Grupas pa kolonn?m nevar grup?t vienumus, k? paredz?ts programm? SharePoint Online

Raksta ID: 2795623 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Konfigur?jot grupas pa kolonn?m, izmantojot apr??in?t?s v?rt?bas Microsoft SharePoint Online vietn?, var rasties viena vai vair?kas ??das probl?mas:
  • Vienumus, kas jau eksist? sarakst? nav sagrup?ti vien? un tai pa?? sada?? k? jaunus vienumus.
  • Dublik?tu grup?jumi ir kl?t gan veciem, gan jauniem vienumiem.
  • Vienumus, kas sarakst? ir grupa, ko tie esat konfigur?jis nepar?d?s.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas p?c tam, kad j?s sa?emat jaun?kaj? SharePoint Online pakalpojumu. produktu p?ls str?d? pie t?, lai p?c iesp?jas ?tr?k atrisin?t ?o jaut?jumu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2795623 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. marts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365062011 pre-upgrade o365a o365e o365p o365m kbmt KB2795623 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2795623

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com