Update Rollup 4 cho Windows Server gi?i pháp th?c hành t?t nh?t phân tích 1.0 là có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2796170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? Update 4 cho Windows Server gi?i pháp t?t nh?t th?c ti?n Analyzer (Windows Server gi?i pháp BPA) 1.0. C?p Nh?t 4 bao g?m m?i th?c ti?n t?t nh?t, và đó c?ng gi?i quy?t m?t s? v?n đ?.

Windows Server gi?i pháp BPA là m?t công c? ch?n đoán đư?c xây d?ng trên công ngh? Microsoft Baseline c?u h?nh phân tích (MBCA). Windows Server gi?i pháp BPA quét máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau, và sau đó so sánh các cài đ?t chuyên bi?t máy ch? hi?n t?i cho m?t t?p h?p đư?c xác đ?nh trư?c c?a đ? ngh? th?c hành t?t nh?t:
 • Windows doanh nghi?p nh? ch? 2011 (SBS) tiêu chu?n
 • Windows doanh nghi?p nh? ch? 2011 (SBS) Essentials
 • Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 tiêu chu?n
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
Windows Server gi?i pháp BPA th?c hi?n các tác v? sau:
 • Thu th?p thông tin v? máy ch?
 • Xác đ?nh cho dù cài đ?t chuyên bi?t máy ch? phù h?p v?i m?t t?p h?p các th?c ti?n t?t nh?t mà chúng tôi đ? ngh?
 • Cung c?p m?t báo cáo c?a các k?t qu? quét xác đ?nh s? khác bi?t gi?a các cài đ?t chuyên bi?t máy ch? và th?c ti?n t?t nh?t đư?c đ? ngh?
 • Xác đ?nh các đi?u ki?n mà có th? gây ra các v?n đ? v?i máy ch?
 • Đ? ngh? gi?i pháp đ? v?n đ? ti?m năng

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này n?u b?n đang ch?y Windows SBS 2011 tiêu chu?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • theo m?c đ?nh, Microsoft Update tr? t?i b?n ghi d?ch v? WSUS trong Windows SBS 2011 tiêu chu?n. B?n c?p nh?t này đư?c hi?n th? trên các C?p Nh?t tab giao di?n đi?u khi?n qu?n tr?. Sau khi b?n tri?n khai b?n c?p nh?t này, nó đư?c hi?n th? như là có s?n cho cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Update.
 • Trong Windows SBS 2011 Standard, b?n c?p nh?t này c?ng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng Microsoft Update. Đ? làm đi?u này, B?t đ?u Windows Update và ch?n các tùy ch?n ki?m tra tr?c tuy?n C?p Nh?t t? Windows Update . Sau đó, nh?p vào tùy ch?n nh?n đư?c C?p Nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác , và hoàn t?t quá tr?nh đ? ch?n tham gia Microsoft Updates. Sau đó, nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t Microsoft Update đ? có đư?c C?p Nh?t.
Đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này n?u b?n đang ch?y Windows SBS 2011 Essentials, Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials, ho?c Windows Multipoint Server 2011, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Windows Update, nh?p vào đây đ? bi?t chi ti?t ti?p theo đ? T?m hi?u thêm v? các ph?n m?m mi?n phí t? Microsoft Update, và sau đó làm theo các bư?c đ? có đư?c thông tin C?p Nh?t t? Microsoft Update. N?u b?n đ? ch?n trong Microsoft Updates, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua bư?c này.
 2. Trong Windows Update, nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows SBS 2011 tiêu chu?n
 • Windows SBS 2011 Essentials
 • Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 tiêu chu?n
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
Ngoài ra, b?n ph?i có Windows Server gi?i pháp BPA 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? các b?n C?p Nh?t sau đây:
2600333 M?t b?n C?p Nh?t cho Windows Server gi?i pháp th?c hành t?t nh?t phân tích 1.0
2652984 C?p Nh?t 2 cho Windows Server gi?i pháp th?c hành t?t nh?t phân tích 1.0 có s?n
2699813 C?p Nh?t Rollup 3 cho Windows Server gi?i pháp th?c hành t?t nh?t phân tích 1.0 có s?n

V?n đ? đó đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t

V?n đ? 1
Khi nhi?u b? thích ?ng m?ng t?n t?i trong Windows SBS 2011 Essentials, Windows Server gi?i pháp BPA không truy xu?t b? thích ?ng m?ng đúng.
V?n đ? 2
Sau khi b?n áp d?ng gi?i quy?t các quy t?c EWSMaxReqLength , b?n không th? xoá thư email t? Outlook Web Access.
V?n đ? 3
Vi?c gi?i quy?t các quy t?c Ki?m tra-WebSvcAuth là không chính xác.
V?n đ? 4
N?u m?t tên ch? đ? c?p gi?y ch?ng nh?n có t?i toàn, các quy t?c Ki?m tra-CertSubjectConnectCert đư?c kích ho?t không chính xác.
V?n đ? 5
Windows Server gi?i pháp BPA 1.0 không ki?m tra các rollups C?p Nh?t m?i nh?t cho Windows SBS 2011 tiêu chu?n và cho Windows SBS 2011 Essentials.

Quy đ?nh m?i đư?c thêm vào trong b?n c?p nh?t này

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, các quy t?c m?i sau đây đư?c thêm vào đ? Windows Server gi?i pháp BPA:
 • DefWebSiteExtended

  Quy t?c này s? ki?m tra xem các web site m?c đ?nh đư?c m? r?ng m?t cách chính xác.
 • RemoteVDirAuthentication

  Quy t?c này s? ki?m tra xem vô danh xác th?c b? vô hi?u hóa.
 • SelfUpdateVDirSSL

  Quy t?c này s? ki?m tra cho dù giao th?c SSL đư?c kích ho?t ho?c cho dù vô danh xác th?c vô hi?u hóa trong m?c tin thư thoại ?o SelfUpdate.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2796170 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
 • Windows Multipoint Server 2011 Standard
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbinfo kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2796170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2796170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com