"URL <file name="">neder" k??das pazi?ojumu, kad j?s aug?upiel?d?t failu koplieto?anas vides SharePoint saraksta</file>

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2796640 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Aug?upiel?d?jot failu SharePoint Online vai 2013 SharePoint saraksts, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
URL faila v?rds un uzv?rds> nav der?ga. Tas nor?da uz neeso?u failu vai mapi vai nor?da uz der?gu failu vai mapi, kas neatrodas pa?reiz?j? Web viet?.
Piez?me. Vietturifaila v?rds un uzv?rds> apz?m? t? faila nosaukumu, no kura tiek aug?upiel?d?ti SharePoint sarakst?.

???DUMS

Lai apietu ?o probl?mu, no?emiet versijas kolonn? no saraksta indeks?tu kolonnu sarakstu, kuram ir ?is jaut?jums. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. P?rl?kojiet sarakstu, ja probl?ma past?v.
  2. Lenti, noklik??iniet uz cilnes bibliot?ka un p?c tam noklik??iniet uz Bibliot?kas iestat?jumi.
  3. Sarakst? Lauki klik??iniet uz Indeks?t kolonnas.
  4. Indeks?tu kolonnu, sarakst? noklik??iniet uz versijas.
  5. Noklik??iniet uz Dz?stun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Aug?upiel?d?t failu, kas iepriek? rad?s probl?ma ar.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas, kad theVersion kolonna ir konfigur?ta k? indeks?tu kolonnu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2796640 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 1. j?lijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office SharePoint Online
  • Microsoft SharePoint Server 2013
  • Microsoft SharePoint Foundation 2013
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2796640 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2796640

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com