D? li?u tham nh?ng và các v?n đ? m?ng khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng WFP trên m?t máy tính đang ch?y Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2789397 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 và r?ng có hotfix 2735855 cài đ?t chuyên bi?t. Ho?c, b?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng đư?c phát tri?n b?ng cách s? d?ng Windows l?c n?n t?ng (WFP) API. Ví d?, b?n ch?y ph?n m?m ch?ng virus ho?c an ninh m?ng lư?i l?c kh? năng b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n callout WFP bên th? ba cung c?p.
Trong trư?ng h?p này, d? li?u tham nh?ng x?y ra, và k?t n?i m?ng ng?t k?t n?i b?t ng?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các bi?n trạm đậu giao hàng đư?c C?p Nh?t không chính xác khi d? li?u trong phân ph?i. Ngoài ra, d? li?u không đư?c sao chép trong m?t t?nh hu?ng thi?u b? nh?. V? v?y, các ?ng d?ng không nh?n đư?c các d? li?u phân ph?i đang ch? gi?i quy?t đ? đư?c công nh?n.

Gi?i pháp

Thông tin C?p Nh?t tích l?y

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y 2811660. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2811660 Windows 8 và Windows Server 2012 cumulative update: Tháng ba năm 2013

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622 Tháng 8 năm 201217:16x 86
Netio.sys6.1.7601.22176240,47229 Tháng 12 năm 201105:41x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18014187,73629 Tháng 12 năm 201105:11x 86
Tcpip.sys6.1.7601.180141,293,67229 Tháng 12 năm 201105:11x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176187,73629 Tháng 12 năm 201105:41x 86
Tcpip.sys6.1.7601.221761,307,99229 Tháng 12 năm 201105:41x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822 Tháng 8 năm 201218:12x 64
Netio.sys6.1.7601.22176376,68029 Tháng 12 năm 201106:08x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18014288,08829 Tháng 12 năm 201106:11x 64
Tcpip.sys6.1.7601.180141,913,19229 Tháng 12 năm 201106:11x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176288,08829 Tháng 12 năm 201106:08x 64
Tcpip.sys6.1.7601.221761,901,92829 Tháng 12 năm 201106:08x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422 Tháng 8 năm 201216:51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22176711,00029 Tháng 12 năm 201104:55IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18014482,15229 Tháng 12 năm 201104:54IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.180143,796,82429 Tháng 12 năm 201104:54IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176482,13629 Tháng 12 năm 201104:55IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.221763,822,44029 Tháng 12 năm 201104:55IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_5e5d1b711b6561f0de7a7203daf1caa2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_cdb64884647f69f5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_8da84def9d34cb740c8b91aaf928c4ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_27821b03c07ff8fc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_58923ff3139b4b9b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_58ed74522cdc4266.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18014_none_b5255bf7c4a881df.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_b57019ceddf4fbfd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_37f422bafdfec3a855a63a9bb3f71325_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_807a4962dcfe6959.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_78b467bbedfd76f78489f16868015966_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_d673c84d9ceaddca.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b099890d057234520ae5f89805f7bf86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_4903e9eedf4abdbe.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bcc96932c270548055af2bb4856b4064_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_af3e66ff1f1c2d28.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d2bdfebdbccee8b8de7060ca4b7d2316_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_7d81cf1fb46fbfd8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f0ed83bda0697abd97fd471015aed5c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f48525cb7b29d619.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b4b0db76cbf8bcd1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_b50c0fd5e539b39c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18014_none_1143f77b7d05f315.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_118eb55296526d33.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_bf60ba28199a7597.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_837106ab1068c6a003ad888b45b99ffc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_6c297a88d92264cf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d7724a24ec793917ca7359d6074c1528_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_c1657eb61784e638.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_5893e3e913995497.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)18:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_58ef18482cda4b62.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18014_none_b526ffedc4a68adb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_b571bdc4ddf304f9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)17:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22176_none_bf60ba28199a7597.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2789397 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2789397 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2789397

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com