Không th? b?m đ? kích ho?t siêu liên k?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 279090 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n Click vào m?t siêu liên k?t trong m?t tài li?u Microsoft Word đ? kích ho?t nó ho?c đ? làm theo nó vào v? trí d? đ?nh, không có g? s? x?y ra.

V?n đ? này có th? x?y ra như trong ví d? sau đây:
  • Khi b?n Click vào m?t siêu liên k?t tương t? như sau trong m?t t? tài li?u, các siêu liên k?t không đư?c kích ho?t, và b?n không đư?c chuy?n hư?ng đ?n v? trí đ? ch? r?:
    http://www.microsoft.com
  • Khi b?n b?m vào m?t s? trang ? m?t b?ng n?i dung, không có g? s? x?y ra, và b?n không ph?i đang hư?ng đ?n trang đ? ch?n.
  • Khi b?n b?m vào m?t cross-reference vào m?t t? tài li?u, không có g? s? x?y ra, và b?n không ph?i đang hư?ng đ?n v? trí d? đ?nh c?a cross-reference.

NGUYÊN NHÂN

Đây là m?t s? thay đ?i thi?t k? trong Word và là phù h?p v?i m?t s? khác Microsoft Office programs, ch?ng h?n như Microsoft FrontPage.

GI?I PHÁP

Đ? kích ho?t m?t siêu liên k?t trong m?t tài li?u Word, gi? CTRL và nh?p vào các siêu liên k?t.

Chú ý Khi b?n ngh? ngơi chu?t trên m?t siêu liên k?t, ScreenTip s? hi?n th? thông báo sau:
CTRL + b?m chu?t đ? làm theo liên k?t
Đ? t?t ch?c năng m?c đ?nh này trong Microsoft Word, t?t các S? d?ng CTRL + b?m chu?t làm theo siêu liên k?t tùy ch?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
  2. Trên các Ch?nh s?a tab, b?m vào đ? xóa các S? d?ng CTRL + b?m chu?t làm theo siêu liên k?t h?p ki?m.
  3. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tuỳ chọn h?p tho?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 279090 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB279090 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:279090

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com