Windows SMBv2 khách hàng máy tính đóng băng khi máy tính đang t?i n?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2792026 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có phiên b?n máy ch? tin thư thoại ch?n 2 (SMBv2) giao th?c đư?c kích ho?t trên m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1. Máy là nh? hơn t?i n?ng. Trong t?nh hu?ng này, máy tính khách hàng đóng băng thư?ng xuyên.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u khi?n x?y ra khi máy đang m?t t?i n?ng.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i Microsoft Update Catalog.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin và ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2. 23XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.XXXXXX s? phiên b?n.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.0.6002.23233107,00802 Tháng mư?i năm 201301:20x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.0.6002.23233136,19202 Tháng mư?i năm 201301:48x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.0.6002.23233323,07202 Tháng mư?i năm 201300:55IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.1.7601.18027123,90412 Tháng 12 năm 201209:24x 86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22191124,41612 Tháng 12 năm 201209:23x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.1.7601.18027158,20812 Tháng 12 năm 201209:46x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22191158,72012 Tháng 12 năm 201209:42x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.1.7601.18027368,12812 Tháng 12 năm 201208:57IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22191368,64012 Tháng 12 năm 201208:58IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, vô hi?u hóa giao th?c SMBv2 trên máy. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y đi t?i ph?n "Thông tin thêm".

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hóa giao th?c SMB, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2696547 Làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá SMBv1, SMBv2, và SMBv3 trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinX86_797b21dadeda860fce0322f718304b2b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_d77bc06b51167b81.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)05:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_81e3fdd267771226.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,844
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)03:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c3a573dad77457414b0c3b538fcf8a86_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_9527ea320e6086ba.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)05:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_de0299561fd4835c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,112
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinIa64_36709a61868cf1bd1350b266336273dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_8480e0889ee55550.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)05:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23233_none_81e5a1c867751b22.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,103
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)03:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinX86_cc77f301f79121accc3ec9cec50dd3f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_ed5967fea89e2fc6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_cf240b7e7d7d9952b26bcc462ced9d49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_d49162f24c23913d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_8190e7ccaf651802.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,757
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_81c8d367c8c0e359.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,757
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)12:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6ba3c1c20126b727ed9eb7f317c7b696_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_864c9b8dd1de0082.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c6d6155390af5804a41189e074e6a7cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_7d3d6708d6c82608.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_ddaf835067c28938.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.761 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_dde76eeb811e548f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.761 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinIa64_95741b0b7eb7a136e500e2bca9c19ae1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_871cde1a5718ef5c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c29ce9d428615fb4e4e706efb6386441_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_02f21f87281db0b2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18027_none_81928bc2af6320fe.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,759
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)12:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22191_none_81ca775dc8beec55.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,759
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)12:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2792026 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2792026 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2792026

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com