RemoteApp ?ng d?ng phiên ng?t k?t n?i t? m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2798286 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n xu?t b?n m?t ?ng d?ng RemoteApp h? tr? các tính năng t? xa các ?ng d?ng tích h?p t?i đ?a phương (đư?ng s?t) trên máy tính.
 • B?n s? d?ng Dịch vụ Access web site t? xa máy tính đ? bàn (RD Web Access) trên m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 đ? truy c?p vào các ?ng d?ng RemoteApp.
 • B?n m? ?ng d?ng RemoteApp và th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng.
Trong trư?ng h?p này, máy tính đ? bàn t? xa phiên ng?t k?t n?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
V? l?i giao th?c, phiên làm vi?c này s? b? ng?t. H?y th? k?t n?i l?i t?i máy tính t? xa.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này trên máy tính c?a khách hàng. M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7601.22214223,74410-Jan-201303:37x 86
Mstsc.exe6.1.7601.222141,051,13610-Jan-201303:37x 86
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023:41không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.22214131,58410-Jan-201304:44x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921:14không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.222143,218,43210-Jan-201304:48x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921:17không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2221436,86410-Jan-201303:37x 86
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94410-Jan-201304:46không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28410-Jan-201305:06không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7601.22214249,34410-Jan-201304:11x 64
Mstsc.exe6.1.7601.222141,119,23210-Jan-201304:11x 64
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023:42không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.22214158,72010-Jan-201305:32x 64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:31không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.222143,718,65610-Jan-201305:38x 64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:34không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2221444,03210-Jan-201305:42x 64
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94410-Jan-201305:50không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28410-Jan-201305:46không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.222141,051,13610-Jan-201303:37x 86
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023:41không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7601.22214456,70410-Jan-201303:30IA-64
Mstsc.exe6.1.7601.222141,702,91210-Jan-201303:31IA-64
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023:42không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.22214339,96810-Jan-201304:33IA-64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:36không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.222146,309,37610-Jan-201304:37IA-64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:38không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2221497,79210-Jan-201304:41IA-64
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94410-Jan-201304:37không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28410-Jan-201304:53không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...Es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_28f6231354a2174a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,960
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_506d35eb98776dd8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,618
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_327ef0133d081457.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,889
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...Es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_8514be970cff8880.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,551
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_ac8bd16f50d4df0e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,624
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_8e9d8b96f565858d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,895
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_b6e07bc18535a109.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...Es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_28f7c70954a02046.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,549
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_506ed9e1987576d4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21.621
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_328094093d061d53.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,892
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22214_none_b6e07bc18535a109.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)05:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2798286 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmt KB2798286 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2798286

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com