Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2792476 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

B?n C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau là m?t c?p nh?t ph?n m?m đ? c?i thi?n kinh nghi?m kh? năng tương h?p v? sau trong Windows 8 và Windows Server 2012. Microsoft thư?ng xuyên phát hành b?n C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau Windows đ? c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng chung.

B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này là ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Thông tin thêm

?ng d?ng ho?c thi?t b? mà kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này là có s?n đ? đ?m b?o r?ng b?n c?p nh?t Windows cài b?n C?p Nh?t thành công trên các máy tính có các Nalpeiron mức cấp phép b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t.

M?t s? phiên b?n c?a b?n ghi d?ch v? mức cấp phép Nalpeiron và các bi?n th? ngăn m?t s? b?n C?p Nh?t đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t thông qua Windows Update. C?p Nh?t b? ?nh hư?ng bao g?m C?p Nh?t 2770917 và C?p Nh?t 2779768.
Đ? bi?t thêm thông tin v? C?p Nh?t 2770917 và C?p Nh?t 2779768, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2770917 Windows 8 và Windows Server 2012 l?y: tháng 12 năm 2011
2779768 Windows 8 và Windows Server 2012 tích l?y update: Tháng mư?i hai 2012

Lưu ?:Nalpeiron c?p gi?y phép ph?n m?m đư?c mức cấp phép đ? s? d?ng trong các ?ng d?ng đư?c t?o ra b?i các nhà xu?t b?n ph?n m?m.Nhà xu?t b?n ph?n m?m ngư?i s? d?ng ph?n m?m mức cấp phép Nalpeiron đư?c khuy?n khích đ? c?p nh?t các ?ng d?ng đ? s? d?ng các phiên b?n hi?n t?i c?a ph?n m?m mức cấp phép Nalpeiron.

B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t sau đây:
2787757 C?u h?nh C?p Nh?t giai đo?n t?t máy lúc 15 ph?n trăm hoàn thành khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2770917 trong Windows 8
2787752 B?n không th? thêm các tính năng trong Windows 8

Thông tin c?p nh?t

Cách nhận b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.

Lưu ?: B?n c?p nh?t này là có s?n cho phiên b?n phát hành c?a Windows 8 và Windows Server 2012.
Trung tâm T?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Các lo?i c?a các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y m?t s? tr? chơi ho?c ?ng d?ng trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
  • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác.
  • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n gây ra s? m?t ?n đ?nh h? th?ng.
  • Các ch?c năng chính c?a tr? chơi, ?ng d?ng, hay c?a ph?n v?ng không làm vi?c m?t cách chính xác.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2792476 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows 8
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Foundation
  • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2792476 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2792476

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com