Làm th? nào đ? kích ho?t ch? đ? tương thích ?ng d?ng công ngh? trong Windows 2000 SP2 và SP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279792
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Ch? đ? tương thích cung c?p m?t môi trư?ng cho ch?y chương tr?nh mà ch?t ch? hơn ph?n ánh hành vi c?a Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows NT 4.0. Các ch? đ? này gi?i quy?t m?t vài ngư?i trong s? các v?n đ? ph? bi?n nh?t, và ngăn ch?n các chương tr?nh c? hơn ho?t đ?ng t?t v?i Windows 2000. Các chương tr?nh kinh nghi?m các v?n đ? sau khi di chuy?n có th? hư?ng l?i t? đang đư?c b?t đ?u t?i m?t trong nh?ng môi trư?ng tương thích.

Công ngh? ch? đ? tương thích hi?n đang đư?c dùng b?i Windows 2000 đ? đ?m b?o đư?c xây d?ng trong kh? năng tương thích cho nhi?u chương tr?nh ph? bi?n. V?i Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) và Service Pack 3 (SP3), qu?n tr? viên th? công có th? kích ho?t và s? d?ng công ngh? này cung c?p các gi?i pháp cho các chương tr?nh riêng c?a h?. Ch? ngư?i qu?n tr? có th? cho phép công ngh? này cho ngư?i dùng.

Cho phép kh? năng tương thích ch? đ? thu?c tính

Công ngh? ch? đ? tương thích không đư?c ti?p xúc theo m?c đ?nh. Đ? kích ho?t m?t giao di?n, do đó b?n có th? s? d?ng công ngh? này cho các chương tr?nh c?a b?n sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 SP2 ho?c SP3:
 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, g? l?nh sau, và sau đó nh?p vào Ok, nơi % SystemRoot % là ? đ?a và c?p mà Windows đư?c cài đ?t:
  regsvr32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll

S? d?ng thu?c tính ch? đ? tương thích

Qu?n tr? viên có th? s? d?ng l?i t?t chương tr?nh thi?t l?p ch? đ? tương thích cho m?t chương tr?nh m?c tiêu. Đi?u này đ?i h?i r?ng tài s?n ch? đ? tương thích m?t cách chính xác đư?c cài đ?t và đăng k? trên máy tính b?ng cách s? d?ng các bư?c trư?c đó. Đ? b?t ch? đ? tương thích b?ng cách s? d?ng l?i t?t chương tr?nh:
 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các phím t?t, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Kh? năng tương thích. Tab này xu?t hi?n ch? n?u ch? đ? tương thích giao di?n đ? đư?c đúng cho phép trên máy tính.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ch?y trong ch? đ? tương thích h?p ki?m đ? kích ho?t tính năng h? tr? ch? đ? tương thích cho chương tr?nh.
 5. Nh?p vào m?t trong hai Windows 95 ho?c Windows NT 4.0 ch? đ? tương thích trong h?p th? xu?ng.
 6. Nh?p vào Ok lưu các thay đ?i.
 7. B?m đúp vào l?i t?t đ? ch?y chương tr?nh.

  LƯU ?: C?n th?n n?u b?n s? d?ng ch? đ? tương thích đ? b? qua Phiên b?n c?nh báo thi?t l?p ho?c cài đ?t các chương tr?nh. M?t s? chương tr?nh đư?c thi?t k? cho m?t h? đi?u hành c? th? và c? ? ngăn c?m s? d?ng trên các phiên b?n trong tương lai. Đây là chương tr?nh thư?ng xuyên h? th?ng c?p mà ch?y ? m?c r?t th?p và có kh? năng gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng n?u đư?c cài đ?t.

Vô hi?u hoá các ch? đ? tương thích

B?i v? b?n b?t ch? đ? tương thích đ?c l?p c?a Windows 2000 SP2 ho?c SP3 ti?n tr?nh cài đ?t, g? b? Windows 2000 SP2 ho?c SP3 không lo?i b? ch? đ? tương thích. Đ? lo?i b? ch? đ? tương thích:
 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, g? l?nh sau, và sau đó nh?p vào Ok, nơi % SystemRoot % là ? đ?a và c?p mà Windows 2000 đư?c cài đ?t:
  regsvr32 /u %systemroot%\apppatch\slayerui.dll
Qu?n tr? viên có th? kích ho?t và vô hi?u hoá cơ ch? c?i thi?n kh? năng tương thích v?i các n?n t?ng c? (c?ng đư?c g?i là công ngh? Shim) b?ng cách s? d?ng l?p tương thích Tab. Sau khi m?t phím t?t có m?t l?p tương thích đư?c kích ho?t, ngư?i dùng c?ng ch?y chương tr?nh dư?i l?p tương thích, tuy nhiên, ngư?i dùng không th? nh?n th?y các thi?t l?p trong Tab l?p tương thích.

Làm th? nào đ? kích ho?t ch? đ? tương thích ?ng d?ng công ngh? trong Windows 2000 Server SP3

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm m?t giá tr? đăng k? tên Explorer.exe.
 4. Dư?i Explorer.exe phím mà b?n v?a t?o, t?o ra m?t m?i chu?i giá tr? (REG_SZ) tên là DllPatch-x. Không ph?i ch? đ?nh m?t giá tr? cho giá tr? chu?i m?i này.
 5. Dư?i Explorer.exe phím mà b?n v?a t?o, t?o m?t giá tr? nh? phân m?i (REG_BINARY) tên là x.
 6. Ch?nh s?a giá tr? nh? phân x đ? nh?p giá tr? sau đây:
  0 c 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack m?i nh?t cho Windows 2000, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 279792 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbhowtomaster kbui kbmt KB279792 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279792

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com