Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279765 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u b?n b?t tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng trong Windows XP, nhi?u tài kho?n ngư?i dùng có th? đăng nh?p vào máy tính cùng cùng m?t lúc. Bài vi?t này mô t? cách kích ho?t và s? d?ng tính năng này. V?i chuy?n nhanh ngư?i dùng, ngư?i dùng có th? chuy?n đ?i phiên h?p mà không c?n thoát kh?i Windows ho?c chương tr?nh khác. Ví d?, gi? s? a ngư?i dùng đó đăng nh?p và lư?t Internet. Dùng b mu?n đăng nh?p vào trương m?c ngư?i dùng c?a m?nh và ki?m tra email c?a cô. Ngư?i s? d?ng a có th? r?i kh?i chương tr?nh c?a ông ch?y trong khi ngư?i s? d?ng b các b?n ghi và ki?m tra email c?a cô. Ngư?i s? d?ng a th? sau đó đi tr? l?i phiên làm vi?c c?a m?nh, nơi mà các chương tr?nh c?a ông v?n đang ch?y.

Chuy?n nhanh ngư?i dùng đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trong Windows XP Home Edition và Windows XP Professional vào máy tính có nhi?u hơn 64 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM. Tuy nhiên, chuy?n nhanh ngư?i dùng không có s?n trên Windows XP Professional d?a trên máy tính là thành viên c?a m?t tên mi?n.


B?t ho?c t?t chuy?n nhanh ngư?i dùng

Đ? cho phép chuy?n nhanh ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ýĐ? cho phép chuy?n nhanh ngư?i dùng, b?n c?ng ph?i cho phép cácS? d?ng màn h?nh Chào m?ngtùy ch?n. Tính năng này không th? đư?c s? d?ng n?u máy tính c?a b?n là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n.
 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.
 3. Nh?p vào Thay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n cácS? d?ng màn h?nh Chào m?ngh?p ki?m tra n?u nó đ? không đư?c ch?n.

  Chú ý CácS? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùng ki?m tra h?p là không có s?n cho đ?n khi b?n b?m đ? ch?n các S? d?ng màn h?nh Chào m?ng h?p ki?m.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùng ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Áp d?ng tùy ch?n. Thoát kh?i các công c? tài kho?n ngư?i dùng.

Chuy?n đ?i ngư?i dùng t? Task Manager

Khi b?n s? d?ng cácChuy?n ngư?i dùngtùy ch?n, máy tính tr? v? màn h?nh Chào m?ng. Phiên làm vi?c c?a ngư?i dùng hi?n t?i v?n ho?t đ?ng, và ngư?i dùng khác có th? bây gi? đăng nh?p vào máy tính. S? d?ng cácChuy?n ngư?i dùngtùy ch?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Nh?p vào B?t đ?u, b?m Đăng xu?t, và sau đó nh?p vào Chuy?n ngư?i dùng.
 • B?t đ?u Task Manager (CTRL + ALT + DEL), và sau đó nh?p vàoChuy?n ngư?i dùng trên các T?t Windows tr?nh đơn.
 • Gi? phím Windows, và sau đó b?m phím L.

Chuy?n đ?i ngư?i dùng t? màn h?nh đăng nh?p tiêu chu?n

Đ? chuy?n đ?i ngư?i dùng t? màn h?nh đăng nh?p tiêu chu?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Đăng xu?t, và sau đó nh?p vào Chuy?n ngư?i dùng. Windows XP đăng nh?p màn h?nh và hi?n th? s? ch?y chương tr?nh cho m?i ngư?i dùng đư?c.
 2. Click vào ngư?i s? d?ng mà b?n mu?n chuy?n đ?i.
 3. G? m?t kh?u c?a b?n, và sau đó nh?p vào nút m?i tên đ? đăng nh?p vào máy tính.

Qu?n l? phiên ngư?i dùng khác

B?ng cách s? d?ng hành chính quy?n, b?n có th? đăng nh?p ngư?i dùng khác t?t máy tính. Đi?u này gi?i phóng tài nguyên h? th?ng, và b?n có th? g?i nh?ng ngư?i dùng khác tin nh?n t? phiên làm vi?c c?a b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u công vi?c qu?n l? (CTRL + ALT + DEL).
 2. Trên các Người dùngtab, b?m vào tên ngư?i dùng mà b?n mu?n đăng xu?t ho?c g?i tin nh?n.
 3. Nh?p vào Đăng xu?tđăng ngư?i dùng t?t máy tính, ho?c nh?p vào G?i tin nh?n ngư?i dùng g?i m?t tin nh?n.

Khắc phục sự cố

B?n không th? s? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùng khi t?p gián tuy?n tính năng đư?c kích ho?t. Khi b?n th? b?t chuy?n nhanh ngư?i dùng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đây sau khi b?n nh?p vàoThay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t:
Chuy?n nhanh ngư?i dùng không th? dùng đư?c v? t?p gián tuy?n hi?n đang đư?c kích ho?t.

Đ? thay đ?i t?p gián tuy?n, b?m OK.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, vô hi?u hoá t?p gián tuy?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, h?y nh?p vàoOk. Các Thi?t đ?t t?p gián tuy?n h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép t?p gián tuy?n ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý B?n không th? làm vi?c v?i t?p và chương tr?nh đư?c lưu tr? trên m?ng khi b?n không k?t n?i vào m?ng.
N?u b?n đ? l?i nhi?u chương tr?nh ch?y khi b?n chuy?n đ?i ngư?i dùng, b?n có th? nh?n th?y r?ng máy tính c?a b?n ch?y ch?m hơn so v?i d? ki?n. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ra kh?i m?t s? chương tr?nh trư?c khi b?n chuy?n đ?i ngư?i dùng.

Ngư?i dùng khác có th? t?t máy tính trong khi chương tr?nh v?n c?n ho?t đ?ng. Khi b?n chuy?n đ?i ngư?i dùng, ngư?i dùng khác có th? t?t máy tính. N?u m?t đăng nh?p trên ngư?i s? d?ng có chương tr?nh đang ch?y, các chương tr?nh này s? b? đóng khi t?t máy tính, và hành vi này có th? gây ra m?t d? li?u. Đ? ngăn ch?n k?t qu? này, h?y lưu công vi?c c?a b?n trư?c khi b?n chuy?n đ?i ngư?i dùng.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:


Thu?c tính

ID c?a bài: 279765 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB279765 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279765

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com