Starpdom?nu iframe piepras?jumi tiek blo??tas SharePoint Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2795602 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Starpdom?nu iframe piepras?jumi SharePoint Online organiz?cij?m tiek blo??ti.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
  • Uz ?r?ju vietni, izmantojot iframe tiek par?d?ti SharePoint Online lap?m.
  • SharePoint Online lap?m tiek par?d?ti SharePoint Online vietn?, kas izmanto cita dom?na, izmantojot iframe.
Papildinform?ciju par iframing SharePoint hosted lapas, lietojumprogramm?s Microsoft MSDN vietn? dodieties uz ??du blog post:
IFraming SharePoint hosted lapas progr

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2795602 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 5. j?lijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365m o365022013 kbmt KB2795602 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2795602

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com