Raksta ID: 279783 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izveidot un konfigur?t lietot?ju kontus, izmantojot jauno lietot?ju kontu r?ku.

Piez?me. ?is r?ks nav pieejams datoros, kas ir dom?nu dal?bnieki.

Katrai personai, kura lietos datoru, var izveidot atsevi??u kontu. T?d?j?di katrs lietot?js var izveidot savas dokumentu mapes un savus iestat?jumus ? fona tapeti, izv?lni S?kt, vizu?lo stilu utt. Lietot?ju kontus var izveidot un konfigur?t, izmantojot vad?bas panel? pied?v?to r?ku Lietot?ju konti.

Lai atv?rtu lietot?ju kontu r?ku, atveriet vad?bas paneli, izmantojot izv?lni S?kt, un p?c tam veiciet dubultklik??i uz vienuma Lietot?ju konti.PAPILDINDORM?CIJA

Jauna lietot?ja konta izveide

 1. Sarakstlodzi?? Izv?l?ties uzdevumu noklik??iniet uz Izveidot jaunu kontu.
 2. Ievadiet kontam paredz?to nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet vajadz?go kontu tipu un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot kontu.

Izmai?u veik?ana kont?

 1. Sarakstlodzi?? Izv?l?ties uzdevumu noklik??iniet uz Main?t kontu.
 2. Noklik??iniet uz konta, kuru main?sit.
 3. Atlasiet main?mo vienumu:
  • Lai main?tu v?rdu/nosaukumu, kas par?d?s konta ekr?n? Esiet sveicin?ts!, noklik??iniet uz Main?t nosaukumu.
  • Lai main?tu att?lu, kas apz?m? lietot?ja kontu, noklik??iniet uz Main?t att?lu. Lietot?ja att?lam varat izmantot jebkuru dator? saglab?to att?la failu.
  • Lai main?tu konta tipu, t?d?j?di papla?inot vai sa?aurinot lietot?ja ties?bas ?aj? dator?, noklik??iniet uz Main?t konta tipu.
  • Lai izveidotu vai main?tu lietot?ja paroli un lai izveidotu vai main?tu paroles atg?din?jumu, noklik??iniet uz Izveidot/main?t paroli.
  • Lai izdz?stu lietot?ja kontu no datora, noklik??iniet uz Dz?st kontu. Dz??ot kontu, tiek pied?v?ta iesp?ja lietot?ja failus saglab?t dator?.

   Piez?me. Ja lietot?js ir pa?laik pietiecies dator?, vi?a kontu nevar izdz?st.

Rekviz?ti

Raksta ID: 279783 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 1.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc kbenv kbhowtomaster KB279783

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com