Identifikator ?lanka: 279783 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SUMMARY

U ovom ?lanku je opisano kako da kreirate i konfiguri?ete korisni?ke naloge koriste?i novi User Accounts alat.

Napomena: Ovaj alat nije dostupan na ra?unaru koji je ?lan domena

Za svaku osobu koja ?e koristiti ra?unar, mo?ete da kreirate odvojen nalog. To omogu?ava svakom korisniku da ima svoju fasciklu sa dokumentima i pode?avanja kao ?to je na primer pozadina radne povr?ine (wallpaper), Start meni, vizuelni stil itd. Korisni?ke naloge mo?ete kreirati i konfigurisati koriste?i User Accounts alat u Kontrolnoj tabli (Control Panel).

Da biste otvorili alat za korisni?ke naloge (User Accounts tool), otvorite Kontrolnu tablu (Control Panel) iz Start menija, a potom dva puta kliknite na Korisni?ke naloge (User Accounts).MORE INFORMATION

Za kreiranje novog korisni?kog naloga

 1. Kliknite na Create a new account u okviru Pick a task
 2. Unesite ime koje ?elite da koristite za nalog i onda kliknite na Next.
 3. Izaberite ?eljeni tip naloga i onda kliknite na Create Account.

Za pravljenje promena na nalogu

 1. Kliknite Change an account u okviru Pick a task.
 2. Kliknite na nalog na kojem ?elite da izvr?ite promene.
 3. Izaberite stavku koju ?elite da promenite:
  • Kliknite na Change the name da biste promenili ime naloga koje se pojavljuje na Welcome prozoru.
  • Kliknite na Change the picture da biste promenili sliku koja se koristi u predstavljanju korisni?kog naloga. Mo?ete da koristite bilo koju datoteku slike za sliku korisni?kog naloga.
  • Kliknite na Change the account type za promenu tipa naloga kako biste pove?ali ili smanjili prava korisnika na ra?unaru.
  • Kliknite na Create/change the password da biste kreirali ili promenili lozinku za korisnika i da biste kreirali ili promenili password hint.
  • Kliknite na Delete the account da biste izbrisali korisni?ki nalog sa ra?unara. Kada bri?ete nalog, dobi?ete opciju da sa?uvate datoteke korisnika na ra?unaru.

   Napomena: Ne mo?ete da izbri?ete nalog za korisnika koji je trenutno prijavljen na ra?unar.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 279783 - Poslednji pregled: 8. jul 2006. - Revizija: 1.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster KB279783

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com