDAORA
 • ข้อความที่ 9
  ข้อผิดพลาด 7391: การดำเนินการไม่สามารถทำได้เนื่องจากตัวให้บริการ OLE DB 'MSDAORA' ไม่สนับสนุน distributedtransactions ของ notbe ติดตามข้อผิดพลาด OLE DB [ตัวให้บริการ OLE/DB 'MSDAORA' ITransactionJoin::JoinTransaction คืน 0x8004d01b]
  ตรวจสอบรุ่น theOCI ได้มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้

  หมายเหตุ ถ้ารายการรีจิสทรีไม่ถูกต้องทั้งหมด MtxOCI.dll แฟ้ม isloaded ถ้าไม่ได้โหลดแฟ้ม MtxOCI.dll คุณไม่สามารถทำ distributedtransactions กับ Oracle โดยใช้ Microsoft ให้บริการ OLE DB สำหรับ Oracle orby โดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle ได้ ถ้าคุณกำลังใช้ชื่อผู้ให้บริการของบริษัทอื่นและข้อผิดพลาด 7391 youreceive ตรวจสอบว่า ตัวให้บริการ OLE DB ที่คุณกำลังใช้ธุรกรรม supportsdistributed ถ้าผู้ให้บริการ OLE DB ที่สนับสนุน distributedtransactions ตรวจสอบว่า Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator(MSDTC) กำลังทำงานอยู่
 • ข้อความที่ 10
  7392 ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเริ่มการ atransaction สำหรับตัวให้บริการ OLE DB 'MSDAORA' ติดตามข้อผิดพลาด OLE DB [OLE/DB Provider'MSDAORA' ITransactionLocal::StartTransaction คืน 0x8004d013:ISOLEVEL = 4096]
  ข้อมูลต่อไปนี้คือจาก SQL Server Books Online:
  ตัวให้บริการ OLE DB ส่งกลับข้อผิดพลาด 7392 ได้เนื่องจากธุรกรรมหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานสำหรับเซสชันนี้ ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า ใบแจ้งยอดการปรับเปลี่ยนข้อมูลการนกับตัวให้บริการ OLE DB เมื่อการเชื่อมต่อในทรานแซคชันที่ชัดแจ้ง หรือโดยนัย และตัวให้บริการ OLE DB ไม่สนับสนุนธุรกรรมซ้อน SQL Server ต้องการสนับสนุนนี้นั้น ในบางเงื่อนไขข้อผิดพลาด นั้นสามารถสิ้นสุดผลของคำสั่งปรับเปลี่ยนข้อมูลในขณะที่ดำเนินการต่อกับธุรกรรม
  ถ้าตั้งค่า XACT_ABORT ใน SQL Server ไม่ต้องสนับสนุน nestedtransaction จากตัวให้บริการ OLE DB ดังนั้น จึง ดำเนินการตั้งค่า XACT_ABORT ONbefore คุณดำเนินการคำสั่งปรับเปลี่ยนข้อมูลจากตารางระยะไกลใน animplicit หรือธุรกรรมที่ชัดเจน ทำเช่นนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการ OLE DB ที่คุณกำลังใช้ doesnot สนับสนุนธุรกรรมที่ซ้อนกัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
244661 ข้อจำกัดของโปรแกรมควบคุม Microsoft Oracle ODBC และผู้ให้บริการ OLE DB
259959 เทคนิคการตรวจแก้จุดบกพร่องของปัญหาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Oracle โดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC และตัวให้บริการ OLE DB
239719 สนับสนุนของผู้ให้บริการ Microsoft ODBC ได รเวอร์/OLE DB สำหรับ Oracle w.r.t Oracle 8.x
193893 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Oracle กับคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ธุรกรรม Microsoft และ COM +
191168 ข้อผิดพลาด "-2147168246 (8004d00a)" ไม่สามารถทรานบนเรียกธุรกรรมของวัตถุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงร่วมกับ DB2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
218590 การกำหนดค่าแหล่งข้อมูลสำหรับตัวให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ DB2
216428 การกำหนดค่าโปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ DB2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 280106 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbsqlsetup kbhowtomaster kbmt KB280106 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:280106

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com